Trafikksikkerhet

Kort fortalt

 • Temaplan for trafikksikkerhet ble vedtatt av kommunestyret 24. mars 2021. 
 • Tiltaksplan trafikksikkerhet ble vedtatt av utvalg for klima, teknikk og miljø 29. september 2021.
 • Tiltak som er prioritert i Tiltaksplan trafikksikkerhet vil prioriteres for gjennomføring.
 • Du kan melde behov for fartshumper, trafikkskilt, gangfelt og andre fysiske trafikksikkerhetstiltak. Disse vil som hovedregel bli vurdert ved neste rullering av trafikksikkerhetsplanen.
 • Kommunen har etablert en tverrfaglig trafikksikkerhetsgruppe.
 • Kommunen ble godkjent som et «Trygt lokalsamfunn» 20.10.2022.
 • I mars 2022 ble Nordre Follo godkjent av Trygg Trafikk som trafikksikker kommune. 
 • Vi jobber med å etablere hjertesoner rundt alle barneskoler.

Meld om behov for trafikksikkerhetstiltak

Du kan melde om behov for trafikksikkerhetstiltak via dette skjemaet.

Her kan du søke om:

 • fartshumper
 • trafikkskilt
 • gangfelt
 • belysning
 • sperringer
 • andre mindre tiltak i Nordre Follo kommune

Alle innspill blir fortløpende lagt inn i en kartløsning, der alt som er kommet inn etter vedtatt trafikksikkerhetsplan er vist i et eget lag.

Se innspill til behov for trafikksikkerhetstiltak

Søknaden blir behandlet av kommunens rådgivere på trafikksikkerhet. Alle saker blir vurdert ut fra gjeldende regelverk og normer.

Etter at kommunen har mottatt søknaden, informerer vi deg om når du kan forvente at saken blir ferdig behandlet.

Kommunen prioriterer gjennomføring av politisk vedtatte tiltak i tiltaksplan trafikksikkerhet 2021-2024. Det betyr at nye søknader blir ferdig behandlet ved neste revisjon av trafikksikkerhetsplanen, som er planlagt gjennomført i løpet av 2024.

Vi oppfordrer likevel innbyggere til å søke om tiltak, da saken blir tatt vare på og presentert i kartløsningen som er vist ovenfor.  

Se alle innspill til trafikksikkerhetstiltak

Se innspill for trafikksikkerhetstiltak

Datafelt med fritekst er fjernet fra innsynsløsningen på grunn av personvernhensyn, men vi legger vekt på denne informasjonen når vi behandler tiltakene. 

Mange av forslagene dreier seg om fylkesvei, og de blir vurdert sammen med Viken fylkeskommune. Vi samarbeider også med politiet, Statens vegvesen og Trygg trafikk i arbeidet. 

Om trafikkfarlige hekker

Melding om trafikkfarlige hekker og annen vegetasjon kan legges rett inn i kommunens feilmeldingstjeneste.

Samme sted er også lenke til å melde feil ved fylkesveier.

Regler for trafikksikker vegetasjon

 • Klipp hekker og busker slik at de ikke vokser ut over eiendomsgrensen.
 • I soner som krever fri sikt, skal vegetasjonen ikke være høyere enn 50 cm. Også når det har snødd. Små barn rundt hjørnet må være synlige for bilister og syklister.
 • Fotgjengere, rullestolbrukere, syklister og andre må ikke tvinges ut i vegbanen på grunn av vegetasjon.
 • Hekk, busker og trær skal ikke skjule trafikkskilt, veinavnskilt, signalanlegg eller gatelys.
 • Trafikanter, utrykningskjøretøy, renovasjonsbiler og vedlikeholdsmaskiner må ikke bli hindret av greiner eller vegetasjon som gjør veien smalere.
 • Greiner fra trær over fortau og sykkelfelt må henge minst 2,5 meter over bakken. Fri høyde over selve veibanen skal være minst 4,7 meter. (Greiner skal ikke nå opp til ledninger.)
 • Du må rydde opp greiner som knekker og faller ned, og etter at du har klippet hekken.

Hva skjer hvis du ikke klipper trafikkfarlige hekk?

Hvis hekker og busker ved fortau og vei ikke blir klippet godt nok, kan grunneieren få en lapp i postkassen med beskjed om å klippe. Det følger med en skisse over frisiktsoner, der vegetasjonen skal være høyst 50 cm.

Veileder for et trafikksikkert nærmiljø

Når naboens hekk er problemet

Naboer som minner hverandre vennlig om å klippe trafikkfarlig vegetasjon, er gode naboer. Kommunen kan ikke ta nabopraten for deg, dersom du mener en hekk eller busker i nabolaget må klippes. Slike utfordringer skaper mindre konflikt når de løses over hagegjerdet... eller over hekken.

Kommunens hekker og busker

Selv om vi gjør vårt beste for å feie for egen dør (klippe for egen hekk), hender det at kommunen selv må minnes på at vegetasjonen langs veier og fortau må klippes, særlig i år der vegetasjonen vokser ekstra mye.

Melding om hekker og busker kommunen bør klippe kan legges rett inn i kommunens feilmeldingstjeneste.

Takk for hjelpen!

Noen ganger er vegetasjonen langs veien Statens vegvesen sitt ansvar. Kontakt Statens vegvesen. 

Plan for trafikksikkerhet

Hva skjer videre? 

Kommunen gjennomfører både holdningsskapende arbeid og fysiske trafikksikkerhetstiltak i samsvar med det som er prioritert i temaplan og tiltaksplan.

Har du spørsmål?

For spørsmål om fysiske trafikksikkerhetstiltak, kontakt 
Morten Sandaker

For spørsmål om trafikksikker kommune, kontakt
Karine Heidi Berentsen 

For spørsmål om hjertesoner og forebyggende arbeid med trafikksikkerhet mot skoler, kontakt
Hanne Birgitte Moen

For spørsmål om forebyggende arbeid med trafikksikkerhet mot barnehager, kontakt
Elin Mary Skålevåg