Seksjonering

Kort fortalt

  • Ved søknad om seksjonering kan man dele opp en bygning i flere eierseksjoner, slik at flere kan eie hver sin del av bygningen.
  • Eierseksjoner egner seg blant annet for oppdeling av boligblokker og horisontaldelte to- og firemannsboliger. Bygningene som skal seksjoneres, må være oppført eller ha gyldig rammetillatelse.
  • Hvis du ønsker å gjøre endringer på en allerede seksjonert eiendom, må du søke om reseksjonering.
  • Hvis du trenger hjelp til å vurdere om det er mulig å seksjonere eiendommen og utarbeide søknader, må du ta kontakt med en privat aktør som har kompetanse på seksjoneringssøknader. Kommunen veileder om regelverket og krav til dokumentasjon i en søknad.

Slik søker du om førstegangsseksjonering

Du må fylle ut søknadsskjema for seksjonering.

Du finner søknadsskjema og veiledning til utfylling av søknadsskjema her:

Søk om seksjonering

Veiledning til utfylling av søknadsskjema for seksjonering

Vedlegg til søknaden

Kart over eiendommen
Du må legge ved et kart som viser eiendommens grenser, bygninger, gårds- og bruksnummer, eventuelle tilleggsdeler og/eller fellesareal. 

Du kan hente ut kartet i Innsyn publikum.

Plantegninger
Du må legge ved plantegninger over alle etasjer. Plantegningene må vise avgrensningen av de ulike seksjonene, forslag til seksjonsnummer og informasjon om hva de ulike rommene brukes til. Skal deler av bebyggelsen være tilleggsareal i bygning, må du markere dette på plantegningene.

Du kan bestille plantegninger fra tidligere byggesaker her:

Nordre Follo e-torg

Du kan også lage egne plantegninger, eller få en arkitekt eller rådgiver til å tegne dem for deg.

Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Skal uteareal fordeles til den enkelte seksjon (tilleggsareal grunn), må du rekvirere oppmålingsforretning. Du finner mer informasjon under avsnittet Seksjonering av uteareal lenger ned på siden.

Dokumentasjon på at boenhetene er lovlige etter plan- og bygningsloven
Ved søknad som gjelder boligseksjon må du legge ved dokumentasjon på at boenhetene er lovlig etablerte boenheter etter plan- og bygningsloven. Dokumentasjonen kan være en byggetillatelse eller en ferdigattest.

Vedtekter
Alle sameier skal ha vedtekter. Vedtektene må legges ved søknad om seksjonering. Vedtektene må minst angi eiendommens gårds- og bruksnummer og hvor mange medlemmer styret skal ha. Vi anbefaler at vedtektene inneholder mer enn minstekravene.

Urådighetserklæring
Er det tinglyst urådighetserklæring på eiendommen, må du legge ved et samtykke fra rettighetshaver.

Fordeling av seksjonene
Er det flere eiere av en eiendom før seksjonering, og det ønskes å fordele tidligere sameieandeler i bestemte seksjoner, må skjema for fordeling av sameieandeler ved seksjonering fylles ut. Hvis dere ikke gjør det, vil alle eie en del av seksjonene.

Du finner mer informasjon om fordeling av seksjonene på Kartverkets nettsider:

Kartverket – fordeling av sameieandeler ved seksjonering

Slik søker du om reseksjonering

Hvis du ønsker å gjøre endringer på en allerede seksjonert eiendom, må du søke om reseksjonering. Reseksjonering vil blant annet være aktuelt hvis du ønsker å slå sammen to leiligheter, omfordele parkeringsplasser, uteareal, boder og lignende.

Vi gjør oppmerksom på at det kan påløpe dokumentavgift ved reseksjonering hvis sameiebrøkene endres.

Du kan lese om reseksjonering på Kartverkets nettsider:

Kartverket – reseksjonering

Slik søker du

Du må fylle ut søknadsskjema for reseksjonering.

Du finner søknadsskjema og veiledning til utfylling av søknadsskjema her:

Søk om reseksjonering

Veiledning til utfylling av søknadsskjema for reseksjonering

Vedlegg til søknaden 

Kart over eiendommen
Hvis reseksjoneringen innebærer endring på bakkeplan, må du legge ved et kart over eiendommen. Kartet må vise eiendommens grenser, bygninger, gårds- og bruksnummer, eventuelle tilleggsdeler og/eller fellesareal.

Du kan hente ut kart i Innsyn publikum.

Plantegninger
Du må legge ved plantegninger som viser seksjonene som endres. Plantegningene må vise avgrensningen av de ulike seksjonene, forslag til seksjonsnummer og informasjon om hva de ulike rommene brukes til. Skal deler av bebyggelsen være tilleggsareal i bygning, må du markere dette på plantegningene. Er det avvik mellom godkjente plantegninger i byggesaken og plantegninger innsendt i søknad om seksjonering, må dette redegjøres for. 

Du kan bestille plantegninger fra tidligere byggesaker på Nordre Follo e-torg:

Nordre Follo e-torg

Du kan også lage egne plantegninger, eller få en arkitekt eller rådgiver til å tegne dem for deg.

Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Skal uteareal fordeles til den enkelte seksjon (tilleggsareal grunn), må du rekvirere oppmålingsforretning. Du finner mer informasjon under avsnittet Seksjonering av uteareal lenger ned på siden.

Eksisterende tinglyst seksjonering
Du må legge ved eksisterende tinglyst seksjoneringssøknad som viser hvordan eiendommen er seksjonert opprinnelig før reseksjonering. Tinglyst seksjonering kan bestilles hos Kartverket.

Dokumentasjon på at boenhetene er lovlige etter plan- og bygningsloven
Ved søknad som gjelder boligseksjon må du legge ved dokumentasjon på at boenhetene er lovlig etablerte boenheter etter plan- og bygningsloven. Dokumentasjonen kan være en byggetillatelse eller en ferdigattest.

Urådighetserklæring
Er det tinglyst urådighetserklæring på eiendommen, må du legge ved et samtykke fra rettighetshaver.

Krav til underskrift og samtykke ved reseksjonering
Det stilles ulike krav til underskrift og samtykke til reseksjonering basert på endringene som ønskes gjennomført. Er eiendommen pantsatt, vil det ofte være behov for samtykke fra panthaver til reseksjonering.

Du finner mer informasjon om underskrift og samtykke til reseksjonering på Kartverkets nettsider under pkt. 12.2 problemstilling nr. 2 

Kartverket – underskrift og samtykke ved seksjonering

Seksjonering av uteareal

Skal utearealene fordeles til den enkelte seksjon som tilleggsareal, må du rekvirere oppmåling. Du må fylle ut søknadsskjema og levere dette sammen med søknad om reseksjonering av bygget.

Du finner søknadsskjema her:

Rekvisisjon av oppmålingsforretning

Hva kan du fordele?

Ved fordeling av uteareal er det to vilkår som må være oppfylt:

  • Arealer som andre seksjonseiere trenger tilgang til, må være fellesareal. Eksempel på dette kan være adkomstareal som er nødvendig for å komme seg til egen seksjon fra fellesareal.
  • Uteoppholdsareal som er vedtatt som fellesareal i byggetillatelse eller reguleringsplan, kan ikke fordeles til den enkelte seksjon. Disse må fortsatt være fellesarealer. Eksempel på dette kan være adkomst, gang- og kjørearealer, lekearealer samt grøntanlegg og friområder.

Slik søker du

Sammen med søknad om reseksjonering må du legge ved et kart over eiendommen som viser hvordan du ønsker å fordele utearealene. På kartet må du tydelig markere tilleggsareal i grunn med «TG snr. [x]», og areal som skal være felles for «Felles».

Vi anbefaler at markeringen på situasjonskartet gjøres ved bruk av ulike farger og/eller skravur.

Oppmålingsforretning

Når søknaden er behandlet og det er fattet et vedtak i saken, vil vi innkalle til oppmålingsforretning av utearealet.

Hvis fordelingen av utearealet allerede er målt opp og du har koordinater på disse, kan vi gjennomføre oppmålingsforretningen uten oppmøte i marka (kontorforretning).

Hvor mye koster det?

Søknad om seksjonering er gebyrbelagt

Priseksempler

Her finner du priseksempler på hva de ulike sakstypene vil koste deg.

Hvem kan søke?

Søknaden skal undertegnes av den som eier eiendommen. Hvis det er et firma som er eier, kan personer med signaturrett i henhold til firmaattest undertegne. Er det andre enn eieren av eiendommen som signerer, må du legge ved original fullmakt.

Hvor lang tid tar det?

Søknaden skal være behandlet og registrert i matrikkelen innen 12 uker.

Hvis noen av seksjonene skal ha uteareal (tilleggsareal i grunn), må vi gjennomføre oppmålingsforretning før saken kan sendes til tinglysning. Oppmålingsforretning skal gjennomføres innen 16 uker etter at seksjoneringstillatelsen er gitt.

Hva skjer videre?

Når vi har mottatt søknaden, vil den behandles av kommunen. Vi gir tilbakemelding hvis søknaden er mangelfull.

Når seksjoneringen er ført i det offisielle registeret for fast eiendom (matrikkelen), sender vi melding til Kartverket for tinglysning.

Når tinglysningen er gjennomført, sender vi ut matrikkelbrev. Matrikkelbrev er en utskrift som viser alle registrerte opplysninger om eiendommen. Brevet er en bekreftelse på at seksjoneringen er ført i matrikkelen.

Send inn søknad

Du må sende søknaden i posten fordi vi må ha originale signaturer.

Send søknaden med vedlegg til:

Nordre Follo kommune
Geodata og oppmåling
Postboks 3010
1402 Ski

Slette seksjonering

Når du sletter seksjoneringen på en eiendom, eier du ikke lenger en seksjon, men en andel av en grunneiendom.

Sletting medfører at det opprettes et ordinært tingsrettslig sameie på eiendommen.

Ønsker du å slette (oppheve) seksjonering på en eiendom, må du sende inn søknad om oppheving av seksjonering. Ved sletting av seksjonering vil man ikke lenger eie en andel av en seksjon, men en andel av en grunneiendom.

Du må betale for tjenesten.

Priseksempler

Her finner du priseksempler på hva de ulike sakstypene vil koste deg.

Krav for sletting av seksjonering

Alle seksjonseiere må fylle ut søknadsskjema for oppheving av seksjoner. Hvis det er et firma som er eier, kan personer med signaturrett i henhold til firmaattest undertegne. Er det andre enn eier av eiendommen som signerer, må du legge ved original fullmakt.

Du finner søknadsskjema her:

Søk om sletting av seksjonering

Urådighetserklæring
Er det tinglyst urådighetserklæring på eiendommen, må du legge ved et samtykke fra rettighetshaver.

Samtykke fra panthaver
Er det tinglyst pant i eiendommen, må du legge ved samtykke fra panthaver.

Hvor lang tid tar det?

Søknaden skal være behandlet og registret i matrikkelen innen 12 uker.

Hva skjer videre?

Når vi har mottatt søknaden vil den behandles av kommunen. Når slettingen er ført i det offisielle registeret for fast eiendom (matrikkelen), sender vi melding til Kartverket for tinglysning.

Søknad om sletting av seksjonering regnes ikke som et vedtak etter eierseksjonsloven. Søknad om sletting kan derfor sendes til tinglysning umiddelbart etter matrikkelføring, uten hensyn til klagefrist.

Når tinglysningen er gjennomført, sender vi ut matrikkelbrev. Matrikkelbrev er en utskrift som viser alle registrerte opplysninger om eiendommen og er en bekreftelse på at sletting av seksjonering er ført i matrikkelen.

Lover og retningslinjer

Kontaktinformasjon

Hver tirsdag og torsdag klokken 08.30-11.00 og 12.00-15.15 er saksbehandler fra geodata og oppmåling tilgjengelig på telefon 46 95 33 24.

Postadresse:

Nordre Follo kommune
Geodata og oppmåling
Postboks 3010
1402 Ski

Send oss dokumenter digitalt her (logg inn med elektronisk ID)

Telefon sentralbord: 02178