Anskaffelser

Kort fortalt

  • Når offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider må de følge regelverk for offentlige anskaffelser.
  • Det innebærer blant annet at kommunen har plikt til å gjennomføre konkurranser og til å kunngjøre de fleste av konkurransene.
  • Regelverket skal sikre at pengene utnyttes best mulig, og at innkjøpene bidrar til et konkurransedyktig næringsliv.

Lov og forskrifter

Nordre Follo kommune er underlagt regelverket om offentlige anskaffelser.  Regelverket beskriver hvordan offentlige virksomheter skal gjennomføre sine anskaffelser av alle varer og tjenester. Det innebærer blant annet at kommunen har plikt til å gjennomføre konkurranser og til å kunngjøre de fleste av konkurransene.  

Loven og de mest sentrale forskriftene om offentlige anskaffelser finnes på lovdata:

For ytterligere informasjon om regelverket, se anskaffelser.no.

Hvordan bli leverandør til kommunen

Nordre Follo oppfordrer alle potensielle leverandører til å følge med på kunngjøringsbasen DOFFIN

Her blir konkurranser fra Nordre Follo kommune og andre offentlige oppdragsgivere kunngjort.   

Kommunen har fokus på lokalt næringsliv og oppfordrer spesielt lokale leverandører til å svare på anbud dersom de oppfyller krav og kan levere det som det er behov for.

Andre nyttige linker

Hvem jobber med anskaffelser i Nordre Follo? 

Den sentrale anskaffelsesfunksjonen i kommunen har ansvar for anskaffelse av alle varer og tjenester som omfattes av lov om offentlige anskaffelser. Dette gjelder eksempelvis rammeavtaler, byggeprosjekter, IT-prosjekter og helse – og sosialtjenester.  

Anskaffelsesfunksjonen følger blant annet også opp kommunens rammeavtaler og drifter ehandelsløsningen.  

Konstituert virksomhetsleder for anskaffelser kan kontaktes på e-post:
Beate Haugsjordet

Miljøhensyn

Kommunen har stort fokus på klima og miljø og stiller ofte krav til dette  i anskaffelser.

Kravene vil følge den ambisjon som kommunen vil ha gjennom klima- og miljøplanen, som er under utarbeidelse sommeren 2020. Kravene vil også variere avhengig av hva anskaffelsen dreier seg om.  

Kommunen er medlem i Grønt Punkt. Det betyr at kommunen må stille krav til returordning i de kontraktene der dette er relevant. Se mer om Grønt Punkt på deres nettside.     

Miljøhensyn er ivaretatt i klima -og energiplanen og anskaffelsesstrategien.

Lønns- og arbeidsvilkår

Nordre Follo kommune er som offentlig oppdragsgiver forpliktet til å stille krav om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.  

Hvilke krav som stilles til det offentlige som oppdragsgiver når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår står i Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.  

Kommunen har avtale med skatteetaten i forbindelse med bekjempelse av arbeidslivskriminalitet.

Bestillinger og fakturaer

Kommunen bruker elektronisk bestillingsløsning med Visma som aksesspunkt og vil som hovedsak kreve at nye leverandører tilpasser seg dette.  

Det vil bli stilt krav om at leverandører kan:

  • levere EHF katalog eller punch-out-løsning
  • motta EHF bestilling (vi har også anledning til å sende bestillinger som e-post)
  • sende ordrebekreftelse i EHF- format (alternativ er e-post)  

Spørsmål om kommunens e-handel kan du sende til  ehandel@nordrefollo.kommune.no  

Fakturaer til kommunen skal sendes på EHF-format.

Kontaktinformasjon

Spørsmål til kommunens anskaffelsesfunksjon kan sendes til:
anskaffelser@nordrefollo.kommune.no     

Spørsmål om kommunens e-handel kan sendes til:
ehandel@nordrefollo.kommune.no    

Konstituert virksomhetsleder for anskaffelser kan kontaktes på e-post:
Beate Haugsjordet

Ta gjerne kontakt hvis det er informasjon om anskaffelser som du savner.