Drift og vedlikehold av veier

Kort fortalt

 • Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale veier, parker og idrettsanlegg.
 • Fylkeskommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av fylkesveier.
 • Statens vegvesen har ansvaret for drift og vedlikehold av riks- og europaveier.

Brøyting og strøing av kommunale veier

Nordre Follo kommune gjennomfører vintervedlikehold av kommunale veier, fortau og gang- og sykkelveier etter følgende kriterier vedtatt av kommunestyret 23. september 2020:

 • Bratte bakker og strekninger med kollektivtrafikk brøytes umiddelbart ved snøfall.
 • For øvrig kommunalt veinett begynner brøyting ved 5 cm snøfall.
 • Gang- og sykkelveier og fortau driftes etter de samme kriteriene som øvrige veier i samme område.
 • Hovedferdselsårer brøytes først.
 • Bussveier og bratte bakker skal være ferdig brøytet 4 timer etter brøytestart.
  Resterende veinett skal være ferdig brøytet 8 timer etter brøytestart.
  Ved kontinuerlig snøfall, repeteres dette.
 • Grus/sand benyttes ved glatte veier.
 • Ved forhold som rim, ishinne og våt is kan noe salt benyttes på bussruter og i glatte
  bakker. Saltbruken skal være restriktiv.
 • Det skal føres regnskap over hvor mye salt som benyttes hver vintersesong.

Vinterskilting

For å kunne drifte gater tilfredsstillende på vinteren, vil enkelte veier bli vinterskiltet med parkering forbudt.

Les mer om vinterskilting.

Klipping av planter og busker

Hvert år blir vegetasjon langs kommunale veier klippet for å skape bedre siktforhold og for å gjøre veivedlikeholdet enklere. Dette skaper bedre sikkerhet og fremkommelighet.

All beplanting som vokser langs reguleringsilnje, grenselinje eller gjerdelinje skal vokse innenfor egen eiendom. For eiendommer der reguleringslinje, grenselinje eller gjerdelinje ikke er fastsatt skal beplantingen være minst 1,5 meter fra asfaltkanten.

Feiing og spyling

Vi begynner å feie og spyle om våren så snart snøen har smeltet, veiene er isfrie og det ikke lenger er kuldegrader om nettene.

Vårrengjøringen skal være ferdig før 17. mai.

Hvilke områder vi begynner rengjøringen i blir rullert hvert år.

Vi prioriterer det kommunale gang- og sykkelnettet som går gjennom kommunen fra Oslogrensa til Nordre Follo-grensa. 

Hvem drifter veiene?

 • Kommunen drifter og vedlikeholder alle kommunale veier.
 • Fylkeskommunen drifter og vedlikeholder fylkesveiene.
 • Statens vegvesen drifter og vedlikeholder riks- og europaveier.

Du kan finne data om hvem som har ansvaret for en vei i vår nye kartportal.

Åpne Nordre Follo kart i kartportalen og finn det aktuelle området i kartet. Gå inn i laglisten til venstre og velg "Eiendom og grunnkart". Du vil da se at veiene er markert med streker i en av tre ulike farger: Blå, rød eller grå.

Blå strek betyr at veien er kommunal. Rød strek betyr at veien er fylkesvei. Grå strek betyr at veien er privat.

Privat drift av tidligere kommunalt driftede veier

Kommunen har etter vedtak avviklet kommunal drift av flere private veier fra 2023.

Her finner beboere langs private veier informasjon om hvordan de kan opprette private veilag som kan sørge for drift og vedlikehold.

Meld feil

Du kan melde inn feil til kommunen hvis du observerer for eksempel hull i veien, feil på veiskilt og manglende brøyting.

Meld feil

Vakttelefon vei og park

For akutte hendelser fra kl. 15.00-07.30 og i helger:
Tlf 90 82 73 20

Henvendelser som ikke er akutte kan rettes til vei-park@nordrefollo.kommune.no