Ofte stilte spørsmål

Kort fortalt

Her finner du svar på spørsmål vi ofte får om barnehagetilbudet i kommunen. 

Vi har søkt om barnehageplass ved hovedopptaket. Når får vi svar?

Dere får svar i begynnelsen av april. Svaret får dere via Altinn og dere må takke ‘ja’ eller ‘nei’ til plassen. Hvis dere ikke svarer innen fristen, mister dere tilbudet og må søke på nytt utenom hovedtaket. Dere kan få tilbud om plass i en annen barnehage enn dere har søkt fordi retten til barnehageplass gjelder en barnehageplass i kommunen.

Jeg har søkt om barnehageplass, men har ikke fått bekreftelse

Du får ikke bekreftelse umiddelbart, men du får bekreftelse når administrasjonen har kvalitetssikret og godkjent søknaden. Dette kan ta noen dager fordi vi må sjekke om søknaden er riktig utfylt og om vi har fått riktig dokumentasjon for valgt prioritet.

Vi har søkt om barnehageplass utenom hovedopptaket. Når får vi svar?

Vi gjennomfører suppleringsopptak to ganger per måned, rundt den 1. og den 15. Hvis dere får barnehageplass ved suppleringsopptaket får dere svar via Altinn, hvor dere må takke ‘ja’ eller ‘nei’ til plassen. Hvis dere ikke svarer innen fristen, mister dere tilbudet. Ved suppleringsopptak kan dere få tilbud om plass i en annen barnehage enn der dere har søkt fordi det er relativt få plasser å tildele utenom hovedopptaket. Hvis dere ikke ønsker å ta imot tildelt plass takker dere ‘nei’. Merk at det er færre og færre ledige plasser utover i barnehageåret. 

Siste suppleringsopptak

  • Vi gjennomførte suppleringsopptak i januar/februar. Søkere som fikk tilbud om plass har fått beskjed via Altinn og må svare på om de mottar plassen innen ti dager. Ved dette suppleringsopptaket ble det fordelt fire småbarnsplasser og ti storbarnsplasser. Plassene var på Kolbotn, Sofiemyr/Tårnåsen, Oppegård, Langhus og Ski.

Vi venter på barnehageplass. Hvorfor kan vi ikke få en ‘fast plass’ i køen? 

Vi kan ikke gi søkere et fast ventelistenummer fordi barna har ulik alder og ulik prioritet. Noen har lovfestet rett til prioritet på barnehageplass og dette gjelder     

1.a   barn med nedsatt funksjonsevne            
1.b   barn det er fattet barnevernsvedtak om

Noen har prioritet i henhold til kommunale vedtekter og dette gjelder

2. barn og familier med store belastninger pga. sykdom, funksjonshemming eller andre vansker 
3. barn av enslige forsørgere som er i jobb eller aktivt søker arbeid/utdanning 
4. barn som har prioritert til den barnehagen hvor søsken har plass 
5. barn til kommunalt ansatte i stillinger det er vanskelig å rekruttere til

Det betyr at noen barn er prioritert foran andre barn selv om man har søkt på ulike tidspunkt og opplever å ha ventet lenge på barnehageplass. Vi ber om forståelse for at lovverket og vedtektene er slik.

Vi har fått tilbud om barnehageplass, men får ikke svart. Hva kan grunnen være?

Det er kun søker som kan takke ‘ja’ eller ‘nei’ til plassen, ikke medsøker. Det kan oppstå problemer hvis dere prøver å svare via telefon eller nettbrett, så bruk helst PC. Dere kan også prøve å endre nettleser før dere kontakter oss.  

Vi har flyttet til kommunen i løpet av barnehageåret. Har vi rett til barnehageplass?

Lovfestet rett til barnehageplass gjelder kun ved hovedopptaket. Når dere søker utenom hovedopptaket (i løpet av barnehageåret) kan dere få plass hvis det er noe ledig. Dere får svar via Altinn hvis vi kan tilby barnehageplass.

Vi skal flytte til kommunen i løpet av barnehageåret. Hva bør vi gjøre?

Dere kan søke om barnehageplass, men vi behandler kun søknader som inneholder faktisk adresse og flyttetidspunkt. Ved hovedopptaket 1. mars behandler vi søknader for de som ønsker barnehageplass innen 30. november kommende barnehageår (lovfestet rett). Vi behandler søknader utenom hovedopptaket fortløpende og dere får svar via Altinn hvis vi kan tilby barnehageplass.     

Når er fristen for å betale for barnehageplassen?

Fristen for å betale er den 15. i hver måned. Dere betaler da for inneværende måned. Det er mulig å søke om utsettelse. Se Faktura fra kommunen.

Vi har fått en faktura med feil beløp. Hvem skal vi kontakte?

Sende en e-post til Barnehage og SFO, eller kontakt Utvikling og forvaltning på telefon 02178.   

Fakturaen har feil navn på barnet. Hva er grunnen til det?

Fagsystemet henter automatisk for- og mellomnavn når vi skriver ut fakturaene. Hvis barnet har flere etternavn blir bare ett av navnene registrert.  

Vi har flere barn (søsken) i privat barnehage. Får vi søskenmoderasjon?

Snakk med styrer i barnehagen, som sørger for riktig betaling. Dere skal betale fullt for det eldste barnet og redusert pris for søsken. Se informasjon om priser og moderasjonsordninger.  

Vi har barn (søsken) med plass i både kommunal og privat barnehage. Får vi søskenmoderasjon?

Snakk med styrer i barnehagen, som sørger for riktig betaling. Dere skal betale fullt for det eldste barnet og redusert pris for søsken. Se informasjon om priser og moderasjonsordninger

Må vi søke om søskenmoderasjon/redusert betaling hvert år?

Ja, det må dere. Se informasjon om søskenmoderasjon og redusert betaling. Hvis dere søker innen 20. juni vil vi behandle søknaden før barnehagen starter 1. august. Hvis dere søker senere og får søknaden innvilget, vil den gjelde fra den første i måneden etter.

Vi har søkt om redusert foreldrebetaling. Når får vi svar?

Vi behandler søknader fortløpende. Hvis søknaden blir innvilget, vil den gjelde fra den første i måneden etter.  

Vi ønsker å søke permisjon fra barnehagen. Er det mulig?

Nei, vanligvis ikke, men i helt spesielle tilfeller kan vi vurdere dette sammen med styrer i barnehagen.
Et eksempel er hvis barnet er alvorlig sykt.    

Vi ønsker å si opp barnehageplassen. Hva er oppsigelsesfristen?

Oppsigelsesfristen er to måneder fra den 1. eller 15. i måneden. Dere må registrere oppsigelse i Foreldreportalen. Det er kun søker som kan å si opp plassen, ikke medsøker.

Vi skal flytte fra kommunen. Hvor lenge kan vi beholde barnehageplassen?

Dere må si opp barnehageplassen senest den datoen dere flytter ut av kommunen. Barnehageplassen kan dere beholde inntil to måneder etter flyttedato, regnet fra nærmeste 1. eller 15. i måneden. Dere må registrere oppsigelse i Foreldreportalen. Det er kun søker som kan å si opp plassen, ikke medsøker.