Bekymring, spørsmål eller klage

Kort fortalt

 • Ta opp spørsmål eller bekymring på lavest mulig nivå.
 • Be om en samtale for å se om dere kan løse saken.  
 • Ønsker du å sende en mer formell henvendelse, må du gjøre det skriftlig via eDialog eller som brev. 
 • Vi følger ikke opp anonyme henvendelser.   

Barns helse, miljø og sikkerhet

Barnehagens lokaler og uteområder skal være utformet slik at de fremmer helse, trivsel, lek og læring for alle barn og elever.

Behovene til barn og elever med funksjonsnedsettelse skal ivaretas. Lokaler og uteområder skal kunne dekke behov for aktivitet og hvile, og forebygge

 • sykdom
 • skader
 • ulykker
 • overgrep
 • andre alvorlige hendelser

Når du har en bekymring eller et spørsmål, kan du forvente at vi tar det alvorlig. Vi vurderer saken og gir deg en tilbakemelding på hvordan vi følger opp.

Miljø og helse

Hvis du er bekymret for, har et spørsmål eller en klage som gjelder miljøfaktorer, som direkte eller indirekte kan påvirke barnets helse, ta kontakt slik:  

Pedagogisk leder eller styrer/daglig leder

Ta kontakt med pedagogisk leder på barnets avdeling. Hvis saken ikke løses på avdelingen, ta kontakt med barnehagens styrer eller daglig leder.

Barnehagens eier (områdeleder/privat eier/styre)

Hvis du opplever at barnehagens ledelse ikke tar din henvendelse alvorlig, kan du melde fra til barnehagens eier. Barnehageeier er juridisk ansvarlig for at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Nordre Follo kommune eier de kommunale barnehagene, og er representert ved områdeleder for Barnehage i Oppvekst og læring.

Kontakt områdeleder for kommunale barnehager
Telefon: 93 03 51 33

Private barnehager har ulike eiere. I barnehagens vedtekter står det hvem som er barnehagens eier. Ta kontakt med styrer eller daglig leder for kontaktinformasjon til eier.

Miljørettet helsevern

Hvis du opplever at barnehageeier i kommunen ikke tar din henvendelse alvorlig eller har fulgt opp henvendelsen innen rimelig tid, er Miljørettet helsevern i kommunen tilsynsmyndighet i slike saker.

Om et enkeltbarn

Alle barn har lovfestet rett til et trygt og godt barnehagemiljø.

Se Plan for å fremme et trygt og godt barnehagemiljø (PDF).

Når du har en bekymring eller et spørsmål, kan du forvente at vi tar det alvorlig. Vi vurderer saken og gir deg en tilbakemelding på hvordan vi følger opp.

Er du bekymret for, eller har spørsmål som gjelder barnets trivsel eller den pedagogiske kvaliteten, ta kontakt slik:

Pedagogisk leder eller styrer eller daglig leder

Bekymringer eller spørsmål som gjelder enkeltbarn skal du ta opp med pedagogisk leder på barnets avdeling. Hvis saken ikke løses på avdelingen, ta kontakt med barnehagens styrer eller daglig leder.

Barnehagens eier (områdeleder/privat eier/styre)

Hvis du opplever at barnehagens ledelse ikke tar din henvendelse alvorlig, kan du melde fra til barnehagens eier. Barnehageeier er juridisk ansvarlig for at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Nordre Follo kommune eier de kommunale barnehagene, og er representert ved områdeleder for Barnehage i Oppvekst og læring.

Kontakt områdeleder for kommunale barnehager
Telefon: 93 03 51 33

Private barnehager har ulike eiere. I barnehagens vedtekter står det hvem som er barnehagens eier. Ta kontakt med styrer eller daglig leder for kontaktinformasjon til eier.

Barnehagemyndigheten

Hvis du opplever at barnehagen eller eier ikke er imøtekommende,  eller du trenger hjelp til å komme videre, kan du kontakte barnehagemyndigheten i Nordre Follo kommune. 

Barnehagemyndigheten ligger i Fagstab Oppvekst og skal veilede, følge opp og føre tilsyn med alle barnehagene i kommunen. 

Kontakt barnehagemyndigheten 
Telefon: 40 40 32 30  

Statsforvalteren

Hvis du opplever at barnehagemyndigheten i kommunen ikke tar din henvendelse alvorlig, er Statsforvalteren i Oslo og Viken siste klageinstans. 

Kontakt Statsforvalteren i Oslo og Viken  

Ansatte eller styrer

Når du har en bekymring eller et spørsmål kan du forvente at vi tar det alvorlig. Vi vurderer saken og gir deg en tilbakemelding på hvordan vi følger opp.

Hvis du er bekymret for, eller har spørsmål om forhold som gjelder ansatte på avdeling eller styrer, ta kontakt slik: 

Styrer eller daglig leder

Bekymringer eller spørsmål som gjelder ansatte skal du ta opp direkte med styrer/daglig leder. Gjelder henvendelsen styrer/daglig leder skal du ta kontakt med barnehageeier.

Barnehagens eier (områdeleder/privat eier/styre)

Hvis du opplever at barnehagens ledelse ikke tar din henvendelse alvorlig, kan du melde fra til barnehagens eier. Barnehageeier er juridisk ansvarlig for at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Nordre Follo kommune eier de kommunale barnehagene, og er representert ved områdeleder for Barnehage i Oppvekst og læring.

Kontakt områdeleder for kommunale barnehager
Telefon: 93 03 51 33

Private barnehager har ulike eiere. I barnehagens vedtekter står det hvem som er barnehagens eier. Ta kontakt med styrer/daglig leder for kontaktinformasjon til eier.

Har du en bekymring eller klage som gjelder ansatt eller styrer, og  opplever at eier ikke tar det alvorlig, kan du kontakte barnehagemyndigheten.

Barnehagemyndigheten

Hvis du opplever at barnehagen eller eier ikke er imøtekommende,  eller du trenger hjelp til å komme videre, kan du kontakte barnehagemyndigheten i Nordre Follo kommune. 

Barnehagemyndigheten ligger i Fagstab Oppvekst og skal veilede, følge opp og føre tilsyn med alle barnehagene i kommunen. 

Kontakt barnehagemyndigheten
Telefon: 40 40 32 30  

Statsforvalteren

Hvis du opplever at barnehagemyndigheten i kommunen ikke tar din henvendelse alvorlig, er Statsforvalteren i Oslo og Viken siste klageinstans. 

Kontakt Statsforvalteren i Oslo og Viken  

Innhold og drift av barnehagen eller avdeling

Når du har en bekymring eller et spørsmål kan du forvente at vi tar det alvorlig. Vi vurderer saken og gir deg en tilbakemelding på hvordan vi følger opp.

Hvis du er bekymret for, eller har spørsmål som gjelder innhold og drift i hele barnehagen eller på avdelingen, ta kontakt slik:

Pedagogisk leder eller styrer eller daglig leder

Er du misfornøyd med barnehagetilbudet, eller er bekymret for andre forhold på avdelingen, skal du ta det opp med pedagogisk leder på barnets avdeling.

Hvis saken ikke løses her, kan du ta kontakt med barnehagens styrer/daglig leder. Eventuelt kan du ta kontakt med barnehagens samarbeidsutvalg (SU).

Samarbeidsutvalget

Hvis bekymringen din gjelder generelle forhold i barnehagen, kan du også ta det opp med barnehagens samarbeidsutvalg (SU).

Alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg som består av representanter fra foresatte og ansatte i barnehagen, og eventuelt barnehagens eier. Barnehagens SU behandler saker som gjelder barnehagens drift.

Barnehagens eier (områdeleder/privat eier/styre)

Hvis du opplever at barnehagens ledelse ikke tar din henvendelse alvorlig, kan du melde fra til barnehagens eier. Saker i samarbeidsutvalget som ikke løses internt i barnehagen, kan også sendes til barnehagens eier.

Barnehageeier er juridisk ansvarlig for at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Nordre Follo kommune eier de kommunale barnehagene, og er representert ved områdeleder for Barnehage i Oppvekst og læring.

Kontakt områdeleder for kommunale barnehager
Telefon: 93 03 51 33

Private barnehager har ulike eiere. I barnehagens vedtekter står det hvem som er barnehagens eier. Ta kontakt med styrer/daglig leder for kontaktinformasjon til eier.

Barnehagemyndigheten

Hvis du opplever at barnehagen eller eier ikke er imøtekommende,  eller du trenger hjelp til å komme videre, kan du kontakte barnehagemyndigheten i Nordre Follo kommune. 

Barnehagemyndigheten ligger i Fagstab Oppvekst og skal veilede, følge opp og føre tilsyn med alle barnehagene i kommunen. 

Kontakt barnehagemyndigheten
Telefon: 40 40 32 30  

Statsforvalteren

Hvis du opplever at barnehagemyndigheten i kommunen ikke tar din henvendelse  alvorlig, er Statsforvalteren i Oslo og Viken siste klageinstans. 

Kontakt Statsforvalteren i Oslo og Viken  

Om alle barnehager i kommunen

Bekymring eller spørsmål som gjelder alle barnehager i kommunen må rettes til barnehagens Samarbeidsutvalg (SU). De kan ta det videre til Foreldreutvalg for barnehager i Nordre Follo (FUB)

Kontaktinformasjon

Nordre Follo Foreldreutvalg

Klage på enkeltvedtak 

Foresatt

Du kan klage på enkeltvedtak som gjelder 

 • spesialpedagogisk hjelp
 • rett til skyss for barn med spesialpedagogisk hjelp
 • tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne
 • rett til tegnspråkopplæring  
 • alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
 • redusert foreldrebetaling

Virksomhet/barnehage

Du kan klage på enkeltvedtak som gjelder dispensasjon fra

 • utdanningskrav
 • norm for pedagogisk bemanning
 • minimumsnorm for grunnbemanning
 • norskkrav

I tillegg kan du klage på vedtak om tidsbegrenset eller varig stenging av virksomheten.

Send inn klage