Alkohol og servering

Kort fortalt

 • Servering, skjenke- og salgsbevilling
 • Omsetningsoppgave og bevillingsgebyr
 • Etablerer- og kunnskapsprøve 
 • Enkeltanledning, festivaler og arrangementer
 • Salgs- og utleveringstider for alkohol
 • Skjenketider
 • Kontroll, prikker, regler og retningslinjer

Serveringsbevilling

Når trenger du serveringsbevilling?

Planlegger du å åpne et serveringssted hvor det serveres mat og/eller drikke, må du ha serveringsbevilling. Eksempler på serveringssteder er restauranter, kafeer, konditorier, gatekjøkken, potetvogner, puber, foodtruck og servering på bensinstasjoner.

Søk om serveringsbevilling

Skal du etablere et serveringssted må du sende søknad til kommunen.

Serverings-/skjenkebevilling

Daglig leder på stedet må ha bestått etablererprøven. Bevillingen blir gitt til selskapet som eier stedet.

Søknaden må inneholde opplysningene nedenfor

 • Navn og adresse på den som skal drive serveringsstedet. Hvis stedet drives av en juridisk person må du også oppgi organisasjonsnummer og eiersammensetning.
 • Sted/lokale for serveringsvirksomheten.
 • Navn og adresse på daglig leder og personer som etter serveringsloven §6 har vesentlig innflytelse på virksomheten.
 • Bevis for bestått etablererprøve.
 • Skatteattest for den som skal drive serveringsstedet. 

I tillegg kan kommunen kreve at du legger fram leiekontrakt, finansieringsplan, driftsbudsjett og likviditetsbudsjett.

Endre bevilling

Endring av bevillinger kan skje flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan for eksempel skje ved skifte av daglig leder og ved endringer i eierforhold. Sike endringer krever ny godkjenning og eventuelt ny bevilling.

Send melding om endringer

Hvis serveringsstedet blir overdratt til andre, faller serveringsbevillingen bort hvis dere ikke søker om bevilling innen 30 dager etter at dere inngikk avtale om overdragelse. Har dere sendt søknad til kommunen innen fristen, kan driften av serveringsstedet fortsette til dere har fått svar på søknaden. 

Når får jeg svar? 

Søknad om serveringsbevilling skal behandles innen 60 dager, hvis det ikke er spesielle grunner til lengre behandlingstid.

Skjenkebevilling

Når trenger du skjenkebevilling?

Personer eller virksomheter må søke kommunen om skjenkebevilling hvis de ønsker å drive serveringssted som selger alkoholholdig drikk som skal drikkes på stedet.

Søk om skjenkebevilling

Firmaet som har det økonomiske ansvaret for skjenkingen kan søke om bevilling. Hvis et enkeltpersonforetak har ansvaret skal foretakets eier søke om bevilling. 

Serverings-/skjenkebevilling

Dette må du legge ved søknaden:

 • Utskrift av aksjeeierbok med samtlige involverte aksjonærer. Eierforholdene må være bekreftet av revisor (ved flere eiere).
 • Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av skjenkestedet (Brønnøysundregistrene). Firmaattest kan bestilles på Altinn.no
 • Dokumentasjon på at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven om alkohollovgivningen.
 • Kopi av serveringsbevilling hvis du kun søker om skjenkebevilling.
 • Dokumentasjon på styrer og stedfortreders tilknytning til virksomheten.
 • Målsatte tegninger over skjenkearealet, inkludert uteservering. Tegningene bør vise skjenkeområde, disker/bar og sitteplasser.
 • Leiekontrakt for lokalene og brukstillatelse fra bygningsmyndigheter.
 • Skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten. Skatteattest kan bestilles på Altinn.no

Når får jeg svar? 

Når søknaden er mottatt innhenter vi uttalelser fra politiet, sosialtjenesten og skatte- og avgiftsmyndighetene. Saksbehandlingstiden er to til tre måneder.

Hva skal jeg gjøre hvis det skjer endringer i driften?

Du har plikt til å melde fra til kommunen hvis det skjer endringer i bevillingsperioden. Det skal også meldes fra ved

 • søknad om ny bevilling etter eierskifte.
 • melding om endringer hos bevillingshaver, for eksempel skifte av styrer og stedfortreder, endring av eiersammensetning og driftskonsept mv.

Send melding om endringer

Salgsbevilling

Firmaet som har økonomisk ansvar for salget kan søke om bevilling. Hvis et enkeltpersonforetak har ansvaret skal foretakets eier søke om bevilling.

Søk om salgsbevilling

Ønsker du å selge alkohol, må du sende søknad til kommunen.

Salgsbevilling

Dette må du legge ved søknaden:

 • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner.
 • Dokumentasjon på at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven om alkohollovgivningen.
 • Dokumentasjon på styrer og stedfortreders tilknytning til virksomheten.
 • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene for bevillingssøker.
 • Skatteattest for bevillingssøker.
 • Brukstillatelse fra bygningsmyndigheter.
 • Utskrift av aksjeeierbok med samtlige involverte aksjonærer. Eierforholdene må være bekreftet av revisor.

Hvor lang tid tar det å behandle søknaden?

Når søknaden er mottatt innhenter vi uttalelser fra politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene. Saksbehandlingstiden er to til tre måneder.

Hva skal jeg gjøre hvis det skjer endringer i driften?

Du har plikt til å melde fra til kommunen hvis det skjer endringer i bevillingsperioden. Det skal også meldes fra ved:

 • søknad om ny bevilling etter eierskifte.
 • melding om endringer hos bevillingshaver, for eksempel skifte av styrer og stedfortreder, endring av eiersammensetning og driftskonsept m.v.

Send melding om endringer

Omsetningsoppgave og bevillingsgebyr

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling må betale bevillingsgebyr til kommunen hvert år. Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mye alkohol dere selger. Dere må gi opplysninger om alkoholsalget i omsetningsoppgaven. Den må legges ved og være bekreftet av revisor/regnskapsfører.

Bevillingsgebyret utgjør minimum 1740 kroner per år for dagligvarehandel og minimum 5400 kroner for skjenkesteder. Satsene for bevillingsgebyret finner du i alkoholforskriften.

Grunnlaget for gebyret er opplysningene dere ga i omsetningsoppgaven. Gebyr blir beregnet for hvert salgs-/skjenkested foretaket har bevilling for.

Alkoholforskriften

Hvordan sender jeg inn omsetningsoppgaven? 

Du skal sende inn omsetningsoppgaven digitalt. Du må laste opp vedlegg som viser faktisk omsatt mengde alkohol, bekreftet av revisor/regnskapsfører. 

Omsetningsoppgave alkohol (salg)

Omsetningsoppgave alkohol (skjenke)

Når skal jeg sende inn oppgaven?

Frist for å sende inn omsetningsoppgaven er 1. april.
Bevillingshavere blir ikke varslet om fristen og har selv ansvar for at oppgaven blir sendt inn innen fristen. Ved opphør eller salg av virksomheten skal du sende oppgave så snart endelige omsetningstall er klare. 

Ny virksomhet?

Nystartet sted med bevilling fra inneværende år skal kun oppgi forventet omsetning. Bevillingshaver må sende inn omsetningsoppgaven så snart bevilling er innvilget.

Opphør eller salg av virksomhet?

Bevillingsgebyret løper helt til bevillingen blir sagt opp. Du må sende oppsigelse av bevilling til Nordre Follo kommune

Hvis salgs- eller skjenkestedet opphører eller selges, må du sende inn  omsetningsoppgaven så snart endelige omsetningstall er klare.

Drift på tidligere eiers bevilling

Hvis du har overtatt et sted med salgs- eller skjenkebevilling, må du sende oss omsetningsoppgaven innen 14 dager etter at du har sendt søknad om ny bevilling.

Hva skjer hvis du ikke leverer oppgaven eller betaler gebyret?

Hvis du ikke leverer omsetningsoppgaven innen fristen, får du to prikker. Hvis du ikke betaler bevillingsgebyret innen fristen får du ytterligere to prikker. Hvis du får tolv prikker eller flere i løpet av to år, vil salgs- eller skjenkebevillingen bli inndratt i minimum én uke.

Kunnskapsprøve 

Hva er kunnskapsprøven?

Det er to typer kunnskapsprøver, en for salgsbevilling i butikk og en for skjenkebevilling på pub/restaurant/bar.

Hvor kan jeg ta prøven?

Du trenger ikke å bestille time. I en prøveperiode har vi drop-in, og du kan ta prøvene mellom kl. 09.00 og kl. 13.00, mandag til torsdag. Møt opp på Innbyggertorget i Nordre Follo rådhus, Idrettsveien 8, 1400 Ski. Ta med gyldig legitimasjon og vær oppmerksom på at det kan bli noe ventetid. 

Hva koster det? 

Prøven koster 410 kroner (inkl. gebyr) per gang og du må betale når du kommer. Vi har ikke kontantkasse eller bankterminal, så du må bruke Vipps. 

Pensum

Pensum for salgsbevilling: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1,3,7,8 og 9 med forskrifter.
Pensum for skjenkebevilling: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1,4,5,7,8 og 9 med forskrifter. Pensum for skjenkekontrollører: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1,3,4,5,7,8 og 9 og alkoholforskriften. 

Vinn.no tilbyr læremateriell, kurs og tilgang til "test deg selv"- prøver.

Om prøven

Dette er en flervalgsprøve som tar en time, og består av 30 spørsmål. Har du syv feil eller mer får du ikke bestått, men du kan ta prøven på nytt (410 kroner per gang) helt til du består. Prøven er på norsk, og det er ikke anledning til å ha med tolk. Du kan bruke norsk ordbok som er til utlån hos oss.

Prøvebevis

Alle som består kunnskapsprøven, får et prøvebevis. Prøvebeviset er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om alkohollovgivningen, og du må derfor ta vare på det. Beviset er gyldig på ubestemt tid.  

Etablererprøve om Serveringsloven

Hva er etablererprøve?

Den som skal være daglig leder og servere mat og alkoholfri drikke på et serveringssted, må ha bestått etablererprøven.

Hvor kan jeg ta prøven?

Du trenger ikke å bestille time. I en prøveperiode har vi drop-in, og du kan ta prøvene mandag til torsdag kl. 09.00-13.00. Møt opp på Innbyggertorget i Nordre Follo rådhus, Idrettsveien 8, 1400 Ski. Ta med gyldig legitimasjon og vær oppmerksom på at det kan bli noe ventetid. 

Prøven koster 410 kroner (inkl. gebyr) per gang og du må betale når du kommer. Vi har ikke kontantkasse eller bankterminal, så du må bruke Vipps. 

Pensum

Vinn.no tilbyr læremateriell, kurs og tilgang til "test deg selv"- prøver. Vi anbefaler at du setter deg inn i pensum på forhånd. 

Om prøven

Prøven er på norsk, og det er ikke tillatt å ha med tolk eller å bruke ordbok. Du kan bruke serveringsloven og arbeidsmiljøloven, som begge er til utlån hos oss. Prøven er en flervalgsprøve på 90 minutter. Du må svare riktig på 40 av 50 spørsmål for å få bestått, men prøven kan tas om igjen (400 kroner per gang) til du har bestått.

Prøvebevis

Alle som består etablererprøven får et prøvebevis. Beviset er gyldig på ubestemt tid, og er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om serveringsloven.  

Enkeltanledning – festivaler og arrangementer

Skal du ha et arrangement med alkoholservering, må du som hovedregel søke om skjenkebevilling for enkeltanledning.

Når trenger du skjenkebevilling?

 • Når deltakerne skal betale for alkoholen som blir servert
 • Når deltakerne ikke skal betale for for alkoholen og

a) du leier et forsamlingslokale – leier et lokale som vanligvis er allment tilgjengelig for offentligheten – leier et lokale som har serveringsbevilling.

b) du skal ha et arrangement utendørs, eller på et offentlig sted.

Når trenger du ikke skjenkebevilling?

 • Når du som privatperson leier et lokale til sluttet selskap (bryllup, bursdag ol.), deltakerne ikke betaler for mat/drikke og utleier ikke står for deler av arrangementet.
 • Når du som beboer i borettslag leier felleslokaler til sluttet selskap og deltakerne ikke betaler for mat/drikke
 • Når firmaet ditt avholder julebord/tilstelning for de ansatte i bedriftens lokaler og deltakerne ikke betaler for mat/drikke.

Søk om skjenkebevilling

Søker du skjenkebevilling for et åpent arrangement og vi må gjøre en vandelsvurdering må du søke i god tid, vanligvis fire uker før arrangementet. Søker du skjenkebevilling for mindre og lukkede arrangement må du søke minst to uker før.

Skjenkebevilling - enkelt anledning

Skjenkebevilling - lukket selskap

Hva koster det?

 • Prisen (gebyret) for enkeltarrangementer beregnes ut fra omsatt mengde alkohol, men koster minimum 5 400 kroner per arrangement.
 • For mindre enkeltarrangementer koster det 390 kroner per arrangement.

Salgs- og utleveringstider for alkohol i dagligvarebutikker 

Tider for salg og utlevering av alkoholholdig drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol i Nordre Follo kommune: 

 • Hverdager kl. 08.00–20.00
 • Lørdager kl. 08.00–18.00
 • Søndager og helligdager – ikke ølsalg
 • Onsdag før skjærtorsdag kl. 08.00–18.00
 • Påskeaften kl. 08.00–18.00
 • Dagen før 1. mai – vanlige salgstider
 • 1. mai – ikke ølsalg
 • Dagen før 17. mai – vanlige salgstider
 • 17. mai – ikke ølsalg
 • Dagen før Kristi Himmelfartsdag kl. 08.00–20.00
 • Pinseaften kl. 08.00–18.00
 • Julaften kl. 08.00–18.00
 • Nyttårsaften kl 08.00–18.00
 • Valgdagen kl. 08.00–20.00 (ikke på søndager)

Skjenketider

Ny forskrift for Nordre Follo kommune trådte i kraft 1. januar 2021. Se under Lover og regler.

Alkoholpolitisk handlingsplan

Kommunestyret i Nordre Follo kommune vedtok en alkoholpolitisk handlingsplan for kommunen 14. mai 2020. Planen gjelder for perioden 2020-24. 

Alkoholpolitisk handlingsplan

Kontroll av salgs- og skjenkesteder

Kommunen har avtale med Trygg 24 om kontroll med bevillinger for salg og skjenking av alkoholholdig drikk. Vi er opptatt av god dialog, så ta vel imot kontrollørene og spør gjerne om råd. 

Internkontroll

Alle salgs- og skjenkesteder må ha system og rutiner for å sikre at de overholder alkoholregelverket. Hvis du følger guiden nedenfor, vil kravene til internkontroll normalt være oppfylt.

Guide til god internkontroll etter alkoholloven

Prikktildeling – konsekvenser ved brudd på alkoholloven

Fra 1. januar 2016 ble det innført nye, nasjonale regler for å tildele prikker og inndra bevillinger hvis du ikke overholder alkoholloven. Trygg 24 utfører salgs- og skjenkekontroller på vegne av kommunen. Hvis vi konkluderer med brudd på alkoholloven, er vi forpliktet til å tildele prikker. Hvis du får tolv prikker i løpet av to år, er vi forpliktet til å inndra salgs- eller skjenkebevillingen din i minst en uke. Når bevillingen er inndratt, kan du ikke selge eller skjenke alkohol. 

Nedenfor ser du hvor mange prikker som tildeles ved hvert regelbrudd.

Åtte prikker

 • Salg og skjenking til mindreårige
 • Brudd på bistandsplikten
 • Brudd på kravet om forsvarlig drift
 • Hindring av kommunal kontroll

Fire prikker

 • Salg og skjenking til åpenbart beruset person
 • Brudd på salgs-, utleverings- og skjenketidsbestemmelsene
 • Skjenking av brennevin til person på 18 eller 19 år
 • Brudd på alderskravet til den som selger eller skjenker alkohol

To prikker

 • Åpenbart påvirket person i lokalet
 • Mangler ved internkontrollsystemet
 • Manglende levering av omsetningsoppgave innen kommunens frist
 • Manglende betaling av bevillingsgebyr innen kommunens frist
 • Brudd på krav om styrer og stedfortreder
 • Gjentatt narkotikaomsetning på skjenkestedet
 • Gjentatt diskriminering

En prikk

 • Brudd på kravet om alkoholfrie alternativer
 • Brudd på reglene om skjenkemengde for brennevin
 • Konsum av medbrakt alkohol
 • Gjester tar med alkohol ut av lokalet
 • Brudd på krav om plassering av alkoholholdig drikk på salgsstedet
 • Brudd på vilkår i bevillingsvedtaket
 • Brudd på reklameforbudet
 • Andre overtredelser som omfattes av alkoholloven § 1-8 første ledd

Lover og regler

Kontaktinformasjon

Kontakt Innbyggertorget

Innbyggertorget

Telefon 02178 (kl. 08.30-15.00)