Kommunedirektøren har lagt frem forslag til budsjett

Økonomi- og handlingsplan 2024-27, med budsjett for 2024, skal nå behandles av politikerne.
kommundirektør overrekker øhp til ordfører

Kommunedirektør Øyvind Henriksen har lagt frem sitt forslag til hvordan kommunen skal styres de neste fire årene.

- Etter fire år som sammenslått kommune, ser vi nå effekter av investeringer, omstillingstiltak og utviklingsprosjekter. Vi har et godt utgangspunkt for å utvikle tjenestene og fortsette med å bygge en trygg og god kommune for innbyggerne, sier Henriksen.

Nordre Follo har en størrelse og økonomi som gir oss mange muligheter. Budsjettet for 2024 har en ramme på 6,1 milliarder kroner og vi beregner at vi har 845 millioner kroner på sparekonto (disposisjonsfond) ved utgangen av 2023.

Les hele økonomi- og handlingsplan

Dette skal vi satse på 

Forebygging og tiltak for å skape mestring og livskvalitet

Godt helsefremmende og forebyggende arbeid er grunnleggende for at innbyggerne våre skal mestre sine liv. Det er også viktig for å sikre en bærekraftig økonomi på kort og lang sikt.

- Vi skal gi gode og likeverdige helse- og mestringstjenester. Vi prioriterer å gi kommunale tjenester til de som har store behov, og behov som ingen andre kan ta ansvar for. Vi styrker forebyggende tjenester og tiltak som skaper aktivitet, slik at flere får et liv med mestring og god livskvalitet. Alle tjenester skal ha høy faglig kvalitet. Våre ansatte skal få anledning til både etter- og videreutdanning, sier Kjersti Vevstad, kommunalsjef for helse og mestring.

Hun legger til at vi skal utvikle flere alternative boformer der innbyggere kan mestre å bo trygt hjemme.

- Riktig bruk av teknologi vil bidra til at innbyggerne i større grad kan ivareta egen helse, forebygging blir mer effektivt og flere bor tryggere og mestrer livet i eget hjem lenger, sier Vevstad.

Tett samarbeid med foresatte

- God forebygging, tidlig innsats og godt samarbeid med foresatte er avgjørende for å gi barn en god oppvekst. Sammen med foreldrene skal vi vi bidra til folkehelse, fysisk og psykisk helse, livsmestring og læring i barnehage og skole, sier Arnfinn Almås, kommunalsjef for Oppvekst og læring.

Kommunen må jobbe for at hjelpen til de som trenger oss aller mest er bedre koordinert, og at barna og foreldrene i større grad medvirker, sier sin mening og blir hørt.

- Dette må vi jobbe sammen om og det er et krevende arbeid når det synes som om utfordringene øker, mens rammene oppleves strammere. Derfor må vi evaluere, omstille, gjøre tøffe prioriteringer og prioritere det lovpålagte, sier Arnfinn Almås.

I 2024 skal vi bruke 480 millioner kroner til å bygge nye skoler og rehabilitere skoler. I perioden fram til 2027 bruker vi 1,9 milliarder kroner.

Det blir gratis kjernetid for 2. trinn på skolefritidsordningen og maksprisen i barnehage settes til 2000 kroner i måneden, dette er oppfølging av Stortingsvedtak.

Bærekraftig utbygging og effektiv bruk av bygg

- For å få til en god byutvikling på Ski og Kolbotn må vi lede komplekse byutviklingsprosjekter fra plan til gjennomføring. Dette innebærer god koordinering og samhandling både internt og med aktører som utbyggere, innbyggere og næringslivet. Vi stiller krav til bokvalitet, gode møteplasser, grønne områder, hensyn til kulturminner og gangavstand til daglige gjøremål, sier Monica Lysebo, kommunalsjef for eiendom, by og samfunn.

Kommunen skal også bidra til bærekraftig utbygging, kutte klimagassutslipp og redusere tap av naturmangfold. Vi skal satse på gange, sykkel og kollektivtransport, og biltrafikken skal ikke øke selv om befolkningen vokser.

Vi skal fortsatt jobbe for å øke trafikksikkerheten og viderefører arbeidet med tiltaksplanen for trafikksikkerhet og tiltak for mye trafikanter. Her er vi avhengig av et godt samarbeid både med skolene, FAU, Akershus fylkeskommune og Trygg trafikk. Vi fortsetter arbeidet med å redusere vedlikeholdsetterslepet på kommunale veier. 

- Vi har stor bygningsmasse og skal se på hvordan vi kan bruke og drifte den mer effektivt. Flere av våre eiendommer har store og kostbare behov for vedlikehold og oppgradering. Vi skal se på hvordan vi kan redusere kostnader ved å selge, gi bort eller stenge av bygg og eiendommer som ikke er egnet til å dekke våre fremtidige behov, sier Lysebo.

Inkludere og få flere ut i arbeid

Et viktig mål er å motvirke utenforskap og få flere innbyggere ut i arbeidslivet. Samarbeid med frivillige organisasjoner og næringsliv er avgjørende for å lykkes.

- Vi satser spesielt på sommerjobb for ungdom og Krafttak for flyktninger. Vi skaper møteplasser som er åpne og tilgjengelige for alle fordi aktivitet og deltakelse er viktig for å møte utfordringer med utenforskap, ensomhet og psykiske helseutfordringer. Vi vil styrke samarbeidet med næringslivet, kulturaktører og frivillige for å skape gode lokalsamfunn. Samskaping, dialog med innbyggerne og grønn omstilling er nøkkelområder for å oppnå økonomisk bærekraft og trivsel, sier Anne Melsom, kommunalsjef for kultur og inkludering.

I 2024 skal vi bruke 118 millioner kroner på idrettsanlegg. I perioden fram til 2027 bruker vi 280 millioner.

Må styre kommunen med tanke på fremtiden

Samtidig står kommunen overfor store utfordringer med ambisiøse mål, stramme budsjetter og en økende andel eldre innbyggere. Klimaendringer og overgang til mer miljøvennlig drift, krever i tillegg endringer i arbeidsmetoder og praksis. 

Øyvind Henriksen understreker at vi må styre slik at kommunens økonomi er i balanse og fortsatt er solid i fremtiden. Samtidig er det viktig at innbyggerne våre har gode liv, og får nødvendig hjelp fra kommunen.

- Vi må innrette økonomien slik at vi kan klare større investeringer, og tåler variasjon i inntekter og utgifter. Derfor er det viktig at kommunen har nok sparepenger, så vi klarer å dekke inn uforutsette utgifter, svikt i skatteinntekter eller en rask renteøkning, sier kommunedirektøren.

Lavere overskudd i 2024

Budsjettet for 2024 har en ramme på 6,1 milliarder kroner. Det legges frem med et netto driftsresultat på om lag 70 millioner kroner, som tilsvarer 1,2 prosent av brutto driftsinntekter.

Dette er lavere enn den vedtatte handlingsregelen på 2 prosent. Kommunedirektøren vurderer at det ikke er forsvarlig å legge frem et budsjett i tråd med den vedtatte handlingsregelen, fordi det ville medført for inngripende tiltak i kommunens tjenester og negative konsekvenser for innbyggerne.

Gjelden vokser og gir høye kostnader

 - Vi har høy gjeld, og et høyt rentenivå fører til at vi må bruke mer penger på å betale renter og avdrag på lån. Da får vi mindre penger til å drifte tjenestene våre, sier økonomisjef Sissel Hodder Hovden.

Det er store ambisjoner for investeringer og behov for nye formålsbygg. Høy prisvekst gjør at prosjekter som allerede er satt i gang, blir dyrere enn beregnet.

- Planlagte investeringer fører til at gjelden vår vil vokse de neste årene. Hvis investeringer gjennomføres som planlagt, vil kommunen ha en gjeld som tilsvarer 119 prosent av driftsinntektene i 2024. Gjelden øker til 130 prosent i 2025 og 140 prosent i 2026, sier økonomisjefen.

Dette vil gi et betydelig mindre handlingsrom fremover. Hvis kommunen ikke reduserer investeringene, vil det ikke være midler til å opprettholde eller videreutvikle dagens tjenestetilbud.

Høyt rentenivå, høyre priser og for høy aktivitet på enkelte tjenester, fører til at også 2024 blir et år med økonomiske utfordringer. I 2023 omstilte vi for 82 millioner kroner. Vi har budsjettert med omstilling for 97,5 millioner kroner i 2024.

Bruker noe sparepenger for å låne mindre

Vi har gjennom flere år med gode driftsresultater bygget opp et godt disposisjonsfond, det vil si sparekonto. Vi har budsjettert med 845 millioner kroner i disposisjonsfondet ved utgangen av 2023. Det gir oss en nødvendig buffer for utfordrende økonomiske tider. 

Kommunedirektøren foreslår å bruke 100 millioner kroner fra disposisjonsfondet til investeringer og dermed ta opp mindre lån i 2024. Ved å ta opp lavere lån, får vi lavere utgifter til renter og avdrag. Disposisjonsfondet vil fortsatt ligge godt over 10 prosent av brutto driftsinntekter. 

Endre og kutte i tjenester 

Store deler av budsjettene er bundet opp av det som kalles lovpålagte tjenester, det vil si tjenester som kommunen har plikt til å tilby. Vi må for eksempel sørge for grunnskoleopplæring, hjemmetjenester, helsestasjon, barnehageplasser, psykisk helsetjenester, veivedlikehold, sosialhjelp og mye mer. 

Vi har noen valgmuligheter når det gjelder omfang av tjenestene og innhold. I tillegg tilbyr vi en rekke tjenester som ikke er lovpålagt. 

- Utviklingen i kommunens utgifter henger sammen med hvilke oppgaver kommunen løser, og hvordan vi løser dem. Vi skal fortsette utviklingen av dagens tjenester til fremtidens behov og rammevilkår. Men vi må redusere driftskostnadene og investeringene. For å sikre økonomiske rammer og gjennomføringskraft, må vi omstille kommunens tjenester. Det vil også være nødvendig å slutte med tjenester som fram til nå har vært gitt av kommunen, sier kommunedirektør Øyvind Henriksen. 

Flere mindre tiltak skal bidra til omstilling i 2024 

Det er nødvendig å omstille for 400 millioner kroner de fire neste årene. Kommunedirektørens forslag legger opp til omstilling for 97,5 millioner kroner i 2024.

Det er en rekke mindre tiltak som vil bidra til dette, noen av dem er:  

  • La være å erstatte ansatte som slutter i flere virksomhetsområder.
  • Utrede bruken av varmtvannsbassengene med mål om å stenge ett av dem.
  • En rekke tiltak innen driften i Vei og park, som færre kjøretøy, utføre flere oppgaver selv, slutte med levering av jord til barnehager, oppgradere elektriske anlegg, mindre midler til vedlikehold av veier, mindre beplantning med mer.
  • Redusere kjøp av hjelp- og veiledningstiltak og barnevernsplasseringer
  • Overføre drift av Ski ishall til idretten.
  • Bruke mindre undervarme på kunstgressbaner i vinter.
  • Avvikle avdeling Tårnåsen i Augestad barnehage.
  • Stenge Ski bad og Kråkstad bad når svømmehallen på Langhus åpner.
  • Avvikle Newton-rom.

Mer informasjon om tiltakene står under de ulike virksomhetsområdene.  

Les hele økonomi- og handlingsplan

Nå skal kommunedirektørens forslag til politisk behandling. Kommunestyret vedtar endelig ØHP og budsjett i sitt møte 13. desember.

Sist endret: 27.10.2023