Områdeplanene i Kolbotn sentrum

Gjeldende områdeplaner og andre planer som er premissgivende for utviklingen av Kolbotn.

Foto: Nordre Follo kommune

Områdeplanene​

For at kommunen skal kunne få god styring og kontroll på gjennomføringen av alle prosjekter som skal skje i og rundt Kolbotn sentrum, er det vedtatt to områdeplaner for området.

Oppegård kommunestyre vedtok en områderegulering for Kolbotn sentrum 27. mars 2017. Områdeplanen har totalt 13 boligfelt med flere grunneiere.​​

Oppegård kommunestyre vedtok områdereguleringen for Skiveien – Skrenten 19. november 2018. Ønsket er å legge til rette for bymessig bebyggelse med god tilpasning til terrenget.

​​Premissene for utvikling av Kolbotn sentrum ble lagt gjennom arbeidet med områdereguleringene for Kolbotn sentrum og Skiveien/Skrenten.​ Her ble det fastsatt rammer for fremtidig utbygging av boliger, næring, tjenester, parker og grøntområder. Planene skal sørge for at det er lett å komme fram i området, både for kollektivtrafikk og myke trafikanter.​

Gjennomføringsmodellen

​Gjennomføringsmodellen er i praksis en overordnet plan for gjennomføring av felles offentlig infrastruktur og fellestiltak.​

Dette dokumentet med tilhørende vedlegg gir en samlet oversikt over fellestiltakene, og fastsetter rammene for fordeling av ansvar for gjennomføring av tiltakene.​

Fellestiltak omfatter blågrønn- og teknisk infrastruktur som bekkeåpninger, turveier, grøntområder, torg, vann og avløp og vei.​

Gjennomføringsmodellen skal bidra til å skape forutsigbarhet for utbyggere, grunneiere og kommunen. ​

Grøntplanen​

Plan for utforming av grøntområder og offentlige rom i Kolbotn sentrum (grøntplanen) beskriver hvordan offentlige turveier, bekkeåpninger, parker og torg innenfor områdereguleringen for Kolbotn sentrum skal utformes og setter kvalitetskrav til tiltakene.​

Formålet med kvalitetskravene er å sikre en helhetlig standard på for eksempel turveier, når disse realiseres av ulike utbyggere med ulik framdrift. ​

Gjennomføringsmodellen og grøntplanen ble vedtatt av Oppegård kommunestyre 23. september 2019. 

Målet er at uterommene tas mer i bruk​

Gjennom prosjektet «Hvordan vil du at uterommene i Kolbotn skal være?» ønsker Nordre Follo kommune å øke Kolbotn sentrums attraktivitet og bidra til et mer levende Kolbotn sentrum.​

Målet er å utforme de offentlig eide uterommene slik at de i større grad tas i bruk av hele befolkningen. Dette gjelder både til hverdagsaktiviteter og fritidsaktiviteter, på dagtid og kveldstid. Utformingen skal ta hensyn viktige kvaliteter.​

Kolbotn sentrum har et bra utgangspunkt for å skape et godt og levende sentrum.

Kolbotn har​

  • et mye besøkt kulturhus​
  • et kjøpesenter (Kolbotn torg) riktig plassert midt i sentrum​
  • et stasjonsområde med mange reisende​
  • boliger i og nær sentrum​
  • åpne plasser/torg
  • ​en promenadepark (Rådhusparken)
  • ​en mye brukt aktivitetspark (Generasjonsparken)​
  • en skatepark (Pyramiden) ​
  • mange kvaliteter knyttet til Kolbotnvannet og Veslebukta.

Skrenten​

Planen gir plass til cirka 250 boliger, en blanding av rekkehus og blokker samt parkeringshus under bakken. På området er det planlagt et lite torg med inngang til butikker.​Herfra er det trapp og turvei til Hellerasten boligområde. Planen inneholder også kollektivfelt langs Skiveien.

​​I september 2020 vedtok utvalg for areal, klima og byggesak at kommunen skal samarbeide med Akershus (daværende Viken) fylkeskommune, Ruter og utbyggere om en nedskalert eller trinnvis utbygging av Skiveien.​

Dette er fordi finanseringen av veien som regulert i områderegulering ikke er sikret. I tillegg ble det vedtatt at det skal planlegges for en gangbru over Skiveien. 

Se sakspapirer og vedtak fra utvalgsmøtet 20. september 2020. ​​

To utbyggingsfelt (BF- Nybakken og felt B1) har varslet oppstart av arbeid med detaljreguleringene i begynnelsen av 2021.​​

Planarbeidet lå stille i 2022 og 2023, men det forventes an noen av detaljreguleringene starter opp igjen i 2024. Mer informasjon kommer.​

Kontaktinformasjon

Nordre Follo kommunes utbyggingskoordinator
Wenche Aarvik

Sist endret: 20.03.2024