Områdeplan Langhus sentrumsområde

Kort fortalt

  • Planen skal legge til rette for utvikling av et attraktivt, levende og bærekraftig sentrumsområde på Langhus.

Om planen

Områderegulering for Langhus sentrumsområde ble vedtatt av Ski kommunestyre 17. juni 2015.

Hensikten med planen er å legge til rette for utvikling av et attraktivt, levende og bærekraftig sentrumsområde på Langhus.

Planforslagets hovedgrep er blant annet at

  • det lokale handels- og servicesenter lokaliseres ved Vevelstad stasjon,
  • det kan oppføres cirka 800 nye boenheter med hovedvekt på blokkleiligheter,
  • viktige grøntområder opprettholdes og at hovedvegnettet og det offentlige rommet opprustes.

Plandokumenter

Plandokumentene til Langhus sentrumsområde finner du på arealplaner.no