Google-bilde ovenfra av området Skrenten

"Skrenten Panorama"

Fredensborg bolig holder på å lage detaljreguleringsplan for «Skrenten Panorama» (felt B1, GF1 og GF2 i områderegulering for Skiveien/ Skrenten i Kolbotn).

Prosessen hittil

Fredensborg bolig hadde oppstartsmøte med kommunen 18.06.2020. Til oppstartsmøtet sendte forslagsstiller inn et planinitiativ som ble gjennomgått i møtet.

Etter oppstartsmøtet varslet Fredensborg bolig oppstart av planarbeid. I forbindelse med varsel om oppstart kom det fire innspill. Disse kan du lese på arealplaner.no under fanen «Saksdokumenter».

Om planen

Hensikten med planarbeidet er å legg til rette for ny boligbebyggelse. Det er planlagt rundt 70 nye leiligheter i blokkbebyggelse innenfor felt B1. Innenfor felt GF1/ GF2 skal det anlegges turveier og trapper.

Saksdokumenter

Dokumenter som er offentliggjort i forbindelse med varsel om oppstart og alle andre saksdokumenter ligger tilgjengelig på arealplaner.no under fanene «Planbehandlinger» og «Saksdokumenter».

Videre saksgang

Forslagsstiller går nå igjennom alle innspillene som kom i forbindelse med varsel om oppstart og skal vurdere om og hvordan innspillene skal tas med videre i planarbeidet.

Kommunen ga i oppstartsmøtet tilbakemelding om hvilke utredninger som skal gjennomføres før forslagsstiller kan sende inn et planforslag. I årene 2020 til 2023 ble det kun i begrenset omfang jobbet videre med planforslaget, men det forventes å starte opp igjen i 2024.  

Når kommunen har mottatt ferdig planforslag vil det kvalitetssjekkes og sendes til politisk behandling. Politikerne kan vedta å legge forslaget ut på høring eller å sende forslaget tilbake for å bearbeides mer.

Vedtar politikerne at planforslaget skal legges ut på høring vil du igjen ha mulighet til å komme med innspill.

Hvis du er nabo til et område som skal reguleres skal du ha fått varsel om oppstart tilsendt direkte. Da vil du også motta informasjon når planen legges ut på høring. I tillegg vil kommunen annonsere i lokalavisen og på kommunens hjemmesider når planforslaget legges ut på høring.

Kontaktinformasjon

Rolf Lahaug Nilsen fra Fredensborg bolig kan nås på e-post rolf.lahaug.nilsen@fredensborgbolig.no. Han kan svare på spørsmål om planarbeidet og innholdet i planen.

Saksbehandler i kommunen er Christina Blumentrath og hun kan svare på spørsmål til prosessen som planarbeidet nå skal gjennom. Ta kontakt på e-post christina.blumentrath@nordrefollo.kommune.no.

Sist endret: 16.04.2024