Ingierveien 2-6 detaljregulering

Nå starter planarbeidet for Ingierveien 2-6 på Kolbotn. Forslagsstiller er AEKO Eiendomsutvikling AS. Plankonsulent er A-lab arkitekter.

Om planen

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for flere gode, sentrumsnære boliger med utgangspunkt i område- og kommuneplanens føringer, samt styrke den ønskede bymessige utviklingen i Kolbotn med utadrettet virksomhet på gateplan. Næringsbygg i Ingierveien 6 tenkes videreført. 

I planarbeidet ønskes det å tilrettelegge for bokvalitet i form av gode private og felles uterom, samt en større bredde i botilbudet i Kolbotn sentrum, herunder tilrettelegge også for mindre leiligheter til enslige husholdninger.

Kom med innspill

Send ditt innspill til Christian Nord, christian@a-lab.no. Merk innspillet «Detaljregulering for Ingierveien 2-6».  

Fristen for innspill er 22.3.2024.

Prosessen hittil

AEKO Eiendomsutvikling AS hadde oppstartsmøte med kommunen 14.12.2023. Til oppstartsmøtet sendte forslagsstiller inn et planinitiativ som ble gjennomgått i møtet. Planinitiativet og referatet fra oppstartsmøtet ligger offentlig tilgjengelig på arealplaner.no under fanen «Planbehandlinger» og videre under «Behandlingstype – Beslutning om planoppstart».  

Varsel om oppstart

Dokumenter som er offentliggjort i forbindelse med varsel om oppstart av planprosess ligger tilgjengelig på arealplaner.no under fanen «Planbehandlinger og videre under «Behandlingstype – Kunngjøring av planarbeid». Du kan lese innspill som har kommet inn til varsel om oppstart under fanen «Saksdokumenter».  

Videre saksgang

Kommunen ga i oppstartsmøtet tilbakemelding om hvilke utredninger som skal gjennomføres før forslagsstiller kan sende inn et planforslag. Når kommunen har mottatt ferdig planforslag vil det kvalitetssjekkes og sendes til politisk behandling.  

Politikerne kan vedta å legge forslaget ut på høring eller å sende forslaget tilbake for å bearbeides mer. Vedtar politikerne at planforslaget skal legges ut på høring vil du igjen ha mulighet til å komme med innspill.  

Hvis du er nabo til et område som skal reguleres skal du ha fått varsel om oppstart tilsendt direkte. Du vil også motta informasjon når planen legges ut på høring. I tillegg vil kommunen annonsere i lokalavisens nettutgave og på kommunens hjemmesider når planforslaget legges ut på høring.    

Kontaktinformasjon

Christian Nord fra A-lab Arkitekter kan nås på christian@a-lab.no eller tlf. 412 09 840. Han kan svare på spørsmål angående planarbeidet og innholdet i planen.

Sist endret: 23.02.2024