Gravemelding

Kort fortalt

Du må sende inn både gravemelding og en plan for arbeidsvarsling hvis du skal

 • grave i/ved kommunal vei eller på kommunal grunn
 • utføre arbeid som medfører bruk av utstyr og innretninger på vei/gategrunn, eller hvis du skal plassere konteinere eller annet utstyr på vei/gategrunn

Hvis du skal grave et sted utenfor offentlig vei, men på kommunal grunn, trenger du kun fylle ut gravemelding.

Arbeidsvarsling

Med arbeidsvarsling mener vi all bruk av varsling og sikring for å lede og regulere trafikk trygt og effektivt forbi arbeidssteder på eller ved offentlig vei.

En slik plan skal inneholde informasjon om alle tiltak som blir gjort for å sikre arbeidsstedet mot ulykker og uheldige hendelser.

Når må jeg søke om gravetillatelse?

Her finner du gjeldende regler for graving i kommunale veier, parker, friområder og på annen kommunal grunn.

Du må søke om gravetillatelse hvis du skal grave

 • i kommunale veier
 • nær og inntil kommunal veier
 • på eiendommer der det går offentlige vann- og avløpsledninger 
 • på annen kommunal grunn eller eiendom
 • i grøntareal i og langs kommunal vei (innenfor veigrunn)

Du må også søke hvis du skal

 • utføre arbeid der du må bruke utstyr og innretninger på veigrunn
 • plassere container, utstyr, stillas og lignende på offentlig veigrunn

Søke om gravetillatelse

Nordre Follo har avtale med Geomatikk AS om samordnet gravemeldingstjeneste. Du kan henvende deg direkte til Geomatikk AS.

 • Telefon: 09146
 • Geomatikk
 • Åpningstid kl. 07.30–15.30 (mandag–fredag)

For entreprenører og andre proffbrukere vil vi anbefale å bruke kundeportalen til Geomatikk AS og sende inn din registrering.

Geomatikk AS tilbyr disse tjenestene i Nordre Follo kommune:

 • felles gravemeldingsmottak som tar imot og besvarer henvendelser i forbindelse med gravearbeider
 • felles påvisning av kabler i forbindelse med gravearbeider
 • klargjøre for godkjenning av gravesøknader, arbeidsvarslingsplaner og ferdigmelding etter graving på kommunal grunn

Når får jeg svar?

Det tar normalt to til fem virkedager før du får svar på gravesøknaden.

Søknad som krever en trafikkavviklingsplan må du sende inn til Nordre Follo kommune to uker før oppstartsdato.

Anlegg som krever forhåndsgodkjent plan har tre ukers behandlingstid. Det gis kun èn arbeids- og gravetillatelse per gate/vei, strekning eller område.

Dette må du legge ved gravemeldingen/søknaden:

 • utfylt erklæring til gravesøknad (pdf)
 • forhåndsgodkjent plan må legges ved hvis det er et stort tiltak som skal utføres
 • trafikkavviklingsplan – denne må leveres to uker før du ønsker å begynne gravingen

Gater med sperrefrist

Veier som har fått ny asfalt har tre års sperrefrist. Det betyr at de ikke kan graves opp igjen før det har gått tre år. Fristen er satt til tre år fordi ny graving før det vil forringe veiens kvalitet, og kan føre til blant annet setningsskader i veien.

Kontakt oss i Vei og park i kommunen for å finne ut om veien du vil grave i eller ved er sperret for gravearbeider.

Hvis vi gir gravetillatelse, blir den som graver i vei eller gate med sperrefrist krevd for utvidet asfaltering.

Arbeidsvarsling 

Med arbeidsvarsling mener vi all bruk av varsling og sikring for å varsle, lede og regulere trafikk trygt og effektivt forbi arbeidssteder på eller ved offentlig vei.

En slik plan skal inneholde informasjon om alle tiltak som blir gjort for å sikre arbeids- stedet mot ulykker og uheldige hendelser.

Det er Vegdirektoratet som fastsetter retningslinjene for hvordan dette skal gjøres. I Håndbok N301 – utgitt av Statens vegvesen gis detaljerte instrukser om hvordan arbeidsvarsling skal gjennomføres.

 • Langs kommunale veier er det kommunen som behandler søknaden.
 • Langs riks og fylkesveier er det Statens vegvesen som behandler søknad om arbeidsvarsling.

Priser 

Gebyr for

 • arbeid på offentlig vei uten tillatelse: 5 690 kroner
 • graving uten tillatelse: 20 000 kroner

Saksbehandlingsgebyr for

 • arbeid på offentlig vei: 2 850 kroner
 • graving inntil en måned varighet: 5 690 kroner
 • graving mer enn en måneds varighet: + 1000 kroner 
 • søknader avkjørsler: 4 560 kroner

Tilleggsgebyr for å ikke sette i stand til fristen: 5 410 kroner

Ukesgebyr ved forsinket istandsettelse: 5 220 kroner