Parkering

Kort fortalt

 • Trafikktjenesten skal bidra til at det er lett å komme frem på offentlige veier i kommunen
 • Personer som har vanskelig for å forflytte seg kan søke om HC-kort
 • Kommunen kan dele ut parkeringsgebyr
 • Du kan klage på gebyrer

Vilkår og priser på kommunale parkeringsplasser

Torget i Ski sentrum

Du må betale for å parkere på torget i tidsrommet kl. 08.00-21.00 på hverdager, og kl. 08.00-18.00 lørdag og søndag. Du kan stå parkert her i maks tre timer.

Pris for 1. time er 30 kroner, 2. time 45 kroner og 3. time 60 kroner.

Rådhuset - Ski sentrum

På parkeringsplassene ved rådhuset må du betale for å parkere i tidsrommet kl. 08.00-21.00 hverdager, og kl. 08.00-18.00 lørdag og søndag. Du kan stå parkert her i maks fire døgn.

Prisen er 30 kroner per time og maks 200 kroner per døgn.

Samme vilkår og priser gjelder på de kommunale parkeringsplassene ved eldresenteret og Vestråt i Ski sentrum.

Ski nye kirke

Du må betale for å parkere ved Ski nye kirke i tidsrommet kl. 08.00-21.00 på hverdager. Du kan stå parkert her i maks fire døgn.

Prisen er 20 kroner per time, og maks 200 kroner per døgn.

Idrettsplassen

Du må betale for å parkere ved idrettsplassen i tidsrommet kl. 08.00-15.00 på hverdager.

Prisen er 20 kroner per time.

Rådhuset (sydsiden) - Kolbotn sentrum

Du må betale for å parkere her i tidsrommet kl. 08.00-18.00, både på hverdager, lørdag og søndag. Du kan stå parkert her i maks fire døgn.

Prisen er 30 kroner per time, og maks 200 kroner per døgn.

Kapellveien

Du må betale for å parkere på plassen ved Kapellveien i tidsrommet kl. 08.00-18.00, både på hverdager, lørdag og søndag. Du kan stå parkert her i maks fire døgn.

Prisen er 30 kroner per time, og maks 200 kroner per døgn.

Parkering av el-bil og MC

Prisen for å parkere el- og hydrogenbil på kommunale parkeringsplasser er halv normalsats. Du må betale for evt. lading. Parkering av MC er gratis. 

Sykkelparkering på stasjonen

Kommunen har sykkelhotell på Kolbotn. Hotellet er tilgjengelig hele døgnet og har plass til 16 sykler og to transportsykler. På Rosenholm, på grensen til Oslo, er det et sykkelhotell med plass til 152 sykler. Tilgang til sykkelhotell koster 50 kroner for 30 dager, og betales med appen Bane NOR Parkering.

Se nettsidene til Bane NOR

Parkering på stasjonen

Bane NOR har parkeringsplasser på mange stasjoner rundt om i landet. 

Se nettsiden til Bane NOR

Meld fra om feilparkerte biler

Du kan melde fra om feilparkerte og uregistrerte kjøretøy til trafikktjenesten.

Telefon 02178 (hverdager kl. 08.30–15.00)

Trafikktjenesten 

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede (HC-kort)

Krav til søker

 • Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå, eller har store vanskeligheter med å bevege deg over noen lengde.
 • Du må dokumentere et særlig behov for parkeringslettelse på ett eller flere konkrete steder, hvor du ikke har mulighet til å benytte det ordinære parkeringstilbudet.
  Dette kan for eksempel være ved bosted, arbeid, lege, sykehus, behandlingssteder eller lignende.

Hvor kan du parkere med HC-kort?

 • På reserverte offentlige parkeringsplasser for forflytningshemmede.
 • På avgiftsbelagte offentlige parkeringsplasser uten å betale avgift, og utover tillate makstid.
 • På offentlige parkeringsplasser, som ikke er avgiftsbelagt utover tillatte makstid.
 • HC-kort må vises tydelig i frontrute med gyldighetsdato lett synlig

Slik søker du

Søk om HC-kort

Vedlegg du må legge ved søknaden:

 1. Passfoto med navnet ditt påskrevet på baksiden
 2. Kopi av førerkort dersom du søker som sjåfør
 3. Dokumentasjon på regelmessige behov, for eksempel bekreftelse fra behandlingssted eller fra arbeidsgiver
 4. Legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå, eller har store vanskeligheter med å bevege deg over noen lengde (mal for legeerklæring ligger i søknadsskjemaet).

Saksbehandlingstid

Vi har normalt tre ukers saksbehandlingstid for alle henvendelser om HC-kort. I tillegg kommer postgangen ved utsending fra oss.

Klage

Får du avslag kan du klage. Du finner informasjon om dette i avslagsbrevet.

Slik betaler du parkeringsbot

Du betaler parkeringsboten ved å følge instruksjonene som står på den gule lappen som er festet på kjøretøyet.

Beløp

 • Parkeringsgebyret kr 900. Feilparkering i strid med vegtrafikkloven, trafikkreglene eller skiltforskriften.
 • Kontrollsanksjon vilkårsparkering, høy sats kr 900 kroner. Hvis du parkerer på reservert plass for forflytningshemmede uten tillatelse (HC-bevis).
 • Kontrollsanksjon vilkårsparkering, normal sats kr 600. Hvis du bryter andre vilkår som manglende betaling, parkerer lengre enn tillatt makstid, parkerer på reservert plass eller utenfor oppmerking, vil du få en kontrollsanksjon på kr 600.
 • Kontrollsanksjon vilkårsparkering, lav sats kr 300. 

Betalingsfrist

Betalingsfristen for parkeringsgebyret er tre uker fra ileggelsesdato. 
Hvis du betaler parkeringsgebyr for sent, økes beløpet med 50 prosent. Du må betale selv om du klager.

Hvis du betaler kontrollsanksjonen for sent, får du også et purregebyr på 35 kroner. Hvis du klager, innfordrer vi ikke kontrollsanksjonen før klagen din er behandlet.

Kontonummer

Kontonummer: 1506.31.56067
Benytt alltid KID-nummer, eller merk betalingen med kjøretøyets registreringsnummer hvis du har mistet parkeringsboten.

Klage på parkeringsbot

Klageskjema 

Selv om du klager på et parkeringsgebyr må boten betales innen tidsfristen.

Lover og regler

Vegdirektoratet har gitt kommunen myndighet til å håndheve forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr i Nordre Follo (forskriftens § 14, jfr. Vegtrafikklovens § 31 a)

Tjenesten reguleres av 

Kontaktinformasjon

Telefon 02178 (virkedager kl. 08.30–15.00)

Trafikktjenesten