Pris og betaling

Kort fortalt

  • Fra 1. august 2024 er makspris for en heldagsplass 2 000 kroner per måned. Deltidsplass koster 1500 kroner.
  • I tillegg kommer 430 kroner for mat per måned.
  • Hvis du henter barnet for sent, må du betale et gebyr på 440 kroner per påbegynt halvtime etter stengetid.
  • Familier med samlet inntekt lavere enn 366 663 (6 % regel) eller 642 700 kroner (gratis kjernetid) kan søke om redusert betaling for barnehageåret 2024/2025 fra 1. mai 2024.
  • For å få redusert betaling med på faktura fra august, må du søke innen 30.06.2024.

Pris for heltidsplass

Makspris for en heldagsplass i barnehage er 2 000 kroner per måned fra 1. august 2024.   

Pris for deltidsplass

Pris for deltidsplass er 1 500 fra 1. august 2024.  

Pris for mat

Betaling for mat kommer i tillegg til prisen for opphold i barnehage. Prisen for mat er 430 kroner for heldagsplass og 215 kroner for deltidsplass.   

Gebyr hvis du henter for sent

Henter du barnet for sent må du betale et gebyr. Gebyret er 440 kroner per påbegynte halvtime etter barnehagens stengetid. 

Søskenmoderasjon

Barnehagene i Nordre Follo har søskenmoderasjon. Barn nummer to får 30 % rabatt, mens barn nummer tre og oppover får 100 % rabatt.

Søskenmoderasjonen gjelder også mellom kommunale og private barnehager innenfor Nordre Follo kommune. De får ikke rabatt på prisen for mat.

Redusert betaling for familier med lav inntekt

Redusert foreldrebetaling på grunnlag av inntekt

Ingen skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for opphold i barnehage. Fra 1. august 2024 gjelder ordningen familier med samlet inntekt under 366 663 kroner kroner.   

Gratis kjernetid

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer i familier med inntekt lavere enn 615 590 kroner har krav på 20 timer gratis kjernetid. Dette gjelder også barn med utsatt skolestart. Ordningen gjelder både heltids- og deltidsplass.

Fra 1. august 2024 økes inntektsgrensen til 642 700 kroner.

Slik søker du

Foreldre må søke på eget skjema for hvert barnehageår. Ta kontakt med styrer i barnehagen hvis du trenger hjelp til å fylle ut skjemaet. Vi henter opplysninger om inntekt automatisk fra Skatteetaten.

Du trenger ikke legge ved skattemeldingen selv. Hvis inntekten er endret  siden forrige skattemelding, må du legge ved dokumentasjon på dette.

Søknadsskjemaet nedenfor gjelder for begge ordningene.  

Søknadsskjema

Mer informasjon

Redusert betaling ved fravær og stengning

Foresatte kan søke om redusert betaling og betalingsfritak hvis barnet er borte sammenhengende i 30 dager eller mer på grunn av sykdom eller andre uforutsette årsaker. Søknad sendes til styrer i barnehagen.

Foresatte får ikke redusert foreldrebetaling ved eventuell streik. Ved ekstraordinær stengning tilsvarende to dager eller mer i løpet av ett barnehageår, får dere reduksjon uten å søke.

Klage på vedtak

Du kan klage på enkeltvedtak nedenfor: 

Klage på vedtak

Klagen blir sendt til Nordre Follo kommune ved fagstab oppvekst. De forbereder klagesaksbehandling i kommunal klagenemnd sammen med juridisk avdeling. 

Betaling

Foresatte må betale for barnehageplassen den 15. i hver måned. Du betaler da for inneværende måned. Barna skal ha fire uker fri per år og betaler derfor for elleve måneder. Juli er betalingsfri.  

Kontaktinformasjon

Henvendelser om barnehage- og SFO-plass

Sentralbord

Telefon 02178 

Barnehage og SFO

Telefon 40 40 32 30
(man-tirs og tors-fre kl. 09.00-11.00)

Send e-post til Barnehage og SFO