Skjøtselsplan for Slorene våtmarksområde

Kort fortalt

  • Ås kommune og Nordre Follo kommune har utarbeidet forslag til skjøtselsplan for Slorene våtmarksområde.
  • Aktuelle utvalg har i begge kommunene vedtatt at planen skal sende på høring.
  • Fristen for å komme med innspill er 8. august

Prosessen hittil

Hoveddelen av dette området er avsatt som naturvernområde i reguleringsplan for Slorene, vedtatt i 2005. I reguleringsbestemmelsene er det krav om en skjøtselsplan. Det ble utarbeidet et utkast til skjøtselsplan i 2011, men planen ble ikke vedtatt. 

Kommunene hadde et informasjonsmøte i mars 2021 for å informere om skjøtselsplanen, slik at interesserte kunne sende innspill før vi laget høringsforslaget. Grunneiere og interesseorganisasjoner deltok, og kommunen fikk inn flere skriftlige innspill etter møtet. Samlede innspill og kommunedirektørens vurdering av disse ligger som vedlegg til saksfremlegget til førstegangsbehandling av saken.

Faglig grunnlag for skjøtselsplanen

For å sikre et godt og oppdatert kunnskapsgrunnlag engasjerte kommunene BioFokus til å foreta en naturtypekartlegging av området og gi råd om skjøtselstiltak (2018). Videre har Sweco utarbeidet en hydrologisk rapport om Dalsbekken (2020). På oppdrag fra en grunneier har også NIBIO utarbeidet et forslag til skjøtselsplan (2021).  

Her finner du reguleringsplan, tidligere planutkast og fagutredninger:

Høring - frist for innspill er 8. august 2021

Utkast til skjøtselsplan for Slorene verneområde ble førstegangsbehandlet i hovedutvalg for næring og miljø i Ås kommune den 25. april 2021. Tilsvarende sak ble behandlet i Utvalg for klima, teknikk og miljø i Nordre Follo kommune den 09. juni 2021. Det ble vedtatt å sende planen på høring i begge kommunene, med noen mindre endringer i tråd med vedtaket i Ås kommune.

Kommunene inviterer nå grunneiere, lag og foreninger og enkeltpersoner til å gi høringsinnspill til skjøtselsplan for Slorene. Du finner høringsdokumentene her:

Innspillene vil tas med i det videre arbeidet. Du vil ikke få direkte svar, men kommunedirektøren vurderer innspillene før det sendes til ny politisk behandling.

Vurderingen av ditt innspill kan du lese i saksfremstillingen til politikerne. 
Dokumentene blir lagt ut ca. en uke før saken skal behandles.  

Åpent høringsmøte

Kommunene inviterer lag, foreninger, grunneiere og andre interesserte til et høringsmøte på TEAMS. De som melder seg på får tilsendt lenke til møtet.

  • Tid: Torsdag 24.06.2021 kl. 18.00-19.30
  • Sted: Digitalt møte på TEAMS.
  • Påmelding innen onsdag 23.06.21 på Google-skjema.

I møtet vil vi informere om innholdet i planen, slik at det blir lettere å gi høringsinnspill. Vi svarer også på spørsmål om planutkastet. Hvis du har innspill til planen, ønsker kommunene å motta dette skriftlig, se info nedenfor.

Du kan si din mening

Av praktiske grunner skal alle høringsinnspill sendes til Ås kommune. Du kan sende innspill i høringsskjemaet på nttsiden til Ås kommune. Du kan også sende brev til Ås kommune, postboks 195, 1431 Ås. Merk innspillet med sak nr. 21/01888.

Fristen for innspill er 8. august 2021.   

Videre saksgang

Etter høringsfristen vil kommunedirektørene vurdere høringsinnspillene som har kommet inn. Kommunene håper å legge fram skjøtselsplanen til 2. gangs behandling høsten 2021.

Har du spørsmål?

Nordre Follo kommune

Ane Tingstad Grav, telefon 92 01 21 68

Ås kommune

Siri Gilbert, telefon 95 85 63 23