Vurdering

Kort fortalt

  • Alle elever i offentlig skole har rett til vurdering.
  • Vurdering er en måte å uttrykke elevens kompetanse underveis og ved avslutning av opplæring i faget.
  • Formålet med vurdering i fag er å fremme læring. 
  • Eleven skal delta aktivt i vurdering av eget arbeid og egen faglige utvikling.

Underveisvurdering

All vurdering som blir gitt underveis i opplæringen er underveisvurdering. Underveisvurderingen skal være et redskap i læreprosessen, gi grunnlag for tilpasset opplæring og bidra til at elever øker kompetansen sin i fag.

I Nordre Follo jobber skolene etter prinsippene for god underveisvurdering.

  • Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem.
  • Elevene skal få tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen.
  • Elevene skal få råd om hvordan de kan forbedre seg.
  • Elevene skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling.

Sluttvurdering

Sluttvurdering i grunnskolen er standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. Sluttvurderingen skal gi informasjon om kompetansen til eleven når opplæringen i et fag avsluttes.

Du finner mer informasjon om sluttvurdering i forskrift til opplæringsloven § 3-17.

I grunnskolen gis sluttvurdering ved utgangen av 10. trinn, med unntak av faget mat og helse som avsluttes på 9. trinn. I valgfagene settes standpunktkarakter når faget avsluttes, uavhengig av årstrinn.

Vitnemål dokumenterer fullført grunnskoleopplæring.

Kartleggingsprøver

Kartleggingsprøver måler elevenes grunnleggende ferdigheter ved å undersøke hvilke enkeltelever som har behov for ekstra oppfølging. Det er viktig at disse elevene blir sett tidlig i løpet, slik at de kan få tilbud om den tilretteleggingen de har krav på.

Kartleggingsprøvene er dermed også et verktøy for å hindre at elever faller fra senere i opplæringsløpet. 

Les mer om kartleggingsprøver på Udir.no.

Nasjonale prøver

Nasjonale prøver måler elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk.

Nasjonale prøver tester grunnleggende ferdigheter på tvers av fag. Prøvene gjennomføres om høsten på 5., 8. og 9. trinn.

Les mer om nasjonale prøver på Udir.no.

Eksamen

Alle elever i grunnskolen skal trekkes ut til en skriftlig og en muntlig eksamen på 10. trinn.

Les mer om eksamen på Udir.no.