Klage på karakter

Kort fortalt

  • Du har rett til å klage på karakterer som blir stående på vitnemålet ditt.
  • Du kan klage på standpunktkarakterer, eksamenskarakterer og karakterer i orden og oppførsel.

Skriftlig eksamen

Fristen for å klage på eksamen er 10 dager og gjelder fra det tidspunktet du ble gjort kjent med karakteren eller burde ha gjort deg kjent med den.

Ta kontakt med skolen din innen ti dager. Klagen må være skriftlig, og det må komme klart frem hvilken fagkode klagen gjelder. Det er ikke krav om begrunnelse for klagen.

En klagenemnd oppnevnt av Fylkesmannen vurderer om karakteren er rimelig eller urimelig i forhold til eksamensprestasjonen.

Resultatet av klagen sendes til skolen.

Muntlig eksamen

Ta kontakt med skolen din innen ti dager.

Du kan bare klage på formelle feil som kan ha hatt betydning for resultatet. Klagen må være skriftlig, og bør inneholde årsaken til hvorfor du klager.

Rektor henter inn uttalelser fra sensor og eksaminator og sender disse sammen med egne uttalelser til oppnevnt klagenemnd. Kopi av sakspapirene sendes til klager, eventuelt foreldre hvis eleven er mindreårig.

Hvis klager får medhold i klagen, skal karakteren annulleres.

Standpunktkarakter

Klagefristen er 10 dager etter at du har fått karakterene.

Før du bestemmer deg for om du vil klage, bør du ta kontakt med skolen og få en begrunnelse for karakteren din.

Dersom du bestemmer deg for å klage må du underskrive klagen, og det må stå i klagen hva du ønsker å klage på. Er klager under 15 år, må foreldrene/foresatte samtykke skriftlig. Klagen må være skriftlig og skal sendes til rektor ved skolen eleven går på.

Hvis du klager skal kontaktlærer skrive en begrunnelse for karakteren, og rektor må skrive en uttalelse om hvordan saken er behandlet. Saken sendes deretter til Fylkesmannen som behandler din klage og skolens redegjørelse.

Fylkesmannen tar ikke stilling til om karakteren er riktig, men skal avgjøre om bestemmelsene for karaktersetting er fulgt. Hvis Fylkesmannen finner at bestemmelsene som gjelder for karaktersetting er fulgt blir karakteren stående. Finner Fylkesmannen at bestemmelsene ikke er fulgt oppheves karakteren, og saken sendes tilbake til skolen hvor rektor og lærer må gjøre en ny vurdering og sette en ny karakter.

Du kan ikke klage på ny karakter. 

Orden og oppførsel

Du må levere klagen til rektor.

Rektor sender klagen til Fylkesmannen i Oslo og Viken sammen med egen og kontaktlærers uttalelse. Du får en kopi av uttalelsen.

Fylkesmannen avgjør om karakteren skal endres og fastsetter endelig karakter. Både du og skolen får melding om resultatet av klagebehandlingen.

Bestemmelser om klager på karakter finnes i forskrift til opplæringsloven kapittel 5.