Skolemiljø

Kort fortalt

 • Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.
 • Skolen har nulltoleranse mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.
 • Det er elevens egen opplevelse av hvordan de har det på skolen som er avgjørende

Forebyggende tiltak

Nordre Follo kommune har et eget team som jobber med skolemiljø. Teamet bistår skolene i arbeidet med å skape et trygt og godt skolemiljø for alle elever. I arbeidet legger vi vekt på

 • god klasseledelse
 • positive relasjoner
 • samarbeid mellom hjem og skole
 • forebygging og avdekking av mobbing

Arbeidet planlegges og gjennomføres i nært samarbeid med aktuelle lærere og skoleledelsen, og ved involvering av elever og foresatte. 

Skolemiljøteamet mottar henvisninger fra skoleledelsen. 

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder Arne Fredrik Rygh

Hva gjør skolen hvis en elev blir krenket?

Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra på skolen.

Hvis en voksen på skolen mistenker, eller har kjennskap til at en elev blir krenket skal de alltid:

 • gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig
 • si ifra til rektor
 • undersøke hva som har skjedd

Rektor har ansvar for å undersøke og lage en aktivitetsplan. Planen beskriver tiltak som skal sørge for at eleven får det trygt og godt på skolen igjen.

Rektor skal informere eleven og foresatte om hva som blir gjort. Både foresatte og barnet har rett til å bli hørt. Dette kalles for skolens aktivitetsplikt.

Alle tiltak skal evalueres i samarbeid med elev og foresatte. Skolen skal ta hensyn til barnets beste i alle vurderinger. 

Hva gjør du hvis barnet ditt ikke har det trygt og godt? 

Hvis du som foresatt eller elev opplever krenkelser, må du si ifra til skolens ledelse. Hvis du melder fra til andre på skolen, vil de varsle rektor.

Krenkelser kan være vanskelig å fange opp. Vi ønsker derfor at foresatte har lav terskel for å melde fra til skolen hvis eleven ikke har det trygt og godt.

Foresatte kan melde fra til skolens ledelse muntlig eller skriftlig. 

Hva gjør du hvis en elev blir krenket av en ansatt? 

Alle som jobber på skolen har ansvar for at krenkelser ikke skal skje. Hvis en elev opplever å bli krenket av en lærer eller andre ansatte, har skolen et ekstra ansvar for å følge opp. Rektor skal da varsle kommunalsjef.

Gjelder saken en ansatt i ledelsen, varsler du kommunalsjef direkte.

Kommunens mobbeombud 

Kommunen har et eget mobbombud. Mobbeombudet skal jobbe for at alle barn i Nordre Follo opplever et trygt, godt og inkluderende miljø i barnehage og skole.

Mobbeombudet har taushetsplikt, og den som tar kontakt bestemmer om mobbeombudet skal ta saken videre eller dele informasjon om den. Du kan også drøfte saker anonymt med mobbeombudet.

Les mer om mobbeombudet

Melde saken til Statsforvalteren

Hvis dere mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe krenkelsen, kan dere melde saken til Statsforvalteren.

Når kan dere melde saken til Statsforvalteren?

 • Dere må ha tatt opp saken med rektor på skolen først.
 • Det må ha gått minst en uke fra du tok opp saken med rektor.
 • Saken må gjelde skolemiljøet på den skolen eleven går. 

Meld fra om mobbing eller dårlig miljø på skolen til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Ombud for barn og unge 

Ombudet er et lavterskeltilbud som skal hjelpe barn og ungdom i vanskelige situasjoner. Hovedsatsinger i perioden 2020–2023 er inkludering, medvirkning, digital dømmekraft og lærlinger. 

Kontakt ombudet

Ombudstjenesten har flere ansatte og alle har taushetsplikt. 

Ombudstjenesten

Mer informasjon