Arkitektskisse av ny ungdomsskole i Ski

Magasinparken ungdomsskole

Planlegging Ferdigstilt
  1. Planlegging
  2. Forprosjekt
  3. Byggestart
  4. Gjennomføring
  5. Ferdigstilt
I juni 2020 vedtok kommunestyret å bygge Magasinparken ungdomsskole. Skolen vil erstatte dagens ungdomsskole i Ski sentrum.

Prosjektbeskrivelse

Kommunen planlegger for en åtte-parallell ungdomsskole. Planen er en skolebygning på tre etasjer, som skal ligge øst på tomten.

Detaljreguleringen for skoletomten ble vedtatt av kommunestyret 17. desember 2020.  

Vedtatt reguleringsplankart. Ungdomsskoletomten ligger innenfor felt BU1.

Skolen skal ligge i området avmerket med rød sirkel.

Kartutsnitt med sirkel der den nye ungdomsskolen skal væreSatelittutsnitt med sirkel der den nye ungdomsskolen skal være

Aktuelt

13. mars 2023 avholdt Nordre Follo kommune, HENT AS, og Byantropologene informasjonsmøte og naboverksted for naboene til nye Magasinparken ungdomsskole. Det ble informert om byggeprosjektet, fremdriftsplan, støyende arbeider, og planlagte informasjonskanaler gjennom byggefasen. Byantropologene avholdt naboverksted der de ønsker innspill til videreutvikling av sosiale møteplasser, fellesfunksjoner og deling på den nye ungdomsskolen. Hensikten var å sette fokus på behov og ønsker knyttet til sambruk og deling av inne- og uteområder, leie av lokaler, grønne uteområder, tilrettelegging i skogen og utsmykking i uteområdene.

Skolens navn vedtatt februar 2023

Etter en lengre prosess vedtok Utvalg for areal, klima og byggesak navnet på den nye ungdomsskolen 7. februar. Skolen skal hete Magasinparken ungdomsskole. Se saksdokumenter nedenfor. 

Kommunen signerte kontrakt med Hent As for gjennomføringsfasen 16.11.2022.  

Forprosjektet er ferdig og ble behandlet i kommunestyret 02.11.2022. Her ble det bestemt at skolen skal bygges. Se saksdokumenter nedenfor. 

Framdriftsplanen viser oppstart på byggeplassen i mars 2023 og ferdigstillelse 2. kvartal 2025. Skolen skal stå ferdig til skolestart i august 2025.

Første FutureBuilt-prosjekt i Nordre Follo 

Workshop med ungdomsrådet februar 2022

I februar 2022 var det workshop med ungdomsrådet i forbindelse med prosjekteringen av Ski vest ungdomsskole.

Prosjektet ønsket blant annet innspill til følgende: 

  • Hva vil gjøre et bibliotek attraktivt for dere?
  • Hva skal til for at dere vil være på skolen etter skoletid?
  • Hva skal til for at dere bruker uteområdene?
  • Hvordan bør kantina innredes for at den skal føles trygg?  

Prosjektet fikk mange gode innspill fra et engasjert ungdomsråd, og tar disse med oss videre. 

Oppstartssamling november 2021

I november 2021 var det oppstartssamling med deltakere fra Nordre Follo kommune og Hent AS. Prosjektet er godt i gang med prosjektering og brukerprosesser.

HENT AS vant anbudskonkurranse

Anbudskonkurranse for Ski vest ungdomsskole er nå avsluttet, og kommunen har inngått en samspillsavtale med HENT AS.

Forprosjektet er planlagt å vare fram til sommeren 2022. I denne perioden skal det utarbeides tegninger, beskrivelser, fremdriftsplan og en målpris for prosjektet.

Politisk behandling

Nytt navn vedtatt

Navnet på den nye ungdomsskolen, som skal bygges i Ski vest, blir Magasinparken ungdomsskole. Dette ble vedtatt i utvalg for areal, klima og byggesak den 07.02.2023.

Du kan lese saksdokumentene i sak 4/23. 

Klage på vedtaket

Du kan bare klage på skrivemåten av navnet, ikke på valget av navnet. En eventuell klage skal være skriftlig og begrunnet. 

Klagefristen er 10. mars 2023.  

Klagen vil bli behandlet i henhold til lov om stadnamn § 12. Loven slår fast hvem som kan klage på vedtaket om det nye veinavnet. De som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene. Ta i tilfelle kontakt med kommunen.

Du kan sende inn klagen din her. 

Les mer om lov om stadnamn.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder

E-post til Rebecca Høynes 
Telefon 47 62 90 63

Sist endret: 20.03.2023