Private avløpsanlegg og oljetanker

Kort fortalt

Små avløpsanlegg

 • Cirka 900 husstander i Nordre Follo eier et avløpsanlegg. Noen har utslipp til felles anlegg, men de fleste har eget anlegg. 
 • Eier må sørge for at avløpsanlegget fungerer optimalt ved riktig drift, service og slamtømming. 

Oljetanker

 • Regjeringen innførte forbud mot fyringsolje og parafin til oppvarming fra 1. januar 2020. Målet er å redusere klimagassutslipp, hinde luftforurensning og oljelekkasjer. 
 • Alle nedgravde oljetanker som permanent tas ut av bruk skal tømmes og graves opp. Eieren har ansvar for å forebygge lekkasjer og for å rydde opp ved en eventuell lekkasje. Dette kan medføre betydelige kostnader.

Private avløpsanlegg

Cirka 900 husstander i Nordre Follo kommune eier et avløpsanlegg. Noen få har utslippet sitt til et felles anlegg, mens de fleste har eget anlegg. Kommunen sin oppgave er å gi tillatelser, føre tilsyn med anleggene og følge opp eier slik at anleggene ikke forurenser mer enn nødvendig. Det finnes mange forskjellige renseløsninger, og det er krav om at alle avløpsanlegg skal tilfredsstille dagens rensekrav.

Krav til boligeiere med eget renseanlegg

Det er eiers ansvar å sørge for at avløpsanlegget fungerer som det skal. Alle typer renseanlegg trenger riktig drift, service og slamtømming for å fungere optimalt. Alle anlegg har også en forventet levetid på mellom 20-30 år før dem trenger å bli skiftet ut eller oppgradert.

Skal du kjøpe bolig med eget avløpsanlegg eller oppgradere avløpsanlegget?

Dersom boligen har avløpsanlegg som eldre enn 30 år, er det stor sannsynlighet for at avløpsanlegget må oppgraderes.

Kommunen har ikke lokal forskrift, men har i kommuneplanens bestemmelse § 4.1 vedtatt følgende: a) For eiendommer med bebyggelse i områder der det ikke finnes kommunal avløpsinfrastruktur skal det installeres helse- og miljømessig forsvarlige avløpsløsninger. b) Vurdering av renseløsning skal gjøres av et nøytralt fagkyndig foretak. Den renseløsning som er best egnet ut fra naturgitte forutsetninger og miljø, skal legges til grunn. c) Det skal søkes om utslippstillatelse i henhold til Forurensningsforskriften kapittel 12. d) Eiendommen skal tilknyttes kommunal tømmeordning.

Tips og råd for riktig bruk

Når du har eget renseanlegg må du være ekstra nøye med hva du putter i avløpet. Det er veldig viktig med god do-vett. Dersom du putter andre ting i do enn bæsj, tiss og dopapir, kan dette føre til at rørene tetter seg og kan ødelegge renseanlegget. Vær også forsiktig med sterke kjemikalier, oljeprodukter og fett. Alle leverandører av renseanlegg har egne anvisninger for god drift som er tilpasset sitt anlegg. Det er viktig å følge disse.

Slamtømming

Alle avløpsanlegg trenger slamtømming. Kommunen har innført tvungen slamtømming for alle typer renseanlegg.

Det er viktig at slamtømmebilen kommer frem. Det er derfor et krav om kjørbar vei hele året, og at anlegget er plassert slik at den er tilgjengelig for tømming. 

Alle bestillinger for tømming skal gå gjennom Norva24 Øst sitt kundesenter.

Vakttelefon: 22 30 00 37 (24-timers vakt)
E-post: ost.septik@norva24.no

Les mer: Informasjon til eiere av mindre avløpsanlegg i Nordre Follo kommune

Hvordan velge riktig avløpsløsning?

Grunnforholdene på eiendommen og avstand til brukerinteresser (som for eksempel brønn, bekk, vann, jordvanning) bestemmer hvilken avløpsløsning man bør velge, og hvor anlegget kan plasseres. Avløpsanlegget og utslippet må ikke bli til ulempe for omgivelsene. I enkelte tilfeller vil de miljømessige ulempene kunne bli så store at kommunen sier nei til nye utslipp eller øke belastningen. Dersom det er mulighet for naturlig infiltrasjon skal det alltid brukes. Dette begrunnes med at naturbaserte anlegg har bedre driftsstabilitet og renseevne enn minirenseanlegg. Naturbaserte anlegg er kostnadseffektive anlegg som ofte kan kombineres med eksisterende anlegg. Et fagkyndig firma må gjennomføre grunnundersøkelser, prosjektere anlegget og sende inn søknad om utslippstillatelse. I enkelte områder stilles det krav til bruk et nøytralt fagkyndig foretak. En leverandør av minirenseanlegg vil ikke bli godkjent som nøytral fagkyndig.

For valg av riktig avløpsløsning anbefales det å bruke et nøytralt fagkyndig foretak (link til eget skjema om informasjon om hva som er et nøytralt fagkyndig foretak og liste over firmaer). Foretaket skal ha fokus på å etablere den renseløsningen som er best egnet ut fra de naturgitte forutsetningene, miljø, brukerens interesser og økonomi, uavhengig av type renseløsning eller produsent.

Det er krav om bruk av et nøytralt fagkyndig foretak ved:

 • Etablering av nytt avløpsanlegg
 • Oppgradering av eldre avløpsanlegg i områder med god infiltrasjonsevne
 • Mulig konflikt med brønner, vassdrag, eller i sårbare områder

Informasjon om søknad

Skal du etablere nytt avløpsanlegg eller øke eksisterende utslipp, må du sende kommunen søknad om utslippstillatelse etter forurensningsforskriften § 12-4. forurensningsforskriften kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende. Etablering og endring av avløpsanlegg er også et søknadspliktig arbeid etter plan- og bygningsloven § 20-1.

Søknad om utslippstillatelse skal behandles av kommunen innen seks uker.

Leverandører av minirenseanlegg

Før den enkelte leverandør av minirenseanlegg får lov til å etablere anlegg i kommunen, skal det foreligge en avtale mellom kommunen og leverandør. Avtalen skal sikre fremtidig drift og vedlikehold av anleggene og leverandøren i tillegg til årlig rapportering til kommunen. Leverandørene står ansvarlig for å lære opp slamtømmefirmaene som sender inn slamtømmerapport til kommunen når anlegget er tømt.

For informasjon om minirenseanlegg, anbefales Avløp Norges nettside. Avløp Norge er bransjeforeningen for leverandører av minirenseanlegg.

Avløpsanlegg for hytter

Det er tillatt med innlagt vann i hytter dersom det etableres en godkjent avløpsløsning. Som avløpsanlegg for hytter tillates kun bruk av tett tank for klosettavløp og gråvannsanlegg. Dersom det er mulighet for naturbasert avløpsanlegg eller tilknytning til felles minirenseanlegg for bolig, kan det gis tillatelse til dette.

Nyttige linker

For informasjon om anleggstyper, søknadsskjema og søknadsprosedyrer, anbefales Nibios nettside.

Forskrift om tømming av slamanlegg

Forskrift om tømming av slamanlegg, Nordre Follo kommune, Viken 

Nedgravde oljetanker

Forbud mot oljefyring fra 1. januar 2020

Regjeringen innførte forbud mot bruk av fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger fra 1. januar 2020.

Hovedmålet med forbudet er å redusere klimagassutslipp. Forbudet vil også gi mindre luftforurensning og færre oljelekkasjer til bygninger, vann og grunn.

De som tidligere har brukt fossil olje til oppvarming må finne en annen løsning før 2020. Informasjon kan du finne på oljefri.no og hos Enova.no.

Her finner du forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger.

Her finner du ofte stilte spørsmål om nedgravde oljetanker.

Fjerning av oljetanker

Alle nedgravde tanker som permanent tas ut av bruk skal tømmes og graves opp. Lekkasjer fra gjennomrustede eller skadede oljetanker kan forurense både bolig, jordsmonn og grunnvann. Eier av oljetank er ansvarlig for å forebygge lekkasjer og for å rydde opp ved en eventuell lekkasje. Kostnadene for skadebegrensning og opprydding kan være betydelig. Kommunestyrene i Oppegård og Ski kommuner har vedtatt at forskriften gjelder for nedgravde oljetanker uansett størrelse, i de fleste av kommunens geografiske områder.

Ved oppgraving er det en forutsetning at følgende krav oppfylles:

 1. Tanken tømmes for olje. Oljetanker kan fortsatt ha betydelig mengder restolje selv om oljen er brukt opp under fyring.
 2. Tanken rengjøres. Dette bør gjøres av firma med erfaring fra tankrensing. Tankeier får da et gassfri-sertifikat fra firmaet og det må fremvises ved levering av tanken til avfallsmottak i kommunen. Uten gass fri-sertifikat kan man risikere å ikke få levert tanken.
 3. Påfyllings- og lufterør fjernes eller ødelegges ved flatklemming samtidig med at oljetanken fjernes. Dette er viktig for å hindre feilpåfylling.
 4. Melding om fjerning og dokumentasjon på utførte arbeid sendes til kommunen.

Registrering av oljetanker

Alle kommunens oljetanker skal være registrert i kommunens sentrale dataregister. Dette gjelder både tanker som er i drift og de som er tatt ut av bruk og som befinner seg nedgravd på eiendommen. Tankeier er ansvarlig for å oppdatere registeret ved å melde inn til kommunen, i henhold til forurensingsforskriften kap.1. § 1-9.

Oljelekkasje/forurensning i grunn

Ved lekkasje fra nedgravd oljetank skal Follo brannvesen varsles på telefon 110. Follo brannvesen rapporterer videre til Kystverket, som er myndighet ved akutt forurensning. Saneringsarbeid i forurenset grunn må utføres av kompetent firma. Forurensede masser skal graves opp og behandles som spesialavfall. Jordprøver skal tas med jevne mellomrom til all forurensning er fjernet. Lekkasje fra oljetanker er eiers ansvar, og håndteres normalt via eiers forsikringsselskap.

Feil eller mangler

En oljetank som ikke er i betryggende stand skal enten fjernes eller utbedres. Tilstanden av oljetanken vil fremgå av kontrollskjemaet der den klassifiseres av kontrolløren. Oljetank som ikke tilfredsstiller kravet for videre bruk, eller som har påvist hull, skal renses før den graves opp og leveres til avfallsmottak. Fjerning av tanken skal meldes til kommunen i brev eller på epost. Eventuelt oljeforurensede masser i grunnen må fjernes og leveres til avfallsmottak.

Tilstandskontroll

Tankeier plikter til å gjennomføre tilstandskontroller av oljetanken. Dette er hjemlet i forurensningsforskriften kap. 1. Oppegård og Ski kommuner ved kommunestyret har vedtatt at kravene i forskriftene skal gjelde for alle nedgravde oljetanker, uansett størrelse. Tidspunktet for tilstandskontroll avhenger av materialet:

 • Ståltanker kontrolleres første gang etter 15 år, deretter hvert 5. år.
 • Glassfibertanker (GUP-tanker) kontrolleres første gang 2 år etter nedgravingen og etter 30 år.
 • Rekondisjonert tank kontrolleres 10 år etter at den ble innvendig plastbelagt, og deretter hvert 5. år.

Tilstandskontroller bør utføres av firma med erfaring og kompetanse fra arbeid med rensing og kontroll av oljetanker. Ved kontroll må tankeier påse at kontrolløren sender kopi av tilstandskontrollskjema til kommunen. Tankeier skal få et tilsvarende skjema av kontrolløren. Kommunen kan ikke anbefale bestemte firmaer, men viser til liste over tilbydere på oljefri.no.

Midlertidig ute av bruk

For oljetanker som midlertidig tas ut av bruk, skal lokket på fyllingsrøret låses og påmonteres skilt som viser at oljetanken ikke er i bruk. Tanker som ikke har vært i aktiv bruk mer enn tre år anses som permanent ute av drift og må renses, tømmes og graves opp.                                 

Gjenfylling av oljetanker

Det er kun i særlige tilfeller det kan gis tillatelse til at tanker som permanent tas ut av bruk, rengjøres og fylles med sand, grus og lignende i stedet for oppgraving. Et eksempel kan være der oljetanken ligger under grunnmur og vil medføre betydelige konstruksjonsmessige tilpasninger.

Søknad om gjenfylling må beskrive årsaken til at tanken ikke kan fjernes sammen med:

 1. Bilder som viser tankens beliggenhet, adkomstmulighet og eventuelle andre fysiske forhold som har med søknaden å gjøre.
 2. Tilstandsrapport som viser at tanken er renset og uten hull. Er det tegn til hull eller lekkasje må tanken fjernes uansett.

Søknaden sendes til: Klima og miljø, Nordre Follo kommune Postboks 3010, 1402 Ski.

Gebyrer 

Kommunestyret i Nordre Follo vedtok forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll etter forurensningsregelverket 17. juni 2020. 

Kontakt oss

Telefon: 64 87 85 94

postmottak@nordrefollo.kommune.no