Arkitektskisse av planlagt bygg i Sofiemyrveien 10, næringsbygg med brune fasader

Nordre Follo kommune

Sofiemyrveien 10 - detaljregulering

Hensikten med planen er å bygge et nytt næringsbygg med 2 til 6 etasjer, og tilrettelegge for butikker, industri og lager som krever plass.

Om planen

Hensikten med planen er å bygge et nytt næringsbygg med 2 til 6 etasjer, og tilrettelegge for butikker, industri og lager som trenger stor plass.

Dette gjelder for eksempel virksomheter som driver med

  • biler og motorkjøretøy
  • landbruksmaskiner
  • trelast og større byggevarer
  • planteskoler og hagesentre

Det er også planlagt å legge parkeringsplasser under bakken, og at kunder skal kunne komme gående eller syklende fra Sofiemyrveien.

Planforslaget legger også til rette for en gang- sykkelvei langs området opp til Sofiemyrveien 12, 14 og 16.

I dette området er det planlagt nytt næringsbygg:Kartutsnitt med grenser for eiendommen i Sofiemyrveien 10

Prosessen hittil

Planleggingen av Sofiemyrveien 10 har pågått siden 2017.

Sofiemyrveien 10 AS varslet oppstart av planarbeid på nytt 11. august 2022.

Dokumenter som ble offentliggjort i forbindelse med varsel om oppstart ligger tilgjengelig på arealplaner.no under «Saksdokumenter».

Hva mener du om planforslaget?

Finn dokumenter til planforslaget som skal ut på høring på arealplaner.no under fanen «Planbehandlinger», og videre under «Behandlingstype – offentlig ettersyn».

Hvis du har innspill til planforslaget, kan du bruke dette skjemaet:

Send inn dine innspill

Frist: 05. juni 2024

Husk å ikke skrive personsensitiv informasjon i høringsinnspillet ditt, siden innspillet vil være offentlig tilgjengelig.

Nordre Follo kommune vedtok 16.04.24 at reguleringsplanforslaget for Sofiemyrveien 10 skulle legges ut på høring.

Videre saksgang

Innspillene blir tatt med i det videre arbeidet. Du vil ikke få direkte svar, men kommunedirektøren vurderer innspillene før det sendes til ny politisk behandling.

Vurderingen av innspillet ditt kan du lese i saksfremstillingen til politikerne. Dette publiseres omtrent en uke før saken skal behandles.

Du finner innspillene som kom inn i forbindelse med høringen på arealplaner.no. under fanen «Saksdokumenter». 

Etter fristen

Etter høringsfristen vil kommunen vurdere om det skal gjøres endringer i planforslaget for å imøtekomme innspillene som har kommet inn.

Kommunen planlegger deretter å sluttbehandle planforslaget i kommunestyret i august/september 2024.

Har du spørsmål?

Du kan kontakte Christina Blumentrath på 93057114, eller på e-post christina.blumentrath@nordrefollo.kommune.no.

Sist endret: 24.04.2024