Prosjekter i Kolbotn sentrum

Se planer og prosjekter som er under arbeid i Kolbotn sentrum.
Kolbotnvannet med folk som ser utover vannet

Foto: Nordre Follo kommune

Boligprosjekter i privat regi

Kolbotnveien 45-47

Målet er å utvikle området til boliger, og planen legger til rette for cirka 44 leiligheter. Den omtaler også åpning av Kantorbekken, turvei langs bekken og bedre gang- og sykkelveier.

Skolebakken

Planen viser 120 leiligheter fordelt på fire hus, næringslokaler og torg. I tillegg kommer av- og påsettingslomme langs Kolbotnveien og gangforbindelse til Kolbotn skole.

Sentrumsgården

LPO arkitekter varslet oppstart av detaljregulering for sentrumsgården 5. juni 2018. Målet er å detaljregulere området til boliger, forretning, kontor, tjenesteyting og samferdsel i tråd med områdereguleringen for Kolbotn sentrum. Fristen for uttalelser var 29. juni 2018, og det har ikke skjedd noe her siden.

Se mer informasjon under Kolbotn - reguleringsplaner - vedtatte planer.

Ingierveien 4-6

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for flere gode, sentrumsnære boliger med utgangspunkt i område- og kommuneplanens føringer, og styrke den ønskede bymessige utviklingen i Kolbotn med utadrettet virksomhet på gateplan. Næringsbygg i Ingierveien 6 tenkes videreført. 

I planarbeidet ønskes det å tilrettelegge for bokvalitet i form av gode private og felles uterom, samt en større bredde i botilbudet i Kolbotn sentrum, herunder å tilrettelegge også for mindre leiligheter til enslige husholdninger.

Rådhuskvartalet

Området er under planlegging.

Statlige og fylkeskommunale prosjekter

Oppgradering av Kolbotn stasjon

Bane NOR skal oppgradere Kolbotn stasjon. Plattformene skal forlenges så de kan brukes av doble togsett, antall spor skal ned fra tre til to, og det skal bli sikrere og bedre atkomst.

Les mer på Bane NORs nettsider.

Kontaktinformasjon

Nordre Follo kommunes utbyggingskoordinator
Wenche Aarvik

Sist endret: 20.03.2024