Arkitektskisse av Trollåsen senter sett fra gaten

Trollåsen senter

Kommunestyret i Nordre Follo kommune vedtok 15.2.2023 reguleringsplan for Trollåsen senter.

Om planen

Hensikten med reguleringsplanen er å modernisere lokalsenteret. Senteret ble bygget på 80-tallet.

To bygg med fire etasjer

Planen legger til rette for to bygg med fire etasjer hver. Ett av byggene skal brukes til helserelaterte tjenester.

I det andre bygget er det planlagt dagligvarebutikk i første etasje. I de tre andre etasjene blir det ca. 15 leiligheter.

I tillegg er det planlagt å oppjustere trafikkarealene litt.

Bygningenes høyde og utforming blir tilpasset eksisterende blokker.

Veiene vil i hovedsak ligge slik de ligger i dag. Gang- og sykkelveier skal bli tydeligere markert der avkjørsler krysser, og det blir bedre tilrettelagt for å ta seg frem for myke trafikanter.

Barnehagens behov for 7 parkeringsplasser blir ivaretatt.

Bussholdeplassen vil få kantsteinsstopp. Dette er et krav til universell utforming.

Helsehuset blir sannsynligvis bygget først

Planen kan gjennomføres i to trinn.

Det haster med å få bygget et nytt legekontor, da dagens fastleger jobber i uhensiktsmessige lokaler. Derfor vil bygningen for helsetjenester sannsynligvis bli bygget først, som trinn 1.

Det vil nok ta litt lenger tid før dagligvarebutikken og leilighetene blir bygget som trinn 2.

Dokumenter til saken

Du finner dokumenter til saken på arealplaner.no under fanen «plandokumenter».  

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om den vedtatte planen, kan du kontakte

Anna Lina Toverud, saksbehandler
anna.lina.toverud@nordefollo.kommune.no.

Sist endret: 14.05.2024