Særeskogveien 3

Sætreskogveien 3 - detaljregulering

Hensikten med planen er å bygge 40 nye leiligheter i fire nye mindre boligblokker.

Om planen

Hensikten med planen er å bygge 40 nye leiligheter i fire nye mindre boligblokker. Den historiske villaen i Sætreskogveien 3 skal bevares.

Takform, farger og størrelsen på de nye blokkene skal bygge videre på områdets småhuspreg, og tilpasses den bevaringsverdige bebyggelsen i planområdet.

Det grønne preget i området skal opprettholdes. Veiene rundt området skal bli tilpasset den nye broa over jernbanesporet.

Folk skal også kunne krysse veien på en sikker måte på to steder. Det skal tilrettelegges for en snarvei gjennom planområdet.

Se kartutsnitt:

Sætreskogveien 3, kartutsnitt med grenser

Prosessen hittil

Bolig & Eiendomsutvikling AS hadde oppstartsmøte med kommunen 17. februar 2023. Til oppstartsmøtet sendte forslagsstiller inn et planinitiativ som ble gjennomgått i møtet.

Planinitiativet og referatet fra oppstartsmøtet ligger offentlig tilgjengelig på arealplaner.no under fanen «Planbehandlinger» og videre under «Behandlingstype – Kunngjøring av planarbeid».  

Innspill etter varsel om oppstart av planarbeid

Etter oppstartsmøtet varslet Bolig & Eiendomsutvikling AS oppstart av planarbeidet. I forbindelse med varsel om oppstart kom det 7 innspill. Disse kan du lese på arealplaner.no under fanen «Saksdokumenter».

Detaljreguleringsplan for Sætreskogveien 3 ble førstegangsbehandlet i utvalgsmøtet for plan og byggesak 16. april 2024.

Nordre Follo vedtok i møtet å legge reguleringsplanforslag på høring. Høringsperioden er fra 25. april 2024 til 06. juni 2024.

Hva mener du om planforslaget?

Du finner dokumenter til planforslaget som skal ut på høring på arealplaner.no, under fanen «Planbehandlinger», og videre under «Behandlingstype – offentlig ettersyn».

Hvis du har innspill til planforslaget, kan du bruke dette skjemaet:

Send inn dine innspill

Frist: 06. juni 2024

Husk å ikke skrive personsensitiv informasjon i høringsinnspillet ditt, siden innspillet vil være offentlig tilgjengelig.

Videre saksgang

Innspillene blir tatt med i det videre arbeidet. Du vil ikke få direkte svar, men kommunedirektøren vurderer innspillene før det sendes til ny politisk behandling.

Vurderingen av innspillet ditt kan du lese i saksfremstillingen til politikerne. Dette publiseres omtrent en uke før saken skal behandles.

Du finner innspillene som kom inn i forbindelse med høringen på arealplaner.no. under fanen «Saksdokumenter». 

Etter fristen

Etter høringsfristen vil kommunen vurdere om det skal gjøres endringer i planforslaget for å imøtekomme innspillene som har kommet inn.

Kommunen planlegger deretter å sluttbehandle planforslaget i kommunestyret i august/september 2024.

Informasjonsmøte

Det blir et informasjonsmøte onsdag den 15. mai kl. 18.30 – kl. 20.00 i Oppegård grendehus.  

Har du spørsmål?

Du kan kontakte Christina Blumentrath på 93057114, eller på e-post christina.blumentrath@nordrefollo.kommune.no.

Sist endret: 12.06.2024