Torgene i Kolbotn sentrum

Torgene skal gi rom for alle, og inkluderer nytt bryggeanlegg og bro over Kolbotnvannet.

Foto: Nordre Follo kommune / Markus Hundeide Engedahl

Byrommene skal løftes

Den store utbyggingen som har skjedd i Kolbotn sentrum stiller krav til de byrommene og møteplassene vi skaper.​ Vi vet gode byrom er bra for folkehelsen og bomiljøet i sentrumskjerner.​​

Det er mange gode kvaliteter i Kolbotn sentrum i dag, med aktiviteter for mange og alle generasjoner.​​

Dessverre fremstår torgene som kalde og grå og det er få sitteplasser som er veldig innbydende.​​ Dette vil Nordre Follo kommune gjøre noe med, ​og på en god måte skape det gode og inkluderende bylivet vi vil ha.​​​​

Byrommene skal løftes og skape rom for alle aldersgrupper med nye aktiviteter og et grønt og frodig uttrykk.​​​

Store tanker på liten plass​​

Mål med prosjektet er å utvikle Kolbotn stasjon som et attraktivt og innbydende kollektivknutepunkt som har fokus på gående, syklende, offentlig transport, opplevd trygghet og universell utforming. Områdene rundt stasjonen skal bli et livlig brukt byrom i midten av Kolbotn sentrum.

Kolbotn stasjon vil i fremtiden bli redusert fra tre til to spor. Dette gir mulighet for at stasjonsområdet kan opparbeides med sideplattformer. Sideplattformer vil gi økt tilgjengelighet og gir mulighet for god integrering med omkringliggende sentrumsområde samt enklere adkomst til sporene.

Grepene bidrar til at eksisterende barrierer bygges ned, og at stasjonsområdet integreres med sentrum. Dette skaper nye bevegelseslinjer med flere adkomstmuligheter til stasjonen, slik at togreisende spres mer ut langs plattformene i tillegg til at det blir kortere til omkringliggende målepunkter.

En ny bred undergang med romslige trappe- og rampesystemer gir enkel tilgang til begge sporene. Med nye ramper blir det universelt utformet adkomst til begge spor slik at kjørestolbrukere enkelt kan komme til plattformene, og barnevogn og sykler kan bringes med ombord på toget. Den nye undergangen flyttes mot syd slik at stasjonen kan integreres bedre med eksisterende torg, og for å gi mulighet for opparbeidelse av en ny stasjonsplass på østsiden av stasjonen. Samtidig bidrar nye adkomstmuligheter fra nordvest, syd, øst og vest til å åpne stasjonsområdet opp.

Veslebukta bryggeanlegg​​

Dagens flytebryggeanlegg hindrer god sirkulasjon av vann inn mot kantvegetasjonen, og vurderes som en uheldig løsning. Overflatene på bryggeanlegget er i dårlig forfatning, og det er behov for fornyelse.

Det ble søkt om og gitt dispensasjon fra områdereguleringen for i stedet å bygge en brygge på flyteelementer. En flytebryggeløsning vil være nødvendig for å holde i tråd med vedtakspunkt 5 i sak 8/22.

En gjennomtenkt flytebryggekonstruksjon kan være et fullgodt alternativ både arkitektonisk og funksjonelt for mennesker. 

Hensynet til dynamikken mellom vannflate og kantsonen kan ivaretas ved at bryggeanlegget legges et stykke ut i vannet slik at kantsonen blir friere enn den er i dag. Antall tilkomster til vannet kan, avhengig av fortøyingsmåte, også reduseres.

Det ble også søkt om og gitt dispensasjon fra breddekravet på 2,5 meter for å ha en større arkitektonisk frihet i utformingen. Bryggeanlegget skal utformes slik at det er oppleves behagelig å gå ut på bryggen selv om det oppholder seg andre mennesker der. Det skal fremstå som et generøst, offentlig rom, uten at det blir overdimensjonert.

Arbeidene med bryggeanlegget skjer fortløpende etter arbeidene med oppgradering av torgene i Kolbotn sentrum.

Bro over Kolbotnvannet​

I formannskapets møte i juni 2020 ble det gjort vedtak om å bygge en bro over Kolbotnvannet.

Formannskapets vedtak 11.06.2020:

Avsatte investeringsmidler skal bidra til realisering av følgende infrastrukturtiltak i Kolbotn sentrum:

  • God kobling mellom stasjonen og byen (Kolbotnveien og torget)
  • Gode felles møteplasser -tiltak på øvre og nedre torg med bryggeområder o Breddeutvidelse Theodor Hansens vei
  • Bro over Kolbotnvannet
  • Tiltak langs Skiveien/østsiden av kollen

Rekkefølge og gjennomføring er fleksibel slik at tiltak kan tilpasses framdriften for de enkelte utbyggingsfeltene i sentrum.  

Bro over Kolbotnvannet er et viktig tiltak for å binde nye boligområder på vestsiden tettere på nærområdene i Storebukta, utvikle et godt sammenhengende byparksystem og sikre gode turveiforbindelser øst/vest.

Formannskapet i Oppegård vedtok 20.03.2019 /sak 7/2019) at det skal utlyses en arkitektkonkurranse for utforming av gangbro over Kolbotnvannet.

Forbindelsen øst/vest blir viktig med den store utbyggingen som skjer på begge sider av Kolbotnvannet. Gode gang- og sykkelforbindelser vil kunne redusere bilbruken rundt og gjennom Kolbotn sentrum.

En bro over Kolbotnvannet vil i tillegg til kunne bli et identitetsskapende landemerke for det som i dag allerede er det mest identitetsskapende elementet på Kolbotn, og som skiller Kolbotn fra andre stasjonsbyer på Østlandet.

Kontaktinformasjon

Nordre Follo kommunes utbyggingskoordinator
Wenche Aarvik

Sist endret: 12.04.2024