Skogsområde for Skotbu høydebasseng

Skotbu høydebasseng

Kommunestyret i Nordre Follo kommune vedtok 06.12.23 reguleringsplan for Skotbu høydebasseng.

Om planen

Vedtaket innebærer at utbygger kan sende inn byggesøknad til kommunen. Hensikten med planen er å legge til rette for et nytt høydebasseng på Skotbu med tekniske installasjoner, sikre og ivareta rigg- og anleggsområder og adkomst til disse.

Et nytt høydebasseng på Skotbu er et nødvendig ledd i utbedringen av kommunens vannforsyningskapasitet og brannvannsberedskap.  

Dokumenter til saken

Du finner dokumenter til planen på arealplaner.no under fanen «plandokumenter».

Informasjon om klagerett

Alle som er part eller har rettslig klageinteresse i saken, kan klage på et reguleringsvedtak. Du som har fått skriftlig brev om vedtaket, har rett til å klage.

Klagefristen er 23. januar uker fra den dagen dette vedtaket har kommet frem til deg. Det er nok at du har postlagt klagen innen fristen.

Du kan sende klagen til postmottak@nordrefollo.kommune.no eller som brev til Nordre Follo kommune, postboks 3010, 1400 Ski. Merk klagen med 22/02478.

Slik skriver du klagen

Det må være tydelig hvilket vedtak du klager på, og hvilke endringer du ønsker. Du bør begrunne klagen, og den bør inneholde alle opplysninger som har betydning for å vurdere klagen.

Hvis du er i tvil om du har klagerett, skal klagen også inneholde opplysninger som gjør at vi kan vurdere dette, og om du har overholdt klagefristen. Du må undertegne klagen med navn og adresse.

Etter forvaltningsloven § 42 kan du i klagen be om at kommunen utsetter gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er utløpt eller til klagen er avgjort.

Kommunens utvalg for areal, klima og byggesak behandler klagen først.

Har du spørsmål?

Du kan kontakte saksbehandler Ane Tingstad Grav, ane.tingstad.grav@nordrefollo.kommune.no hvis du har spørsmål om den vedtatte planen.

Sist endret: 14.05.2024