Vi vant pris for årets lokale klimatiltak

Nordre Follo fikk pris fra miljøstiftelsen Zero for vedtak om arealnøytralitet i kommuneplanen.
ordfører cecilie pind tar imot pris for årets lokale klimatiltak

«Årets lokale klimatiltak» er en konkurranse for kommunesektoren, som skal skape oppmerksomhet om gode klimatiltak i kommunene og inspirere til videre innsats.

Juryen skriver i sin begrunnelse:

Førsteplassen i Årets lokale klimatiltak går til et prosjekt som virkelig har utmerket seg innenfor et område der kommunen har stor påvirkningsmulighet. Tiltaket er et foregangsarbeid i form av et modig politisk grep som vil gi kommunen store og varige utslippsgevinster.

Bredt politisk flertall 

Ordfører Cecilie Pind tok imot prisen på Zero-konferansen 2. november. Hun takket Zero for å gi kommunen muligheten til å dele vårt arbeid og for å anerkjenne innsatsen som gjøres i kommuner over hele landet.

- Vedtaket om arealnøytralitet er en milepæl for vår kommune. Allerede i 2019 vedtok politikerne med bredt flertall at Nordre Follo skulle jobbe for å bli en arealnøytral kommune. Det betyr at vi har forpliktet oss til å gjenbruke og fortette områder som allerede er utbygd framfor å bygge ned natur.

- Dersom nye reguleringsplaner innebærer nedbygging av natur eller dyrket og dyrkbar mark, vil det utløse krav om avbøtende tiltak, restaurering eller økologisk kompensasjon for å oppnå arealnøytralitet. Vi skal aktivt søke å opprettholde vår vakre naturarv mens vi utvikler vår kommune, sa Pind.

Bærekraftig utvikling i kommune i vekst

Som kommune kan vi bidra til en bærekraftig utvikling ved å bygge kompakt og arealeffektivt, redusere behovet for transport, redusere utslipp fra arealbruksendringer og ikke bygge ned natur og dyrket og dyrkbar jord.

Pind la til at det også er utfordrende fordi Nordre Follo er en kommune i stor vekst. Det har og skal skje en stor utvikling rundt våre kollektivknutepunkt i årene fremover.

- Vår beslutning om arealnøytralitet er ikke bare et vedtak, det er et løfte til våre innbyggere og kommende generasjoner. Takk til ansatte, innbyggere, folkevalgte, lokale organisasjoner og partnere som gjør en innsats for at vi sammen kan jobbe for en mer bærekraftig og balansert fremtid.

- Jeg vil også rette en stor takk til de andre nominerte kommunene - Horten, Nord-Fron, Oslo og Trondheim. Konkurransen har vært hard, og det er inspirerende å se så mange lokalsamfunn engasjert i klimaarbeidet. For det er jo nettopp sammen vi kan utgjøre en kraft som skaper en forskjell, sa Pind.

Trondheim kommune fikk andrepris for sitt Gjenbrukslager og Horten tok tredjeplassen for prosjektet Horten lokalmat.

Sist endret: 09.11.2023