Magasinparken barnehage

Planlegging Ferdigstilt
  1. Planlegging
  2. Forprosjekt
  3. Byggestart
  4. Gjennomføring
  5. Ferdigstilt
I langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP) er det satt av midler til ny barnehage i Magasinleiren. I oktober 2022 vedtok formannskapet å sette i gang forprosjektet.

Prosjektbeskrivelse

Behovsanalysen våren 2021 viste at det er behov for en ny barnehage med åtte avdelinger i Magasinleiren på Finstad. Det er en vedtatt reguleringsplan for denne tomten. 

Aktuelt

Februar 2024:

Etter den andre politiske behandlingen i desember 2023 ble det besluttet å gå videre til neste fase av prosjektet, nemlig anskaffelse og gjennomføring. Prosjektet vil bli gjennomført som totalentreprise.

Anskaffelsen er delt inn i to faser:

1. Prekvalifisering: I denne fasen vil 3-5 tilbydere bli valgt basert på ulike faktorer. Disse tilbyderne får muligheten til å gå videre til neste fase, som er tilbudsfasen.
2. Tilbudsfase: De prekvalifiserte tilbyderne vil få sjansen til å levere sine tilbud.

Når anskaffelsesprosessen er gjennomført og kontrakten er signert, vil gjennomføringsfasen bli igangsatt.

Høst 2023:

Etter den første politiske behandlingen høsten 2022 ble det besluttet at prosjektet skal gå videre til neste fase, forprosjekt.

Forprosjektet ble satt i gang fra januar 2023 og ble avsluttet i løpet av sommeren 2023. I denne fasen ble det jobbet videre i detaljer med konseptet som ble foreslått i KVU-fasen (konseptvalgutredning).

Etter gjennomført KVU fikk prosjektet oversikt over begrensningene knyttet til tomten som var avsatt til barnehageformål.

Tidlig i forprosjektet ble det igangsatt en omfattende prosess knyttet til vernede elementer på tomten. Det ble identifisert utfordringer og muligheter i samarbeid med Akershus (tidligere Viken) fylke og kulturminnerepresentanter fra kommunen.

Som et resultat av denne prosessen ble det konkludert med at endringene i forhold til den opprinnelige reguleringen var så omfattende at det var nødvendig med en forenklet reguleringsendringsprosess.

Reguleringsendringen ble vedtatt i AKB (utvalg for areal, klima og byggesak) 26.09.23.

Reguleringsendringen førte til nye plasseringer for oppsynsmannboligen, som skulle gjenoppbygges etter en brann i sommeren 2022, samt uthuset, som skulle flyttes lengre nord. Disse endringene danner sammen med den eksisterende brannstasjonen et nytt område mellom bygningene.

Prosjektet forbereder seg nå på politisk behandling i desember 2023.

Illustrasjon av utomhusareal:

Illustrasjon av nybygg:

Illustrasjon av utomhus med ny plassering av vernede bygninger og nybygg på baksiden: 

April 2023: Riving av oppsynsmannsboligen som har tidligere brent ned er i gang i løpet av april måned. Arbeidene skal utføres av NSU (Nordic Service Union AS) som estimerer rivetid til cirka 2 måneder. Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med kommunens prosjektleder. Se kontaktinformasjon nederst på denne siden.

Mars 2023: Presentasjon av skisseprosjekt

November 2022: Det er vedtatt at prosjektet kan gå videre til neste fase med anbefalingene som ble foreslått i saksframlegget. Vi er i gang med å anskaffe nødvendig kompetanse for å starte forprosjektet. 

Se saksdokumenter og protokoll fra møte formannskapet 27.10.2022

Våren 2022: Arbeidet med å etablere en prosjektgruppe som skal jobbe med konseptvalgsfasen (KVU) er i gang. Planen er at KVU skal være ferdig i september/oktober 2022 med påfølgende kvalitetssikring (KS1) og politisk behandling (B1) i oktober/november 2022.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Nordre Follo kommune

Roman Artemov
Telefon: 47 89 50 53  

Sist endret: 02.02.2024