Søke, bytte og si opp plass

Kort fortalt

  • Søknadsfrist i hovedopptaket er 1. mars 2024.
  • Søknadsfrist for å bytte barnehage er 1. februar 2024.
  • Alle barn som er født til og med 30. november 2023, og søker oppstart i perioden fra 1. august til 30. november, har rett til barnehageplass i Nordre Follo kommune.
  • Private barnehager har egne vedtekter og kan ha andre opptakskretser, opptakskriterier og regler for å si opp plassen. 

Søke barnehageplass

Du søker om plass i Foreldreportalen:

Søk barnehageplass

NB! Registrer bare én søknad per barn.

Skjema for å ettersende dokumenter

Sende dokumentasjon til barnehagesøknaden

Velger du prioritetskode 10, 15, 20 eller 30 må du fremlegge dokumentasjon. Du må sende inn dokumentasjon for å få godkjent prioritet der det er et krav i vedtektene.

Dokumentasjonen kan ikke være eldre enn 3 måneder. Opptaksmyndigheten endrer ikke prioriteten før dokumentasjonen er mottatt og godkjent.

Merk at private barnehage har egne vedtekter, og prioritetskodene kan avvike fra de kommunale vedtektene.

Skjema for å ettersende dokumentasjon

Bytte barnehage i løpet av året

Ønsker du å bytte barnehage i løpet av året, registrerer du en ny søknad i Foreldreportalen. Får du tilbud om ny plass mister du automatisk plassen barnet har i dag.

Bytt barnehage

Søknadsfrist for å bytte barnehage i overflyttingsopptaket

Søknader om å bytte barnehage i overflyttingsopptaket blir behandlet før hovedopptaket. Dette gjelder barn som har en barnehageplass, og som søker overflytting til annen barnehage.

Søknadsfristen er 1. februar. Blir søknaden innvilget, mister barnet plassen i barnehagen det går i fra og med 31. juli. Ny plass gjelder fra 1. august.

Du legger inn ny søknad i Foreldreportalen.

Søknadsfristen til hovedopptaket

Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars.

Ved hovedopptaket har kommunen plikt til å gi tilbud om oppstart i barnehage i løpet av måneden barnet fyller ett år. Barn som fyller ett år i august eller tidligere, får oppstartsdato i august.

Barn som fyller ett år i september, oktober og november får oppstartsdato i løpet av måneden de fyller ett år.

Hovedopptak er opptak til barnehageplasser som i blir ledige i august. Da slutter de eldste barna for å begynner på skolen.

Alle søknader vi har mottatt innen 1. mars er med i hovedopptaket hvis

  • ønsket startdato er innen 30. november
  • barnet fyller ett år senest i november 
  • dere har adresse i Nordre Follo kommune

Søknader mottatt etter 1. mars eller ønsket startdato er senere enn 30. november er med i suppleringsopptak til ledige plasser. 

Rett til plass i hovedopptaket

Barn som er født til og med 30. november 2023, og søker oppstart i perioden 1. august til 30. november, har rett til plass fra den måneden barnet fyller ett år. Barn som fyller ett år i august eller tidligere får oppstartsdato i august.

Barn som fyller ett år i september, oktober og november får oppstartsdato i løpet av måneden de fyller ett år. Det er likevel slik at barnet kan begynne i barnehagen i august hvis foreldrene ønsker det. 

Svar på søknaden i hovedopptaket

Vi sender ut svar via Svar UT- Altinn. Første runde med svar sendes ut i april. Etter dette sender vi ut svar fortløpende fram til hovedopptaket avsluttes. Hvis du ikke har fått barnehageplass i hovedopptaket, vil du få et brev med avslag på søknaden.  

Dere må takke ‘ja’ eller ‘nei’ til plassen innen fristen. Takker dere ja til plassen dere er tildelt, kan dere fortsatt stå på ventelisten til en barnehage dere har prioritert høyere.

Får dere tilbud om plass i denne barnehagen på et senere tidspunkt, mister dere automatisk tilbudet i nåværende barnehage og må bytte til barnehagen dere har prioritert høyere.

Dere kan når som helst gå inn å slette ønsket om å stå på venteliste til en høyere prioritert barnehage. Det kan for eksempel være aktuelt hvis dere er fornøyd med tilvenning i barnehagen og ser at barnet trives godt her.  

Begrunnelse og klage på vedtak

I hovedopptaket kan du be om begrunnelse, og klage på tilbudet eller avslaget hvis du har søkt om barnehageplass innen fristen 1. mars.

Du kan også klage på løpende opptak i løpet av barnehageåret hvis barnet ditt har rett til prioritet ved opptak etter barnehageloven § 18 (lovdata.no)

Rett til begrunnelse

Hvis du ikke har fått ditt første eller andre ønske om barnehageplass oppfylt, kan du kreve skriftlig begrunnelse for hvorfor barnet ikke har fått ønsket barnehageplass.

Frist for å be om begrunnelse er ti dager etter mottak av vedtak om barnehageplass.

Klagerett

I hovedopptaket kan du klage over avslag på søknad om barnehageplass. Du kan også klage hvis du ikke har fått ditt første eller andre ønske oppfylt.

Hva kan gi medhold i en klagesak i hovedopptaket?

Det er når søker mener barnehagen har foretatt opptak i strid med egne opptaksregler og dermed har forfordelt en annen søker.

Et eksempel på dette kan være at barnehagen tar opp barn utenfor opptakskretsen eller ikke følger egne vedtektsfestede opptakskriterier. Opptakskretsen er hele Nordre Follo kommune.

Eksempler på årsak som ikke gir medhold kan være avstand og skolekrets.

Fristen for å klage er tre uker etter at du mottok avslaget eller tilbudet om plass.    

Hvis du har bedt om å få vite grunnen til at du har fått den plassen du har fått, har du ny klagefrist som løper fra det tidspunktet du har mottatt begrunnelsen.

Send inn klagen med dette skjema:  

Klage på vedtak

Klagen blir sendt til Nordre Follo kommunes fagstab oppvekst. De forbereder behandling av klagen i kommunal klagenemnd sammen med juridisk avdeling. 

Supplerende opptak

Søknader vi mottar etter fristen for hovedopptaket blir vurdert i supplerende opptak, som starter etter at hovedopptaket er avsluttet. Supplerende opptak skjer når det blir ledige barnehageplasser og fram til neste hovedopptak. 

Endre eller slette søknad

Du kan se, endre og slette søknad i Foreldreportalen:

Endre eller slett søknad

Si opp barnehageplass

Du kan registrere oppsigelse i Foreldreportalen:

Si opp barnehageplass 

Det er to måneders oppsigelsesfrist for barnehageplass i Nordre Follo. 

Hvis barnet flytter fra en kommunal barnehage til en annen, trenger du ikke å si opp plassen. Hvis barnet flytter mellom kommunal og privat barnehage, gjelder reglene om to måneders oppsigelse.

Øke eller redusere barnehageplass

Gå inn på «Min side» i Foreldreportalen. Klikk på «Mine plasseringer» og «Legg inn NY søknad». Her søker du om å øke eller redusere plassen du allerede har.

Øk eller redusere barnehageplass

Søke permisjon

Reglene for permisjon er omtalt i vedtektene.    

Lover og styringsverktøy

Husk å oppdatere søknaden

Kommunen oppdaterer ventelisten to ganger i året, i september og i desember. Vi sender ut beskjed om dette via SvarUt-tjenesten til Altinn og oppgir en frist.

Har du som mottaker valgt Digipost eller eBoks.no som elektronisk postkasse, sender vi  brevet dit.

Foresatte må da logge inn i Foreldreportalen for barnehage og SFO, og oppdatere søknaden. Dere må oppdatere søknaden selv om det ikke er noen endringer.

Det er kun søker som får oppdatert søknaden, ikke medsøker. Hvis dere ikke oppdaterer søknaden innen fristen, blir den fjernet fra ventelisten.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om barnehage- og SFO-plass

Sentralbord

Telefon 02178 

Barnehage og SFO

Telefon 40 40 32 30
(man-tirs og tors-fre kl. 09.00-11.00)

Send e-post til Barnehage og SFO