Klage på karakter

Kort fortalt

  • Du har rett til å klage på karakterer, som blir stående på vitnemålet ditt.
  • Du kan klage på standpunktkarakterer, eksamenskarakterer og karakterer i orden og oppførsel.

Skriftlig eksamen

Fristen for å klage på eksamen er ti dager og gjelder fra det tidspunktet du ble gjort kjent med karakteren, eller burde ha gjort deg kjent med den.

Ta kontakt med skolen din innen ti dager. Klagen må være skriftlig, og det må komme klart frem hvilken fagkode klagen gjelder. Det er ikke krav om begrunnelse for klagen.

En klagenemnd oppnevnt av Statsforvalteren i Oslo og Viken vurderer om karakteren er rimelig eller urimelig i forhold til eksamensprestasjonen.

Resultatet av klagen sendes til skolen.

Muntlig eksamen

Ta kontakt med skolen din innen ti dager.

Du kan bare klage på formelle feil som kan ha hatt betydning for resultatet. Klagen må være skriftlig, og bør inneholde grunnen til hvorfor du klager.

Rektor henter inn uttalelser fra sensor og eksaminator og sender disse sammen med egne uttalelser til oppnevnt klagenemnd. Kopi av sakspapirene sendes til klager, eventuelt foreldre/foresatte hvis eleven er mindreårig.

Hvis klager får medhold i klagen, skal karakteren annulleres.

Standpunktkarakter

Klagefristen er ti dager etter at du har fått karakterene.

Før du bestemmer deg for om du vil klage, bør du ta kontakt med skolen og få en begrunnelse for karakteren din.

Hvis du bestemmer deg for å klage må det må stå i klagen hva du ønsker å klage på. Du må også underskrive klagen. Er klager under 15 år, må foreldrene/foresatte samtykke skriftlig. Klagen må være skriftlig og skal sendes til rektor ved skolen eleven går på.

Hvis du klager skal kontaktlærer skrive en begrunnelse for karakteren, og rektor må skrive en uttalelse om hvordan saken er behandlet. Saken sendes deretter til Statsforvalteren i Oslo og Viken, som behandler din klage og skolens redegjørelse.

Statsforvalteren tar ikke stilling til om karakteren er riktig, men skal avgjøre om skolen har fulgt bestemmelsene for karaktersetting. Hvis Statsforvalteren finner at bestemmelsene som gjelder for karaktersetting er fulgt, blir karakteren stående. Finner Statsforvalteren at bestemmelsene ikke er fulgt, blir karakteren opphevet og saken sendes tilbake til skolen. Rektor og lærer må gjøre en ny vurdering og sette en ny karakter.

Du kan ikke klage på ny karakter. 

Orden og oppførsel

Du må levere klagen til rektor.

Rektor sender klagen til Statsforvalteren i Oslo og Viken sammen med egen og kontaktlærers uttalelse. Du får en kopi av uttalelsen.

Statsforvalteren avgjør om karakteren skal endres og fastsetter endelig karakter. Både du og skolen får melding om resultatet av klagebehandlingen. 

Forskrift til opplæringsloven kapittel 5

Kontaktinformasjon

Oppvekst og læring

Telefon: 02178