Ekstremregn og oversvømmelser

Kort fortalt

 • Du kan ta flere grep på egen eiendom for å håndtere overvann og minimere eventuell skade av ekstremregn og flom.
 • Her finner du informasjon om hvem du kan ringe ved akutte hendelser.
 • Kommunen jobber både forebyggende og langsiktig for å minimere skader ved ekstremregn.
 • På vinterstid er det viktig at grunneiere holder stikkrennene og slukene sine åpne. Når du fjerner snø fra eiendommen din, ikke legg snøen i bekker eller på veier. Snø skal håndteres på egen grunn.

Tips til egenberedskap

Hver enkelt har ansvaret for å sikre egen eiendom og verdier ved ekstreme regnhendelser og flom. Det innebærer blant annet at du skal håndtere vann fra tak, drensvann og overvann på egen grunn.

Det er også ditt ansvar å sørge for at det du gjør på din eiendom ikke fører til skader hos naboene eller veiene rundt eiendommen din.

Ved å forberede deg bidrar du til at de med størst behov for hjelp får det først.

Dette kan du gjøre for å forberede deg

 • Følg med på værmeldingen og søk informasjon.
 • Skaff deg oversikt over forsikringene dine.
 • Før det er meldt ekstremvær, kan du rydde i hus, kjeller og garasje der du tror det er fare for at vannet kan komme inn. Flytt gjenstandene opp fra gulvet eller til et annet sted.
 • Sørg for å sikre og fjerne løse gjenstander som står på utsatte steder.
 • Vannet bør få renne fritt på overflaten frem til det laveste punktet i terrenget på din egen tomt.
 • Hold rister og taknedløp på eiendommen din åpne. Rydd unna alt som kan tette igjen: løv, steiner, bark, rusk og rask.
 • Ta ut/skru av sikringer for elektrisk anlegg for den etasjen som kan bli oversvømt.
 • Husk at du har et ansvar for å sikre deg ved utfall av strøm, drikkevann, internett, telefon og stengte veier og liknende som kan forekomme ved flom og skredhendelser.
 • Avtal med naboer eller venner om de kan hjelpe deg og holde øye med huset ditt hvis du ikke er hjemme.
 • Følg med på vannføring og vannstand i lokale vassdrag.
 • Lokal vannstand og faregrad for flom kan du se på yr.no eller andre værnettsteder.
 • Husk at taknedløp som er koblet til dreneringen eller direkte til byggets avløpsledninger øker faren for kjelleroversvømmelser. Koble eventuelt takrenner fra avløpsledninger og led i stedet vannet fra taket ut fra husveggen.

Vann i kjelleren?

 • Kontakt brannvesenet ved alvorlige hendelser.
 • Kommer det vann inn utenfra må situasjonen håndteres via forsikringsselskapet ditt. Ring forsikringsselskapet ditt.
 • Varsle kommunen på telefon 64 87 85 94 hvis det kommer vann opp av sluk og rør. Da sjekker vi om vi kan gjøre tiltak på våre rør og pumper. Vi kommer imidlertid ikke til den enkelte innbygger og tømmer kjelleren for vann.
 • Pass på at du ikke får i deg kjellervann med kloakk. Hold barn og husdyr unna.
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har gode tips til hva du skal gjøre når uhellet først skjer.

Unngå unødvendig fare

 • Unngå å oppholde deg nær elver og bekker med stor vannføring.
 • Ikke la barn leke ved bekker, rør og kulverter.
 • Unngå å kjøre bil når du ikke trenger det i områder med rødt og oransje varsel. Veier kan bli stengt på grunn av flom og jordskred.
 • Hold deg unna bratte skråninger med løse masser og elver og bekker med stor vannføring. Det kan komme jordskred langs elve- og bekkeløp.
 • Husk at du ikke bør bade i vann og fjord under og etter større nedbør.
 • Bønder oppfordres til å tidlig flytte rundballer bort fra områder som kan oversvømmes.

Dette kan du ikke gjøre

 • Du kan ikke ta i bruk kjelleren til boareal med mindre dette er søkt om og godkjent av kommunens byggesaksavdeling.
 • Du har ikke lov til å påføre naboen ulemper ved for eksempel å lede overvann fra din eiendom over til naboens.
 • Du har ikke lov til å føre overvann ut i veien, eller lede vannet ut i kommunens grøfter og sandfang. Du har heller ikke lov til å endre retningen på en flomvei som naturlig går videre ut fra eiendommen din.
 • Du kan ikke foreta større terrengendringer uten først å søke om det og få tillatelse fra kommunens byggesaksavdeling. Ved behov for tiltak langs bekk, kantsoner, grøfter og veier må du kontakte kommunen. Det er ikke tillatt å utføre tiltak på egen hånd.
 • Det er ikke tillatt å gjøre inngrep i eller langs bekker og vassdrag. Se kommuneplanen og ta eventuelt kontakt med kommunen for veiledning. Det er viktig å beholde eksisterende vegetasjon i kantsonen for å unngå erosjon. Kommunen har også egne byggegrenser langs bekker og vassdrag.
 • Du kan ikke kvitte deg med snø i bekker. På vinterstid er det viktig å holde bekker og veier åpne. Vannet i bekkene må få renne fritt og ikke bli demmet opp.

Hvem kontakter du?

Gjelder det liv og helse, ta kontakt med nødetatene:

 • Brann 110
 • Politi 112
 • Ambulanse 113

Kommer det vann inn utenfra?

Da må du ta kontakt med forsikringsselskapet ditt.

Follo brannvesen

Telefon 64 85 10 00
E-post: post@follobrannvesen.no

Brannvesenet strekker seg langt for å hjelpe befolkningen, men de trenger også at enhver gjør forebyggende grep som reduserer skadepotensialet som kan følge av store nedbørsmengder.

Som alltid er brannvesenets første prioritering akutte hendelser som truer liv og helse. Når det kommer til materielle verdier vil samfunnskritiske bygg og infrastruktur være det viktigste. Når de har kapasitet hjelper de også til med restverdiredning i private hjem.

Kommunens virksomhet Vei og park

Vakttelefon: 90 82 73 20

E-post: vei-park@nordrefollo.kommune.no

Kontakt oss hvis det er skade på kommunale veier, behov for sikringstiltak og lignende, eller hvis det er problemer med kommunale grøfter og sandfang.

Hvis det er problemer med fylkesveier, må du kontakte veitrafikksentralen på telefon 175.

Kommunens virksomhet Vann og avløp

Telefon 64 87 85 94 (hele døgnet).

Kontakt oss hvis det er feil på eller uønskede hendelser ved kommunale ledninger med tilhørende installasjoner.

Ved store hendelser er det mange som ringer til oss, og det kan derfor være litt ventetid.

Henvendelser som ikke haster sender du til kommunen på e-post drift.VA@nordrefollo.kommune.no, eller meld inn via meld feil her.

Dette gjør kommunen

Før forventet ekstremregn legger vi inn ekstra innsats på grøfting, tømming av kummer og rensking av rister, slik at vannet skal flyte best mulig unna. Vi sperrer eventuelt av områder på kommunal grunn med mye vann.

Under en flomsituasjon jobber kommunen med å få oversikt over situasjonen, registrerer skader og iverksetter nødvendige tiltak for å opprettholde kommunens egen tjenesteproduksjon.

Vi graver og rensker grøfter for å lede vannet ned til sluk. Vi oppfordrer innbyggerne til å legge rør under innkjøringer og lignende for å hindre at vannet flyter over innkjøringer og ut i veiene og vekk fra sluk.

Vi ivaretar idrettsanlegg og uteområdene til skoler og barnehager, i tillegg til vei. Dette gjør vi i god dialog og samarbeid med de berørte.

Kommunen gjennomførte nylig en sårbarhetsanalyse om overvann og flom i forbindelse med rulleringen av kommuneplanens arealdel. Vi skal nå jobbe videre med å lage en skybruddsplan for å avdekke behov for tiltak i de mest utsatte områdene.

Les mer om kommunens langsiktige beredskap i forbindelse med klimaendringer.

Nyttige lenker

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å varsle om fare for flom og skred. Alle kan abonnere på varsler fra NVE. Registrer deg som abonnent på varsom.no.

Informasjon fra Statsforvalteren om egenberedskap før flom.

Kontaktinformasjon

02178 (08.30–11.00 og 12.00–15.15)Idrettsveien 8, 1400 Ski

Postboks 3010, 1402 Ski