Illustrasjon av noen av de planlagte byggene og blokker i Mellomåsveien 1

Foto: Nordre Follo kommune

Mellomåsveien 1

Planen tillater blant annet bygging av 450-500 boliger, fordelt på leiligheter og rekkehus.

Om planen

Planen tillater bygging av 450-500 boliger, fordelt på leiligheter og rekkehus. I tillegg vil folk kunne komme til seg boligområdet fra Mellomåsveien og Sagmesterveien. Området får enveiskjørte, interne veier.

Det vil også være gangveier gjennom området, med fortau langs Mellomåsveien og Sagmesterveien.

Langs Trollåsveien legger planen til rette for bygging av en gang- og sykkelvei. Det settes også av areal til en 6-avdelings barnehage. Denne vil i hovedsak fylle det behovet planområdet selv skaper. 

En sammenhengende strekning med park og kollene langs Trollåsveien danner blågrønn struktur.

Håndtering av overvann følger tre-leddstrategien. Vann fra kraftig regnvær ledes mot nord. Planforslaget er arealnøytralt i henhold til kommunens definisjon.

Planområdet skal betjenes med buss som beste alternativ for å reise kollektivt. Planen legger til rette for standardheving av stoppestedene Lienga og Mastemyr.

Det er satt rekkefølgekrav for å oppgradere vann- og avløpssystemet. Dette gjøres for at systemet skal tåle en utbygging av det omfanget planforslaget legger til rette for.  

Dokumenter til saken

Kommunestyret vedtok reguleringsplan for Mellomåsveien 1 den 24.april 2024.

Du kan se dokumentene til den vedtatte reguleringsplanen for Mellomåsveien 1 på arealplaner.no

Har du spørsmål?

Kontakt saksbehandler i Nordre Follo kommune
Anna Lina Toverud på e-post anna.lina.toverud@nordrefollo.kommune.no eller telefon 02178.

Sist endret: 02.05.2024