Satelittbilde med rødt avgrenset område for planlagt kontorbygg

Lienga 6-8 detaljregulering

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for oppføringen av et nytt kontorbygg i sør, med minilager i deler av første etasje. Hensikten er også å oppgradere uteområdet og etablere torg mellom eksisterende og ny bebyggelse.

Om planen

Forslagsstiller for planen er Lienga 6 AS. Planfaglig rådgiver er Aksetøy Arkitektur AS. Planområdet ligger på Trollåsen og er en del av Mastemyr næringspark.

Totalt har planområdet et areal på ca. 19,3 daa.   Detaljreguleringen har som formål å legge til rette for oppføringen av et nytt kontorbygg, med minilager i deler av første etasje.

Bygningen skal plasseres i sør, på areal som i dag brukes til parkering. Det planlegges et bygg på cirka 3400 m², ekskludert parkeringsgarasje.

Det er ikke tenkt endringer på den eksisterende bygningen innenfor planområdet. Hensikten er også å oppgradere uteområdet og etablere torg mellom eksisterende og ny bebyggelse.  

Prosessen hittil

Det ble holdt oppstartsmøte 18.09.2020. Planoppstart for detaljreguleringen ble varslet 02.07.2021 med merknadsfrist 20.08.2021. Det er ikke sendt inn planforslag.      

Videre saksgang

Kommunen ga i oppstartsmøtet tilbakemelding om hvilke utredninger som skal gjennomføres før forslagsstiller kan sende inn et planforslag. Når kommunen har mottatt ferdig planforslag vil det kvalitetssjekkes og sendes til politisk behandling.  

Politikerne kan vedta å legge forslaget ut på høring eller å sende forslaget tilbake for å bearbeides mer. Vedtar politikerne at planforslaget skal legges ut på høring vil du igjen ha mulighet til å komme med innspill.  

Saksdokumenter

Her finner du dokumentene som ble offentliggjort i forbindelse med varsel om oppstart:

Kontaktinformasjon

Saksbehandler i Nordre Follo kommune: Kristine Klavina
E-post: kristine.klavina@nordrefollo.kommune.no

Plankonsulent: Aksetøy Arkitektur AS
Kontaktperson: Ingvild Condemine
E-post: ingvild@oyark.no

Forslagsstiller: Lienga 6 AS
Kontaktperson: Martin Hesle
E-post: mh@rightsize.no

Sist endret: 16.04.2024