Illustrasjon av ny Oppegård bru med tog kjørende under

Foto: Nordre Follo kommune

Ny Oppegård bru

Den gamle brua over jernbanen skal skiftes ut, fordi den gamle brua er smal og ikke tilpasset dagens trafikk. Brua skal få to kjørefelt og bredt fortau på en side.

Hva skal vi gjøre?

Den gamle brua over jernbanen skal skiftes ut, fordi den gamle brua er smal og ikke tilpasset dagens trafikk.

Den nye brua skal være en fortsettelse på Akershus fylkeskommunes prosjekt med å opparbeide gang- og sykkelvei i Skiveien, og med ny adkomstvei opp til brua.

Brua skal ha to kjørefelt og bredt fortau som blir tilpasset til øvrige veier. I første omgang skal ikke veien mot senteret bygges om.

Hvor skjer det?

Den nye brua skal få omtrent samme plassering som nåværende bru, men blir utvidet hovedsakelig mot sør.

Kartutsnitt for hvor Oppegård bru er lokalisert.png

Hvorfor gjør vi dette?

En ny bru er en viktig del av kommunens plan for å forbedre veiene i området. Den nye brua skal

  • forbedre trafikkflyten
  • gi bedre trafikksikkerhet
  • øke tilgjengeligheten mellom Sætreskogen og Greverud

Den gamle brua er fra 1930 tallet og må skiftes ut. Brua har begrenset bæreevne for store og tunge kjøretøy. Dette gjør at lastebiler må kjøre om hele Sætreskogen for å komme seg til Oppegård senter.

Den gamle brua har to smale gangveier som brukes som fortau. Den nye brua skal gi en god og trygg gang- og sykkelvei. Det vil bidra til en bedre folkehelse og økt fremkommelighet for myke trafikanter.

En trygg og god gang- og sykkelvei er også en forutsetning for å få flere til å velge miljøvennlige transportmidler.  

Hvem er ansvarlig?

Nordre Follo kommune, ved virksomhet Vei og park – plan og prosjektavdelingen, er ansvarlig. Afry AS er engasjert som konsulent for oppdraget.

Tiltaket skal finansieres via Byvekstmidler, utbyggerbidrag og kommunen.

Prosjektet er forsinket

Den planlagte nye brua er dessverre forsinket. Prosjektfasen har tatt lengre tid enn først planlagt.

For å sikre at brua blir bygget riktig og innenfor de økonomiske rammene, har det vært helt nødvendig å utsette planene.

Utsettelsen skyldes i første omgang at vi gikk bort fra å bygge brua i tre etter at Tretten bru kollapset.

Det har også tatt lengre tid å utrede ulike alternativer for brua. Det har tatt tid å finne frem til en utforming som både Bane NOR aksepterer og som kan tilpasses Akershus fylkeskommune sitt veiprosjekt langs Skiveien.

Forsøker å ferdigstille detaljprosjekteringen før sommerferien

Vi arbeider kontinuerlig med å finne løsninger og redusere forsinkelsen så mye som mulig. Konsulent til å prosjektere er på plass. Så snart Bane NOR godkjenner løsningen, går vi i gang med detaljprosjektering.

Fasen med å detaljprosjektere vil vare i ca. tre måneder. Målet er å ferdigstille detaljprosjekteringen før sommerferien.

Prosjektet er høyt prioritert hos oss. Vi hadde ønsket at prosjektet hadde kommet lenger enn det nå er.

Vi forstår at forsinkelsen kan føre til frustrasjon, bekymring for trafikksikkerhet og forsinkelser for noen.

Nyttige lenker og dokumenter

Les mer om Nordre Follos

Kontakt oss

Vei og park – plan og prosjekt

Eirik Kravik Solheim, prosjektleder 
Telefon 45 61 76 75
E-post: eirik.kravik.solheim@nordrefollo.kommune.no

Vei og park – plan og prosjekt

Bjørnard Skau, byggeleder 
Telefon 91 66 27 91
E-post: bjornard.skau@nordrefollo.kommune.no

Sist endret: 19.06.2024