Anleggseiendom

Kort fortalt

 • En anleggseiendom er en bygning, konstruksjon eller et avgrenset fysisk volum som er tillatt bygd, og som har et eget gårds- og bruksnummer.
 • En anleggseiendom kan for eksempel være en parkeringskjeller.
 • Du må du søke kommunen om tillatelse til å etablere en anleggseiendom.
 • Dersom du trenger hjelp til å vurdere om det er mulig å dele fra en anleggseiendom og utarbeide søknader, må du ta kontakt med en privat aktør som har kompetanse på delesøknader. Kommunen veileder om regelverket og krav til dokumentasjon i en søknad.

Hva er deling av en anleggseiendom?

 • Du får opprettet en ny selvstendig anleggseiendom med eget gårdsnummer og bruksnummer.
 • Du får definert anleggseiendommen (volumet) sine ytre grenser.
 • Anleggseiendommen og grensene blir registrert i matrikkelen (eiendomsregisteret) og tinglyst.
 • Du får tilsendt matrikkelbrev.

Vilkår for å opprette en anleggseiendom

 • Anleggseiendommen må omfatte en bygning eller konstruksjon som er gitt byggetillatelse.
 • Anleggseiendommen skal være en separat enhet som er så klart funksjonelt skilt fra andre deler av bygningen at det ikke er hensiktsmessig at anleggseiendommen inngår i sameie med disse.
 • Anleggseiendom i undergrunnen skal beskrives som et lukket volum.
 • Festegrunn kan ikke inngå som en del av anleggseiendom.
 • Anleggseiendom kan ikke opprettes på en slik måte at del av grunneiendom som overlappes av anleggseiendommens omriss avtegnet på jordoverflaten, ikke kan brukes som grunneiendom på en formålstjenlig måte.

Hvor mye koster det?

Gebyr for behandling av søknaden

Du må betale et grunngebyr for søknaden og et gebyr per eiendom du søker fradelt.

Hvis søknaden innebærer dispensasjonsvurdering, må du også betale for det.

Gebyrer kapittel 4 – Delesak

Gebyr for oppmåling

For oppmåling må du betale per eiendom og per grensepunkt som må måles i marka.

Kapittel 6 – Oppmålingsforretning

Andre kostnader

Tinglysing koster 585 kroner per dokument.

Det kan komme andre kostnader enn de nevnt over.

Kapittel 1 – Generelle bestemmelser

Hvem kan søke om deling av anleggseiendom?

Den som eier tomten, kan søke om deling. Hvis det er flere eiere, må alle skrive under på søknaden. Andre kan søke hvis de har fullmakt fra eier.

Når det gjelder dødsbo, må arvinger få overført eiendommen til seg før de kan søke om deling.

Finn skjema og les mer om hvordan du tinglyser eierskifte her:

Tinglyse eierskifte – Kartverket

Når et firma er eier, må søknaden underskrives av den eller de som har signaturrett ifølge firmaattesten.

Før du søker

Undersøk om delingen er i strid med reguleringsplanen for området eller retningslinjene i kommuneplanens arealdel.

Se hvordan du finner kommune- og reguleringsbestemmelser i kartet. 

Hvis eiendommen din i kommuneplanen ligger innenfor hensynssoner for støy, kvikkleire eller flom, må du som regel legge en rapport fra fagkyndig konsulent ved søknaden.

Hvis søknaden din er i strid med kommune- eller reguleringsbestemmelser, må du søke dispensasjon. Dispensasjon krever en begrunnet søknad.

Les mer om dispensasjon. 

Søknad om dispensasjon er gebyrbelagt.

I større og kompliserte saker kan det være behov for forhåndskonferanse

En forhåndskonferanse er et møte om bygge- og delesøknader for gjensidig å informere om et prosjekt og hvilke regler som er førende. Det gjelder spesielt større eller kompliserte tiltak der regelverket kan være noe krevende å forstå.

Før forhåndskonferansen må du sende oss de konkrete spørsmålene du lurer på, samt tegninger, kart og den dokumentasjonen vi trenger for å svare på disse spørsmålene.

Bestill forhåndskonferanse

Ofte kan spørsmålene besvares på e-post, i brev eller på telefon.

Slik søker du

Bestill situasjonskart og naboliste 

Naboliste og situasjonskart kjøper du fra Nordre Follo e-torg.

Send ut nabovarsel  

Naboene skal ha kopi av søknaden og vedleggene som du sender til kommunen.   

Fyll ut søknadsskjema 

Du må sende inn to søknadsskjema. Et skjema for søknad om opprettelse av anleggseiendom og et skjema for rekvisisjon av oppmålingsforretning.

Søknadsskjema for opprettelse av anleggseiendom

Søknadsskjema for rekvisisjon av oppmålingsforretning

Søknaden må inneholde disse vedleggene: 

Situasjonsplan 

Tegn inn på situasjonskartet ønsket grense.  

Liste med kartkoordinater

Liste med koordinater for yttergrensene til volumet samt topp og bunn kotehøyde.  

Byggetillatelse

Det må være gitt igangsettingstillatelse for volumet.  

Godkjente tegninger

Godkjente plantegninger og snitt-tegninger av volumet som viser høydedata (kotehøyder).   

Gjenpart med kvittering for nabovarsel 

Alle relevante punkter må være utfylt. Hvis det er naboprotester, må du legge ved naboprotestene og svaret du har sendt til naboen.   

Vann- og avløpstegninger

Tegninger som viser vann- og avløpsledninger, dersom det går ledninger igjennom anleggseiendommen.  

Erklæringer (avtaler)

Erklæringer eller avtaler om veirett, vann- og avløpsledninger og nødvendig vedlikehold, dersom adkomstvei samt vann- og avløpsledninger går over gjenværende tomt eller andre eiendommer.   

Samtykker fra rettighetshaver

Hvis det er tinglyst noen urådigheter i grunnboka på eiendommen, må den som er rettighetshaver samtykke til delingen og eventuelle avtaler (erklæringer) om adkomst og vann- og avløpsledninger. 

Eksempel på erklæringer (avtaler) Hvis du ønsker å bruke vårt eksempel på en avtale, finner du den her: 

Eksempelavtale vei, vann og avløp   

Husk å fjerne teksten som ikke er relevant for din sak.

Hvor sender du søknaden? 

Hvis søknaden inneholder nye erklæringer (avtaler), samtykker eller fullmakter, må du sende søknaden med vedlegg på papir i posten til:   

Nordre Follo kommune 
Geodata og oppmåling 
Postboks 3010 
1402 Ski   

Søknader uten slike vedlegg foretrekker vi at du sender oss elektronisk her (logg inn med elektronisk ID) 

Hvor lang tid tar det?

Vedtak skal fattes innen tolv uker fra søknaden er komplett. Hvis søknaden blir godkjent, gjennomfører vi en oppmålingsforretning. Den skal gjennomføres innen 16 uker fra vedtaket er fattet eller eventuelle vilkår er oppfylt.

Hva skjer videre?

Hvis delesøknaden blir godkjent, starter vi arbeidet med oppmåling av anleggseiendommen når eventuelle vilkår i tillatelsen er oppfylt.

Du får varsel om oppmålingsforretning

Du som er eier og naboer til ny anleggseiendom mottar varsel om oppmålingsforretning minst to uker før oppmålingen finner sted. På oppmålingsforretningen avklarer vi eksisterende grenser og definerer nye grenser. Etter oppmålingsforretningen sender vi melding om tinglysing av anleggseiendommen til Kartverket.

Du må betale for oppmålingsforretningen:

Gebyrer kapittel 6 – Oppmålingsforretning

Når eiendommen er tinglyst, skriver vi ut matrikkelbrev for anleggseiendommen.

Lover og retningslinjer

Kontaktinformasjon

Hver tirsdag og torsdag klokken 08.30-15.00 er saksbehandler fra geodata og oppmåling tilgjengelig på telefon 46 95 33 24.

Postadresse:

Nordre Follo kommune
Geodata og oppmåling
Postboks 3010
1402 Ski

Send oss dokumenter digitalt her (logg inn med elektronisk ID)

Telefon sentralbord: 02178