Oppegård lokalsenter - områderegulering

Kort fortalt

  • Nordre Follo kommune har utarbeidet forslag til områderegulering for Oppegård lokalsenter. Forslaget ble vedtatt av kommunestyret 8. desember 2021.
  • Formålet med planen er å legge til rette for en ny bru over jernbanen, samt en fortetting som tar hensyn til områdets historiske særpreg og byggeskikk. Det skal utvikles et attraktivt lokalsenter med en sentral beliggende grønn møteplass.

Om planen

Planforslaget legger til rette for

  • fortetting med blokkbebyggelse, i tråd med fortettingsstrategien i kommuneplanen for Nordre Follo 2019-2030. Det er foreslått ca. 225 nye boenheter. Ny bebyggelse skal tilpasses områdets historiske særpreg.
  • etablering av en ny, trafikksikker bru over jernbanen.
  • fortetting med blokkbebyggelse, i tråd med fortettingsstrategien i kommuneplanen for Nordre Follo 2019-2030. Det er foreslått ca. 225 nye boenheter. Ny bebyggelse skal tilpasses områdets historiske særpreg.
  • park, strøkslekeplass og torg ved Oppegård stasjon.
  • parkering under bakken ved Oppegård lokalsenter.
  • at næringslokalene i Oppegård lokalsenter i hovedsak er henvendt mot torget og Oppegård stasjon.
  • bevaring av historiske bygninger. Grendehuset og ni andre bygninger har fått status som bevaringsverdig bebyggelse. Det er økonomisk utfordrende å drifte grendehuset. Planforslaget åpner derfor for at det kan brukes som felleslokale eller transformeres til bolig.

Planprosess

Formannskapet i Oppegård kommune behandlet oppstart av planarbeid og utkast til planprogram i møte 18. september 2019. Planprogrammet gir rammene for planarbeidet.

Utkast til planprogram var til høring i perioden 25. september til 7. november  2019, og det kom 15 innspill. Planprogrammet ble fastsatt av Formannskapet 6. februar 2020.

Kommunen holdt et arbeidsverksted med lokalbefolkningen 9. februar 2020. Målet med verkstedet var å få bedre kunnskap om nærmiljøet, hvilke kvaliteter det er viktig å ta vare på og hva man savner i området.

I april 2020 vedtok kommunen et midlertidig forbud mot tiltak innenfor planområdet. Dette innebærer at grunneiere ikke kan gjøre endringer på sine eiendommer før områdereguleringen er vedtatt.

I juni 2020 ble det gjennomført barnetråkkregistreringer med elevene på Greverud skole.

Formannskapet vedtok 10. juni 2021 å legge ut planforslaget på offentlig ettersyn/høring til 3. september 2021.

Planen ble vedtatt av kommunestyret 08.12.21. Samtidig ble det midlertidige forbudet mot tiltak innenfor planområdet opphevet.

Det kom inn to klager til områdeplanen etter sluttbehandlingen:

Du finner dem også på arealplaner.no.

Saksdokumenter

Se arealplaner.no for å finne saksdokumenter for Oppegård lokalsenter områderegulering, eller last ned pdf-fil av:

Kontaktinformasjon

Vil du vite mer om planen, kan du kontakte saksbehandler Christina Blumentrath.