Positivt årsresultat for Nordre Follo i 2023

Årsregnskapet for Nordre Follo kommune for 2023 er nå klart. Kommunen endte med et positivt netto driftsresultat på 145 millioner kroner i 2023.
Nordre Follo rådhus om vinteren

Det skyldes et stramt budsjett, god økonomikontroll gjennom året, økt rammetilskudd og regnskapstekniske forhold knyttet til pensjon.

– Overskuddet kommer godt med, men kommunens økonomiske situasjon er fortsatt utfordrende, blant annet på grunn av stort investeringsbehov, høye renter og prisøkning, sier kommunedirektør Øyvind Henriksen.

– Vi er glade for å ha klart å levere gode tjenester innenfor stramme budsjettrammer. Hardt arbeid lønner seg, og dette inspirerer til videre innsats, legger han til.

2023 kort oppsummert

Når årsberetningen kommer til politisk behandling i april, vil den gi flere detaljer og mer utdypende vurderinger av det økonomiske resultatet for 2023.

• Nordre Follo kommune hadde et positivt driftsresultat på 145 millioner kroner i 2023. – som var om lag 82 millioner kroner over justert budsjett. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter er på 2,4 prosent som er godt over kommunens vedtatte mål på 2,0 prosent.

• Frie inntekter som er skatt og rammetilskudd fra staten ble 36 millioner kroner høyere enn justert budsjett.

• 14 millioner kroner skyldes økt integreringstilskudd og norsktilskudd som følge av økt mottak av flyktninger.

• Pensjonskostnadene ble 40 millioner kroner lavere enn justert budsjett.

• Tilskuddet til ressurskrevende tjenester ble om lag 19 millioner kroner høyere enn justert budsjett

• Netto finansutgifter ble 11 millioner kroner lavere enn justert budsjett

• Kommunen har etter 2023 et disposisjonsfond på 962 millioner kroner, en økning på 60 millioner kroner fra 2022. Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene er på 15,7 prosent.

• Brutto investeringer i 2023 ble på 1,19 milliarder kroner.

• Totalt har kommunen nå 8,47 milliarder kroner i gjeld fordelt på 6,99 milliarder kroner i investeringsgjeld og 1,48 milliarder kroner i startlån (formidlingslån Husbanken). Total gjeld har økt med om lag 652 millioner kroner fra 2022.

Sist endret: 15.02.2024