Drift og vedlikehold

Kort fortalt

 • Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale veier, parker og idrettsanlegg.
 • Fylkeskommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av fylkesveier.
 • Statens vegvesen har ansvaret for drift og vedlikehold av riks- og europaveier.
 • Nordre Follo kommune begynte vårrengjøringen av de kommunale veiene og gang- og sykkelstiene uken etter påske. Arbeidet skal etter planen være ferdig fredag 14. mai.

Vintervedlikehold av kommunale veier

Nordre Follo kommune gjennomfører vintervedlikehold av kommunale veier, fortau og gang- og sykkelveier etter følgende kriterier vedtatt av kommunestyret 23. september 2020:

 • Bratte bakker og strekninger med kollektivtrafikk brøytes umiddelbart ved snøfall.
 • For øvrig kommunalt veinett begynner brøyting ved 5 cm snøfall.
 • Gang- og sykkelveier og fortau driftes etter de samme kriteriene som øvrige veier i
  samme område.
 • Hovedferdselsårer brøytes først.
 • Bussveier og bratte bakker skal være ferdig brøytet 4 timer etter brøytestart.
  Resterende veinett skal være ferdig brøytet 8 timer etter brøytestart.
  Ved kontinuerlig snøfall, repeteres dette.
 • Grus/sand benyttes ved glatte veier.
 • Ved forhold som rim, ishinne og våt is kan noe salt benyttes på bussruter og i glatte
  bakker. Saltbruken skal være restriktiv.
 • Det skal føres regnskap over hvor mye salt som benyttes hver vintersesong.

Vinterskilting

For å kunne drifte gater tilfredsstillende på vinteren, vil enkelte veier bli vinterskiltet med parkering forbudt.

Klipping av vegetasjon

Hvert år blir vegetasjon langs kommunale veier klippet for å skape bedre siktforhold og for å gjøre veivedlikeholdet enklere. Dette skaper bedre sikkerhet og fremkommelighet.

All beplanting som vokser langs reguleringsilnje, grenselinje eller gjerdelinje skal vokse innenfor egen eiendom. For eiendommer der reguleringslinje, grenselinje eller gjerdelinje ikke er fastsatt skal beplantingen være minst 1,5 meter fra asfaltkant

Vårrengjøring

Vårrengjøring starter så snart snøen har smeltet. Rengjøringen skal bli ferdig før 17. mai.
Hvilke områder vi starter med rengjøring rulleres hvert år.

Vi prioriterer også det kommunale gang- og sykkelnettet som går gjennom kommunen fra Oslogrensa til Nordre Follo-grensa. 

Hvem drifter veiene?

 • Kommunen drifter og vedlikeholder alle kommunale veier.
 • Fylkeskommunen drifter og vedlikeholder fylkesveiene.
 • Statens vegvesen drifter og vedlikeholder riks- og europaveier.
 • For å se om en vei er kommunal kan du gå inn på Kommunekart og søke opp veinavnet. Kommunale veier er gule, fylkesveier er oransje og private veier er lysegule.

Meld feil

Du kan melde inn feil til kommunen hvis du observerer for eksempel hull i veien, feil på veiskilt og manglende brøyting.

Meld feil

Vakttelefon vei og park

Sør i kommunen (tidligere Ski kommune): 90 98 17 64       
Nord i kommunen (tidligere Oppegård kommune): 90 82 73 20
Hvis ikke svar, ring vakt 3 på: 920 10 579