Anleggseiendom

Kort fortalt

 • En anleggseiendom er en bygning, konstruksjon eller et avgrenset fysisk volum som er tillatt bygd, og som har et eget gårds- og bruksnummer.
 • En anleggseiendom kan for eksempel være en parkeringskjeller.
 • Du må du søke kommunen om tillatelse til å etablere en anleggseiendom.
 • Dersom du trenger hjelp til å vurdere om det er mulig å dele fra en anleggseiendom og utarbeide søknader, må du ta kontakt med en privat aktør som har kompetanse på delesøknader. Kommunen veileder om regelverket og krav til dokumentasjon i en søknad.

Hva er deling av en anleggseiendom?

 • Du får opprettet en ny selvstendig anleggseiendom med eget gårdsnummer og bruksnummer.
 • Du får definert anleggseiendommen (volumet) sine ytre grenser.
 • Anleggseiendommen og grensene blir registrert i matrikkelen (eiendomsregisteret) og tinglyst.
 • Du får tilsendt matrikkelbrev.

Vilkår for å opprette en anleggseiendom

 • Anleggseiendommen må omfatte en bygning eller konstruksjon som er gitt byggetillatelse.
 • Anleggseiendommen skal være en separat enhet som er så klart funksjonelt skilt fra andre deler av bygningen at det ikke er hensiktsmessig at anleggseiendommen inngår i sameie med disse.
 • Anleggseiendom i undergrunnen skal beskrives som et lukket volum.
 • Festegrunn kan ikke inngå som en del av anleggseiendom.
 • Anleggseiendom kan ikke opprettes på en slik måte at del av grunneiendom som overlappes av anleggseiendommens omriss avtegnet på jordoverflaten, ikke kan brukes som grunneiendom på en formålstjenlig måte.

Hvor mye koster det?

Søknad om opprettelse av anleggseiendom er gebyrbelagt

Priseksempler

Her finner du priseksempler på hva de ulike sakstypene vil koste deg.

Hvem kan søke om deling av anleggseiendom?

Den som eier tomten, kan søke om deling. Hvis det er flere eiere, må alle skrive under på søknaden. Andre kan søke hvis de har fullmakt fra eier.

Når det gjelder dødsbo, må arvinger få overført eiendommen til seg før de kan søke om deling.

Finn skjema og les mer om hvordan du tinglyser eierskifte her:

Tinglyse eierskifte – Kartverket

Når et firma er eier, må søknaden underskrives av den eller de som har signaturrett ifølge firmaattesten.

Før du søker

Undersøk om delingen er i strid med reguleringsplanen for området eller retningslinjene i kommuneplanens arealdel.

Se hvordan du finner kommune- og reguleringsbestemmelser i kartet

Hvis eiendommen din i kommuneplanen ligger innenfor hensynssoner for støy, kvikkleire eller flom, må du som regel legge en rapport fra fagkyndig konsulent ved søknaden.

Hvis søknaden din er i strid med kommune- eller reguleringsbestemmelser, må du søke dispensasjon. Dispensasjon krever en begrunnet søknad.

Les mer om dispensasjon

Søknad om dispensasjon er gebyrbelagt.

I større og kompliserte saker kan det være behov for forhåndskonferanse

En forhåndskonferanse er et møte om bygge- og delesøknader for gjensidig å informere om et prosjekt og hvilke regler som er førende. Det gjelder spesielt større eller kompliserte tiltak der regelverket kan være noe krevende å forstå.

Før forhåndskonferansen må du sende oss de konkrete spørsmålene du lurer på, samt tegninger, kart og den dokumentasjonen vi trenger for å svare på disse spørsmålene.

En forhåndskonferanse er gebyrbelagt.

Gebyrregulativ geodata og oppmåling

Bestill forhåndskonferanse

Ofte kan spørsmålene besvares på e-post, i brev eller på telefon.

Slik søker du

Bestill situasjonskartpakke

Situasjonskartpakken kjøper du på e-torget.

Situasjonskartpakken inneholder situasjonskart, planopplysinger og områdeanalyse. Rapportene inneholder opplysninger om forhold som er relevante for din eiendom. Når du sender inn situasjonskartet sammen med søknaden, må du også legge ved rapportene om planopplysningene og områdeanalysen.

Varsle naboene

Du kan kjøpe og sende elektronisk nabovarsel på e-torget.
Du kan også kjøpe skjema for nabovarsel (pdf) på e-torget.

Det elektroniske nabovarselet sendes direkte til naboens innboks hos Altinn. Ansvarlig søker vil også motta eventuelle tilbakemeldinger fra naboene i sin innboks hos Altinn.

Nordre Follo e-torg

Fyll ut søknadsskjema 

Du må sende inn to søknadsskjema. Et skjema for søknad om deling og et skjema for rekvisisjon av oppmålingsforretning.

Vi oppfordrer profesjonelle søkere til å bruke en digital søknadsløsning. Disse finner du her.

Dokumentene som skal sendes til tinglysing, slik som avtaler, samtykker og fullmakter, må i tillegg sendes til oss i original, på papir. Hjemmelshaver(ne) må samtykke hvis det er noen andre som sender inn søknaden.

Søknaden må inneholde disse vedleggene: 

Situasjonskart med planopplysninger og områdeanalyse

Tegn inn på situasjonskartet ønsket grense og mulig plassering av ny bebyggelse. Ny grense må være målsatt eller så må du sende inn koordinater. For ny og gjenværende tomt må du tegne inn uteoppholdsarealer (oppgi størrelse på uteoppholdsareal), avkjørselspunkt, adkomstvei, vann- og avløpsledninger, samt parkering og snuplass på egen tomt. 

Liste med kartkoordinater

Liste med koordinater for yttergrensene til volumet samt topp og bunn kotehøyde.  

Byggetillatelse

Det må være gitt igangsettingstillatelse for volumet.  

Godkjente tegninger

Godkjente plantegninger og snitt-tegninger av volumet som viser høydedata (kotehøyder).   

Gjenpart med kvittering for nabovarsel 

Alle relevante punkter må være utfylt. Hvis det er naboprotester, må du legge ved naboprotestene og svaret du har sendt til naboen.   

Vann- og avløpstegninger

Tegninger som viser vann- og avløpsledninger, dersom det går ledninger igjennom anleggseiendommen.  

Erklæringer (avtaler)

Erklæringer eller avtaler om veirett, vann- og avløpsledninger og nødvendig vedlikehold, dersom adkomstvei samt vann- og avløpsledninger går over gjenværende tomt eller andre eiendommer.   

Samtykker fra rettighetshaver

Hvis det er tinglyst noen urådigheter i grunnboka på eiendommen, må den som er rettighetshaver samtykke til delingen og eventuelle avtaler (erklæringer) om adkomst og vann- og avløpsledninger. 

Eksempel på erklæringer (avtaler) Hvis du ønsker å bruke vårt eksempel på en avtale, finner du den her: 

Eksempelavtale vei, vann og avløp   

Husk å fjerne teksten som ikke er relevant for din sak.

Hvor sender du søknaden? 

Hvis søknaden inneholder nye erklæringer (avtaler), samtykker eller fullmakter, må du sende søknaden med vedlegg på papir i posten til:   

Nordre Follo kommune 
Geodata og oppmåling 
Postboks 3010 
1402 Ski   

Søknader uten slike vedlegg foretrekker vi at du sender oss elektronisk her (logg inn med elektronisk ID) 

Hvor lang tid tar det?

Vedtak skal fattes innen tolv uker fra søknaden er komplett. Hvis søknaden blir godkjent, gjennomfører vi en oppmålingsforretning. Den skal gjennomføres innen 16 uker fra vedtaket er fattet eller eventuelle vilkår er oppfylt.

Hva skjer videre?

Hvis delesøknaden blir godkjent, starter vi arbeidet med oppmåling av anleggseiendommen når eventuelle vilkår i tillatelsen er oppfylt.

Du får varsel om oppmålingsforretning

Du som er eier og naboer til ny anleggseiendom mottar varsel om oppmålingsforretning minst to uker før oppmålingen finner sted. På oppmålingsforretningen avklarer vi eksisterende grenser og definerer nye grenser. Etter oppmålingsforretningen sender vi melding om tinglysing av anleggseiendommen til Kartverket.

Du må betale for oppmålingsforretningen:

Gebyrregulativ geodata og oppmåling

Når eiendommen er tinglyst, skriver vi ut matrikkelbrev for anleggseiendommen.

Lover og retningslinjer

Kontaktinformasjon

Hver tirsdag og torsdag klokken 08.30-11.00 og 12.00-15.15 er saksbehandler fra geodata og oppmåling tilgjengelig på telefon 46 95 33 24.

Postadresse:

Nordre Follo kommune
Geodata og oppmåling
Postboks 3010
1402 Ski

Send oss dokumenter digitalt her (logg inn med elektronisk ID)

Telefon sentralbord: 02178