Skotbu høydebasseng

Kort fortalt

  • Nordre Follo kommune skal etablere et nytt høydebasseng i Skotbu.
  • Høydebassenget skal sikre større trygghet i vannforsyningen til Skotbu, sikre tilstrekkelig brannvann og sørge for vannforsyning til fremtidig utvikling og utbygging av området.

Prosjektbeskrivelse

Vannforsyning til Skotbu er sårbar og det er utfordringer knyttet til:

  • Brannvann
  • Trygghet i vannforsyning
  • Vannforsyning  til fremtidig utvikling

For å håndtere disse utfordringene, skal det etableres et nytt høydebasseng i Skotbu.  

Det skal også etableres en ny forsyningsvannledning fra Stasjonsområdet til det nye høydebassenget. Alder og tilstand på VA-ledningene i området er slik at en stor del av de eksisterende VA-ledningene mellom stasjonsområdet og Røis også skal rehabiliteres.

Prosjektet er delt opp i to etapper, ref. følgende kart.

  • Etappe I – VA ledninger fra Skotbu stasjonsområdet til Røis.
  • Etappe II – Skotbu høydebasseng, tilhørende adkomstvei og VA ledninger fra Røis til høydebasseng

Aktuelt

Desember 2023  

Kommunestyret i Nordre Follo kommune vedtok 06.12.23 reguleringsplan for Skotbu høydebasseng (plan-ID 202205).  

Du finner dokumenter til planen på arealplaner.no under fanen «plandokumenter».

August 2023

Planforslaget ligger ute til høring og offentlig ettersyn. Fristen for innspill er 13.09.23. Det ble avholdt informasjonsmøte på Skotbu skole i forbindelse med planprosessen onsdag 30. august. Det var bra oppmøte.

Innbyggere ble orientert om planprosessen, om hvordan de kan gi innspill og fremdrift på prosjektet. Innbyggerne fikk en befaring på prosjektområdet sammen med kommunens representanter.

Juli 2023

Planforslaget ligger ute til høring og offentlig ettersyn. Fristen for innspill er 13.09.23.

Juni 2023

Planforslag for Skotbu høydebasseng ble behandlet i utvalg for areal, klima og byggesak 20.06.23. Planforslaget ble enstemmig vedtatt.

Plan forslaget skal legges ut på høring.

Mai 2023

Mottatte kommentarer og innspill er implementert i planforslaget. Komplett planforslag er sendt til planmyndighet for videre behandling.

Mars 2023

Det pågår reguleringsarbeid i sammenheng med Skotbu høydebasseng.

Kommunen tar kontakt med berørte grunneiere i sammenheng med grunnerverv.

Februar 2023

Planforslag for Skotbu høydebasseng er sendt til planmyndighet for behandling.

Oktober 2022

Det er utført grunnundersøkelser for å kartlegge områdets stabilitet og å finne dybden til fjell.

September 2022

Det ble avholdt et informasjonsmøte den 07.09.22 i Skotbu for innbyggere og andre interesserte, for å presentere prosjektet og for å sikre gode medvirkning. Det var godt oppmøte.

Det ble også gjort en befaring i området.

August 2022

Kommunen har varslet oppstart av planarbeidet til naboer, berørte grunneiere og offentlige instanser 17.08.2022. Det ble også annonsert i Østlandets Blad i tillegg.

Frist for merknader var fredag 16.09.2022.

Juni 2022

Det ble avholdt et oppstartsmøte med kommunens planmyndighet 22.06.2022 i sammenheng med reguleringsarbeid. Dette er i henhold til plan- og bygningsloven.

Forslag til planinitiativ ble samtidig sendt til kommunens planmyndighet.

Kontaktinformasjon

Bijan Khalili, prosjektleder
E-post: bijan.khalili@nordrefollo.kommune.no