Ulike skisser av husene i Ingieråsen

Ingieråsen - områdeplan

Områderegulering for Ingieråsen ble vedtatt av Nordre Follo kommunestyre 3. november 2021.

Om planen

Ingieråsen er et boligområde på ca. 272 daa vest for Kolbotn sentrum. Planområdet omfatter 135 private eiendommer og er allerede regulert i to forskjellige reguleringsplaner:

  • Ingieråsen, plan-ID 4702, vedtatt 16.1.1964
  • Del av Vestre Ingieråsen, plan-ID 4703, vedtatt 27.1.1965

De eldre reguleringsplanene i området er strenge, og den tidstypiske 60-tallsbebyggelsen er i liten grad endret.

Ingieråsen er et godt eksempel på større boligområder planlagt under ett i tiårene etter andre verdenskrig.

Slike boligområder er i dag sårbare for endringer og fortetting om de skal beholde sitt særpreg. Derfor er området nå omregulert av kommunen.

Hensikten med planen er å ivareta kulturmiljøets kvaliteter og eiendomsstruktur på Ingieråsen, samtidig som grunneiere skal ha mulighet til å gjøre mindre endringer på sine eiendommer.

Mange av boligene har bevart karakteristiske trekk fra da de ble oppført mellom 1960- og 70-tallet og disse kvalitetene skal ivaretas.

Det skal ikke legges ut nye områder for bebyggelsesformål eller etableres nye grøntområder eller veier. Det skal heller ikke fortettes.

Prosessen hittil

Oppstart av planarbeid ble varslet 26. juni 2019. For å skaffe tilstrekkelig kunnskap om kulturmiljøet, engasjerte kommunen arkitektkontoret Arkitema Architects AS. De skulle vurdere og rapportere om kulturmiljøets kvaliteter og særegenheter.

Deres vurdering var klar høsten 2019. Les rapporten her.

Planforslaget ble utarbeidet av planavdelingen i kommunen. Hensyn til kulturmiljøet har vært tungtveiende.

Det har også blitt lagt vekt på at planen skal tillate nødvendige endringer på eiendommene og ikke være for restriktiv.

Underveis i planarbeidet har Ingieråsen velforening fått anledning til å komme med innspill, og det har vært avholdt flere medvirkningsmøter.

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i formannskapet den 26. november 2020. Planen var ute til offentlig ettersyn frem til 10. februar 2021. Den ble vedtatt av kommunestyret 3. november 2021.

Saksdokumenter

Se arealplaner.no for å finne saksdokumenter for Ingieråsen områdeplan eller last ned pdf-fil av

Se også

Kontaktinformasjon

Saksbehandler i Nordre Follo kommune:
Jon Fjellstad
Epost: jon.fjellstad@nordrefollo.kommune.no
Telefon: 66 81 99 45

Sist endret: 01.07.2024