Reguleringsplan for Vestveien 24 er vedtatt

Kommunestyret i Nordre Follo kommune vedtok 13. desember 2023 detaljregulering for Vestveien 24.
illustrasjon vestveien 24

Hensikten med planen er å understøtte områdereguleringen ved å tilrettelegge for nytt arbeidsplassintensivt kontorbygg i nærheten av Ski stasjon, i tilknytning til delvis utbygd næringseiendom langs Vestveien.

Planen sikrer deler av en ny offentlig gang- og sykkelvei som skal være del av en øst-vest-forbindelse som kobler boligområdene vest for jernbanen til Ski sentrum.

Gang- og sykkeltraséen innenfor planområdet danner utgangspunkt for en fremtidig gang- og sykkelbro som skal krysse over jernbanelinjen mot sentrumsområdene i øst.

I forbindelse med gang- og sykkelveien etableres også en universelt utformet gangadkomst fra Vestveien til næringsbebyggelsens felles inngangstorg.

Saksdokumenter

Du kan se reguleringsplanen på arealplaner.no under fanen «plandokumenter».

Vedtak fra den politiske behandlingen er også tilgjengelig i politisk møtekalender.

Lurer du på noe om planen?

Du kan kontakte saksbehandler Erik Hovden på e-post erik.hovden@nordrefollo.kommune.no eller tlf. 950 83 268 om du har spørsmål om den vedtatte planen.

Sist endret: 22.12.2023