Private avløpsanlegg og oljetanker

Kort fortalt

  • Husstander med privat avløpsanlegg må sørge for at avløpsanlegget fungerer optimalt ved riktig drift, service og slamtømming. 
  • Regjeringen innførte forbud mot fyringsolje og parafin til oppvarming fra 1. januar 2020. Alle nedgravde oljetanker som permanent tas ut av bruk, skal tømmes og graves opp.

Private avløpsanlegg

I Nordre Follo kommune er det cirka 900 husstander som eier et avløpsanlegg. Noen få har utslippet sitt til et felles anlegg, men de fleste har eget anlegg.

Kommunens oppgave er å gi tillatelser, føre tilsyn med anleggene og følge opp eieren slik at anleggene ikke forurenser mer enn nødvendig.

Det finnes mange forskjellige renseløsninger, og det er krav om at alle avløpsanlegg skal tilfredsstille dagens rensekrav.

Krav til boligeiere med eget renseanlegg

Det er eierens ansvar å sørge for at avløpsanlegget fungerer som det skal. Alle typer renseanlegg trenger riktig drift, service og slamtømming for å fungere optimalt. Alle anlegg har også en forventet levetid på mellom 20–30 år før de trenger å bli skiftet ut eller oppgradert.

Skal du kjøpe bolig med eget avløpsanlegg eller oppgradere avløpsanlegget?

Hvis boligen har avløpsanlegg som eldre enn 30 år, er det stor sannsynlighet for at avløpsanlegget må oppgraderes.

Kommunen har ikke lokal forskrift, men har i kommuneplanens bestemmelse § 4.1 vedtatt følgende:

a) For eiendommer med bebyggelse i områder der det ikke finnes kommunal avløpsinfrastruktur skal det installeres helse- og miljømessig forsvarlige avløpsløsninger.

b) Vurdering av renseløsning skal gjøres av et nøytralt fagkyndig foretak. Den renseløsning som er best egnet ut fra naturgitte forutsetninger og miljø, skal legges til grunn.

c) Det skal søkes om utslippstillatelse i henhold til Forurensningsforskriften kapittel 12.

d) Eiendommen skal tilknyttes kommunal tømmeordning.

Tips og råd for riktig bruk

Når du har eget renseanlegg, må du være ekstra nøye med hva du putter i avløpet. Det er veldig viktig med godt do-vett. Hvis du putter andre ting i do enn bæsj, tiss og dopapir, kan dette føre til at rørene tetter seg og kan ødelegge renseanlegget. Vær også forsiktig med sterke kjemikalier, oljeprodukter og fett.

Alle leverandører av renseanlegg har egne anvisninger for god drift som er tilpasset sitt anlegg. Det er viktig å følge disse anvisningene.

Slamtømming

Bebygde eiendommer som ikke er tilknyttet det offentlige avløpsnettet, har egne eller delte slamanlegg på sine eiendommer.

Kommunal innsamling av slam innebærer at Nordre Follo kommune skal sørge for tømming av slamanlegg i henhold til forurensningsloven §26, og etter forskriften er det kommunen som har forurensningsmyndighet. Det er derfor ikke mulighet til å kontakte andre aktører for slamtømming enn den renovatøren kommunen har avtale med, Norva 24 Øst AS.

Det er ulike slamanlegg i Nordre Follo kommune, der samtlige er tilknyttet kommunal slamtømmeordning (med unntak av noen få typer minirenseanlegg):

Tette tanker

For eiendommer som har denne type tanker, skal abonnenten bestille tømming ved behov, minimum en gang i året av forurensningshensyn. Eieren har selv ansvaret for å melde inn tømming når tanken nærmer seg full. Eiere av anlegg med alarm må også melde tømming til Norva 24 Øst.

Bestill tømming ved å ta direkte kontakt med Norva 24 Øst:
ost@norva24.no
Telefon: 22 30 00 37 (24-timers vakt)

Abonnenten får da tømming utført etter bestilling så snart renovatøren har mulighet. I de tilfellene det er behov for tømming innen 24 timer, blir dette regnet som en nødtømming. Gebyret for en nødtømming består av et høynet oppmøtegebyr og ordinært volumgebyr.

Slamavskillere, med og uten WC og minirenseanlegg for ett eller flere hus

Dette er anlegg som ligger inne i en ruteplan fastsatt av kommunen, ruteplanen skal sørge for effektiv og riktig tømming av slamanlegg. Ulike slamavskillere har en tilpasset tømmefrekvens i henhold til utslippstillatelse på gjeldende anlegg. For minirenseanlegg brukes anbefalte intervaller oppgitt fra anleggets leverandør. All tømming utføres av kommunens aktør: Norva 24 Øst AS, som skal varsle abonnent om tømming i god tid før tømmedato.

Bestill tømming ved å ta direkte kontakt med Norva 24 Øst:
ost@norva24.no
Telefon: 22 30 00 37 (24-timers vakt)

Hvis det er behov for tømming utenom den fastsatte tømmeplanen for slamavskillere, er det abonnentens plikt å melde behov for tømming til Norva 24 Øst. Dette vil bli regnet som en tømming utenom fastsatt tømmeplan eller nødtømming innen 24 timer, avhengig av forholdene. Dette faktureres med et høynet oppmøtegebyr og ordinært volumgebyr.

Det er viktig at slamtømmebilen kommer frem
Det er derfor et krav om kjørbar vei hele året, og at anlegget er plassert slik at den er tilgjengelig for tømming. 

Trenger du mer informasjon?
Les mer i forskriften:

Forskrift om tømming av slamanlegg, Nordre Follo kommune, Viken 

Her er gebyrregulativ for vann- og avløpsgebyrer 2021

Hvordan velge riktig avløpsløsning?

Grunnforholdene på eiendommen og avstand til brukerinteresser (som for eksempel brønn, bekk, vann, jordvanning) bestemmer hvilken avløpsløsning man bør velge, og hvor anlegget kan plasseres.

Avløpsanlegget og utslippet må ikke bli til ulempe for omgivelsene. I enkelte tilfeller vil de miljømessige ulempene kunne bli så store at kommunen sier nei til nye utslipp eller øke belastningen.

Dersom det er mulighet for naturlig infiltrasjon skal det alltid brukes. Dette begrunnes med at naturbaserte anlegg har bedre driftsstabilitet og renseevne enn minirenseanlegg. Naturbaserte anlegg er kostnadseffektive anlegg som ofte kan kombineres med eksisterende anlegg.

Et fagkyndig firma må gjennomføre grunnundersøkelser, prosjektere anlegget og sende inn søknad om utslippstillatelse. I enkelte områder stilles det krav til bruk et nøytralt fagkyndig foretak. En leverandør av minirenseanlegg vil ikke bli godkjent som nøytral fagkyndig.

For valg av riktig avløpsløsning anbefales det å bruke et nøytralt fagkyndig foretak (link til eget skjema om informasjon om hva som er et nøytralt fagkyndig foretak og liste over firmaer). Foretaket skal ha fokus på å etablere den renseløsningen som er best egnet ut fra de naturgitte forutsetningene, miljø, brukerens interesser og økonomi, uavhengig av type renseløsning eller produsent.

Det er krav om bruk av et nøytralt fagkyndig foretak ved:

  • Etablering av nytt avløpsanlegg
  • Oppgradering av eldre avløpsanlegg i områder med god infiltrasjonsevne
  • Mulig konflikt med brønner, vassdrag, eller i sårbare områder

Informasjon om søknad

Skal du etablere nytt avløpsanlegg eller øke eksisterende utslipp, må du sende kommunen søknad om utslippstillatelse etter forurensningsforskriften § 12-4. forurensningsforskriften kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende. Etablering og endring av avløpsanlegg er også et søknadspliktig arbeid etter plan- og bygningsloven § 20-1.

Søknad om utslippstillatelse skal behandles av kommunen innen seks uker.

Leverandører av minirenseanlegg

Før den enkelte leverandør av minirenseanlegg får lov til å etablere anlegg i kommunen, skal det foreligge en avtale mellom kommunen og leverandør. Avtalen skal sikre fremtidig drift og vedlikehold av anleggene og leverandøren i tillegg til årlig rapportering til kommunen. Leverandørene står ansvarlig for å lære opp slamtømmefirmaene som sender inn slamtømmerapport til kommunen når anlegget er tømt.

For informasjon om minirenseanlegg, anbefales Avløp Norges nettside. Avløp Norge er bransjeforeningen for leverandører av minirenseanlegg.

Avløpsanlegg for hytter

Det er tillatt med innlagt vann i hytter dersom det etableres en godkjent avløpsløsning. Som avløpsanlegg for hytter tillates kun bruk av tett tank for klosettavløp og gråvannsanlegg. Dersom det er mulighet for naturbasert avløpsanlegg eller tilknytning til felles minirenseanlegg for bolig, kan det gis tillatelse til dette.

Nyttige linker

For informasjon om anleggstyper, søknadsskjema og søknadsprosedyrer, anbefales Nibios nettside.

Forskrift om tømming av slamanlegg

Forskrift om tømming av slamanlegg, Nordre Follo kommune, Viken 

Nedgravde oljetanker

En oljelekkasje kan gi store og kostbare ødeleggelser på bolig og nærmiljø. Er du eier av en oljetank er du også ansvarlig for at oljetanken er tilstrekkelig sikret.
Lekkasjer fra oljetanker skal varsles til brannvesenet på telefon 110.

Hva gjelder i Nordre Follo?
Det er forbudt med bruk av fossil fyringsolje og parafin til oppvarming av bygg fra 1. januar 2020. Alternative løsninger er varmepumpe, bioenergi og solenergi. For boliger med nyere fyringsanlegg og oljetank kan bruk av biofyringsolje være et alternativ. Her finner du forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger.  

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 1. Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker, gjelder for tanker over 3200 liter. Forurensningsloven gjelder også for tanker under 3200 liter.  

Etter forurensningsloven § 7 har alle en plikt til å unngå forurensning. «Når det er fare for forurensning i strid med loven, eller vedtak i medhold av loven skal den ansvarlige for forurensning sørge for tiltak for å hindre at den inntrer.»   Forurensningsfaren fra nedgravde oljetanker er stor, og de inneholder mye restolje også etter at de er fyrt tomme. Alle som har en nedgravd oljetank som ikke er konvertert til bruk av biofyringsolje, har en plikt til å sikre oljetanken mot forurensning. Dette gjøres ved å tømme, rense og fjerne tanken.  

Her finner du ofte stilte spørsmål om nedgravde oljetanker.
Du kan også finner informasjon på oljefri.no og hos Enova.no.

Fjerning av oljetanker
Hovedregelen er at tanker som ikke er i bruk skal graves opp og fjernes.

1. Tanken skal tømmes og rengjøres. Dette må gjøres av et kompetent firma med erfaring fra tankrensing.

2. Dersom tankeier selv skal grave opp og fjerne tanken etter rensing, må gassfri-sertifikat fra firmaet fremvises ved levering av tanken til avfallsmottak i kommunen. Uten gass fri-sertifikat kan man risikere å ikke få levert tanken.

3. Påfyllingsanordningen skal fjernes eller sikres slik at utilsiktet påfylling eller forsøk på påfylling forhindres. Dette er viktig for å hindre feilpåfylling.

4. Dersom tanken skal fylles igjen etter rensing, må det brukes faste rene masser som sand, grus og lignende. Det anbefales å fjerne ståltanker.

5. Ved mistanke om lekkasje, skal tanken fjernes.

6. Når oljetanken er fjernet eller fylt igjen skal det sendes skriftlig beskjed eller rapport til kommunen; postmottak@nordrefollo.kommune.no

Firmaet som har utført jobben gjør vanligvis dette automatisk, men du som tankeier har det endelige ansvaret for at det blir gjort. 
Bekreftelsen må inneholde:

  • Navn på tankeier og adressen der oppdraget er utført.
  • Beskrivelse av tanktype og tankens volum.   

Lekkasje eller mistanke om lekkasje:
Brannvesenet skal umiddelbart kontaktes på 110.

Deretter bør ansvarlig virksomhet for forurensning i kommunen (Klima og miljø i Nordre Follo kommune) og forsikringsselskap kontaktes. Omfanget av forurensningen skal kartlegges og forurensningen skal fjernes av et kompetent firma innen grunnforurensning. Huseiers forsikringsselskap bistår normalt i valg av firma og den videre prosessen. Det valgte firmaet må utføre kartlegging og utarbeidelse av tiltaksplan etter forurensningsforskriftens kapittel 2 som omhandler opprydning i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. Tiltaksplanen skal godkjennes av kommunen før tiltaket kan igangsettes.

Gebyrer 

Kommunestyret i Nordre Follo vedtok forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll etter forurensningsregelverket 17. juni 2020. 

Kontakt oss

Telefon: 64 87 85 94

postmottak@nordrefollo.kommune.no