Ungdomsrådet

Kort fortalt

 • Ungdomsrådet skal sørge for at barn og ungdom får si sin mening i saker som handler om dem
 • De hjelper politikere og ansatte i kommunen med å forstå hva som er viktig for barn og unge
 • Leder og nestleder av ungdomsrådet har rett til å møte og tale i kommunestyret. 

Ungdomsrådet 2024-2025 i sofaen på ungdomskafeen i Ski

Hva er ungdomsrådet?

Ungdomsrådet er en gruppe ungdommer som jobber for saker som angår barn og ungdom i Nordre Follo kommune. Rådet er partinøytralt, det vil si at de ikke tilhører noe politisk parti.

Ungdommene hjelper både politikere og ansatte i kommunen med å forstå hva som er viktig for barn og unge.

Rådet skal legge til rette for at ungdom skal få påvirke lokalmiljøet sitt, bli hørt og få delta i demokratiet. Rådet skal være et bindeledd mellom ungdom, politikerne og kommunen.

Hvem er ungdomsrådet?

Rådet har 13 medlemmer og 5 varamedlemmer i rangert rekkefølge. Hver kommunale ungdomsskole har en fast plass i rådet (8 ungdomsskoler). I tillegg har rådet fem åpne plasser og fem åpne varaplasser. 

Ungdomsrådet har medlemmer i alderen 13 til 19 år. De må være under 19 år når de blir valgt inn. Medlemmene må bo i kommunen.  

Leder: Trygve Aleksander Pedersen
Nestleder: Aurora Sofie Nicolaisen

Møter og sakspapirer

I politisk møtekalender finner du informasjon om medlemmer, møter og sakspapirer for ungdomsrådet

Hvordan kan man bli medlem?

Det ble valgt nytt ungdomsråd høsten 2023. Neste valg vil være høsten 2025. Følg med for mer informasjon om valget da.

Hva gjør ungdomsrådet?

Ungdomsrådet skal være ungdommens talerør ovenfor politikere og de som tar beslutninger. Rådet skal gi råd til kommunen, slik at de har et bedre grunnlag for å ta avgjørelser.

Rådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom. De bestemmer selv hvilke saker de ønsker å komme med innspill til. Rådet kan også ta opp egne saker, og engasjere seg i det de selv ønsker.

Leder og nestleder av ungdomsrådet har rett til å møte og tale i kommunestyret. 

Får delta i prosjekter og workshops

Ungdomsrådet har faste møter cirka tre ganger i halvåret. De fleste møtene skjer på ettermiddag eller kveld, mens to av dem skjer i skoletiden. Medlemmene får honorar for faste møter.

En gang i året deltar de på Ordførers spørretime. Ungdomsrådet fordeler også ut penger (UR-midler) en gang i året. Kommunale ungdomsskoler, fritidsklubber og ungdomskafeer kan søke om få UR-midler.

Ungdomsrådsmedlemmer blir ofte spurt om å delta i ulike prosjekter, møter og workshops, slik at de kan være med på å utvikle nye tilbud og tiltak for ungdom.

Medlemmene får også tilbud om å delta på

 • ulike seminarer og konferanser
 • Ungdomsparlamentet
 • Ungdommens Fylkesting

De får muligheter til å oppleve spennende ting, hvor man møter andre engasjerte ungdommer og lærer mye nytt.  

Ungdområdet har gruppearbeid

Hvorfor har vi et ungdomsråd?

Barn og ungdom har rett til å si sin mening og bli hørt i saker som angår dem. I kommunen blir det bestemt veldig mye som påvirker hverdagen til ungdom.

Kommunen eier mange steder hvor det er ungdom, for eksempel

 • grunnskoler
 • helsestasjon
 • idrettshaller
 • uteområder
 • fritidsklubber
 • ungdomskafeer
 • kulturskole
 • utekontakten
 • parker
 • badeplasser

Kommunen bestemmer også hvordan og hvilke områder som skal bygges ut med flere bygninger.

Kommuneloven sier at alle norske kommuner skal ha et ungdomsråd. Rådet skal sørge for at barn og ungdom skal få si sin mening i saker som handler om dem. Slik får ungdom gi sine innspill til saker i sitt lokalmiljø, og vi får lokal ungdomsmedvirkning.

Det betyr ikke at politikerne eller kommunen må gjøre som ungdomsrådet sier, men de skal vite hva ungdommen mener før de tar avgjørelser. Mange er interesserte og lurer på hva ungdom mener.

Ungdomsrådet har fått gjennomslag i flere saker

Det er ofte ikke så lett å vite hvor mye ungdomsrådet har påvirket de som bestemmer. Men i noen saker, er det veldig tydelig at ungdomsrådet har hatt en viktig rolle.

Pyramiden skatepark og Hjørnet ungdomskafe

Pyramiden skatepark i Kolbotn sentrum kom på plass etter innspill fra ungdomsrådet i tidligere Oppegård. Hjørnet ungdomskafe i Kolbotn sentrum kom også på plass etter innspill fra ungdomsrådet i tidligere Oppegård.

Pop-up ungdomskafé i Ski

Høsten 2022 sa ungdomsrådet at det er behov for et nytt sted for eldre ungdom i Ski sentrum. I september 2023 åpnet en pop-up ungdomskafe i Ski sentrum.

Tunellsklie på Magasinparken ungdomsskole

I planleggingen av Magasinparken ungdomsskole deltok i ungdomsrådet i workshop og gav mange råd og innspill. Flere ble tatt med videre i planleggingen.

Det innspillet som nok vil bli aller mest synlig, er utendørs tunellsklie fra andre etasje og ned på bakken. Dette var et forslag fra ungdomsrådet for å gi skolebygget og utendørsområdet særpreg.

Se innspillene her: Magasinparken Ungdomsskole - Resultater medvirkningsprosess.pdf

Forhåndsstemming på videregående skoler

For å få førstegangsvelgere til å stemme, sa ungdomsrådet at man burde ha informasjonsstander om valget på kjøpesentrene, og mulighet til å forhåndsstemme på de videregående skolene.

I høst ble dette gjennomført for første gang, takket være ungdomsrådets innspill.

Nye regler

Tidligere måtte man bli valgt inn i et elevråd eller et klubbstyre/crew for å bli et ungdomsrådsmedlem. Dette ønsket ungdomsrådet å endre på, og nye regler ble vedtatt av Kommunestyret før sommerferien.

Nå kan alle ungdommer søke om plass i ungdomsrådet.    

Medlemmene får opplæring

Ungdomsrådets medlemmer og varamedlemmer får opplæring i blant annet

 • ungdomsrådets rolle
 • forventninger og krav
 • rettigheter
 • kommunens politiske system og saksgang
 • tale- og debatteknikk

Rådet har en møtesekretær og veileder fra kommunen som hjelper til med oppgavene deres. De har også to politiske veiledere fra Kommunestyret.

Kontaktinformasjon

Du kan ta kontakt på e-post til
ungdomsradet@nordrefollo.kommune.no, eller

Gro Pernille Smørdal
kontaktperson for Ungdomsrådet
gro.pernille.smordal@nordrefollo.kommune.no

Følg Ungdomsrådet på Instagram

Skann QR-koden for å finne Ungdomsrådet på Instagram:

Ungdomsrådet Instagram QR-kode