Vedlikehold av vei, park og idrettsanlegg

Kort fortalt

 • Tidligere Ski og Oppegård kommune har ulik praksis for vedlikehold av veier. Frem til nytt vedtak for blant annet snøbrøyting er vedtatt for Nordre Follo kommune brøytes veiene etter tidligere vedtak.
 • Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale veier, parker og idrettsanlegg.

Snøbrøyting av bussruter og prioriterte veier

Ski

Ved snødybde på 3 cm

Prioriterte veier

 • Regnbueveien
 • Snipetjernveien
 • Berghagan
 • Håndverksveien
 • Skoglia
 • Gamle Vevelstadvei
 • Vardåsveien

Oppegård

Ved snødybde på 3 cm våt snø – 5 cm tørr snø

Prioriterte veier

 • Bussveier
 • Gangveier som leder til kollektivtransport
 • Veiene på Svartskog

Snøbrøyting av andre kommunale veier

Ski

Ved snødybde på 5 cm

Oppegård

 • Samleveier (hovedveier uten bussruter): 5 cm våt snø- 10 cm tørr snø
 • Adkomstveier: 8 cm våt/15 cm tørr snø
 • Rene gangveier: 5 cm våt snø/10 cm tørr snø
 • Gangveier/fortau: brøytes sammen med tilstøtende vei

Strøing

Ski

Ved glatte veier skal det strøs. Bruken av salt i strømaterialet skal begrenses mest mulig, men benyttes ved stort behov.

Oppegård

Veiene strøs si samme rekkefølge og tidsfristers om brøyting. Bruken av salt benyttes ved stort behov.

Vinterskilting

For å kunne drifte gater tilfredsstillende på vinteren, vil enkelte veier bli vinterskiltet med parkering forbudt.

Klipping av vegetasjon

Hvert år blir vegetasjon langs kommunale veier klippet for å skape bedre siktforhold og for å gjøre veivedlikeholdet enklere. Dette skaper bedre sikkerhet og fremkommelighet.

All beplanting som vokser langs reguleringsilnje, grenselinje eller gjerdelinje skal vokse innenfor egen eiendom. For eiendommer der reguleringslinje, grenselinje eller gjerdelinje ikke er fastsatt skal beplantingen være minst 1,5 meter fra asfaltkant

Vårrengjøring

Vårrengjøring starter så snart snøen har smeltet. Rengjøringen skal bli ferdig før 17. mai.
Hvilke områder vi starter med rengjøring rulleres hvert år.

Hvem drifter veiene?

 • Kommunen drifter og vedlikeholder alle kommunale veier.
 • Statens vegvesen drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveier. Herunder gang- og sykkelveier langs riksveiene, men kun fortauene langs fylkesveiene.
 • For å se om en vei er kommunal kan innbygger gå inn på Kommunekart og søke opp veinavnet. Kommunale veier er gule, fylkesveier er oransje og private veier er lysegule.

Meld feil

Du kan melde inn feil til kommunen hvis du observerer f. eks. hull i veien, feil på veiskilt og manglende brøyting.

Meld feil

Vakttelefon vei og park

 • Dagtid (kl.08.00–15.00). Telefon 64 87 87 00
 • Vakttelefon (kl.15.00–08.00). Telefon 64 87 12 66