Trafikksikkerhet

Kort fortalt

 • Du kan melde behov for fartshumper, trafikkskilt, gangfelt og andre tiltak som øker trafikksikkerheten
 • Disse vil som hovedregel bli vurdert ved neste rullering av trafikksikkerhetsplanen.
 • Nordre Follo er godkjent av Trygg Trafikk som trafikksikker kommune. 
 • Vi jobber også med å etablere hjertesoner rundt alle barneskoler.

Meld om behov for trafikksikkerhetstiltak

Du kan melde om behov for trafikksikkerhetstiltak via dette skjemaet.

Her kan du søke om:

 • fartshumper
 • trafikkskilt
 • gangfelt
 • belysning
 • sperringer
 • andre mindre tiltak

Alle innspill blir fortløpende lagt inn i en kartløsning, der alt som er kommet inn etter vedtatt trafikksikkerhetsplan er vist i et eget lag.

Etter at du har meldt om behov for trafikksikkerhetstiltak

Kommunen har en tiltaksplan for trafikksikkerhet som vi rullerer hvert fjerde år. Vi prioriterer å gjennomføre politisk vedtatte tiltak i tiltaksplan for trafikksikkerhet.  

Det betyr at behov for trafikksikkerhet som er meldt inn etter at tiltaksplanen er vedtatt, vil bli tatt med i vurdering neste gang tiltaksplanen skal revideres. Vi planlegger å revidere tiltaksplan for trafikksikkerhet i løpet av høsten 2024.  

Fordi vi har lav kapasitet, svarer vi dessverre ikke på innmeldte behov for trafikksikkerhetstiltak.

Vi oppfordrer deg likevel til å melde fra til oss om behov for tiltak, da det blir tatt vare på, presentert i kartløsningen som er vist ovenfor og vurdert neste gang vi skal revidere tiltaksplan for trafikksikkerhet.

Se alle innspill til trafikksikkerhetstiltak

Se innspill for trafikksikkerhetstiltak

Mange av forslagene dreier seg om fylkesvei, og de blir vurdert sammen med Akershus fylkeskommune. Vi samarbeider også med politiet, Statens vegvesen og Trygg trafikk i arbeidet. 

Datafelt med fritekst er fjernet fra løsningen på grunn av personvernhensyn, men vi legger vekt på denne informasjonen når vi behandler tiltakene. 

Regler for klipping av trafikkfarlig hekk

Regler for trafikksikker vegetasjon

 • Klipp hekker og busker slik at de ikke vokser ut over eiendomsgrensen.
 • Rydd opp greiner som knekker og faller ned, og etter at du har klippet hekken.
 • Sørg for at hekk, busker og trær 
  • ikke er høyere enn 50 cm i soner som krever fri sikt. Det gjelder også når det har snødd.
  • ikke skjuler trafikkskilt, veinavnskilt, signalanlegg eller gatelys.

Små barn rundt hjørnet må være synlige for bilister og syklister. Fotgjengere, rullestolbrukere, syklister og andre må heller ikke tvinges ut i vegbanen på grunn av vegetasjon.

Trafikanter, utrykningskjøretøy, renovasjonsbiler og vedlikeholdsmaskiner må ikke bli hindret av greiner eller vegetasjon som gjør veien smalere.

Greiner fra trær over fortau og sykkelfelt må henge minst 2,5 meter over bakken. Fri høyde over selve veibanen skal være minst 4,7 meter. Greiner skal ikke nå opp til ledninger.

Hva skjer hvis du ikke klipper trafikkfarlig hekk?

Hvis hekker og busker ved fortau og vei ikke blir klippet godt nok, kan grunneieren få en lapp i postkassen med beskjed om å klippe. Det følger med en skisse over frisiktsoner, der vegetasjonen skal være høyst 50 cm.

Veileder for et trafikksikkert nærmiljø

Når naboens hekk er problemet

Naboer som minner hverandre vennlig om å klippe trafikkfarlig vegetasjon, er gode naboer. Kommunen kan ikke ta nabopraten for deg, hvis du mener en hekk eller busker i nabolaget må klippes.

Slike utfordringer skaper mindre konflikt når de løses over hagegjerdet eller hekken.

Kommunens hekker og busker

Selv om vi gjør vårt beste for å klippe egen hekk, hender det at kommunen selv må minnes på at vegetasjonen langs veier og fortau må klippes, særlig der vegetasjonen vokser ekstra mye.

Melding om hekker og busker kommunen bør klippe kan legges rett inn i kommunens feilmeldingstjeneste.

Takk for hjelpen!

Noen ganger er vegetasjonen langs veien Statens vegvesen sitt ansvar. Kontakt Statens vegvesen. 

Plan for trafikksikkerhet

Hva skjer videre? 

Kommunen gjennomfører både holdningsskapende arbeid og fysiske trafikksikkerhetstiltak i samsvar med det som er prioritert i temaplan og tiltaksplan.

Har du spørsmål?

For spørsmål om hjertesoner og forebyggende arbeid med trafikksikkerhet mot skoler, kontakt
Hanne Birgitte Moen

For spørsmål om forebyggende arbeid med trafikksikkerhet mot barnehager, kontakt
Elin Mary Skålevåg