Infrastruktur Svartskog vann- og avløpsledning - Bålerud VA

Planlegging Ferdigstilt
  1. Planlegging
  2. Forprosjekt
  3. Byggestart
  4. Gjennomføring
  5. Ferdigstilt
Nordre Follo kommune etablerer ny hovedledning for vann og spillvann fra Hvervenbukta til Svartskog. Arbeidet er delt inn i syv delprosjekter. Hele prosjektet skal ferdigstilles før sommeren 2023.

Prosjektbeskrivelse

Entreprise 1, 2, 3, 4 og 7 er ferdig. Entreprise 5 og 6 er under utbygging.

Hele prosjektet skal ferdigstilles før sommeren 2023.

Arbeidet er delt inn i sju delprosjekter (E1–E7)

Se oversiktskart over arbeidene:

Oversiktstegning E1

Oversiktstegning E2

Oversiktstegning E3, E4, E6 og E7

Oversiktstegning E5

1. Boring Stubljan–Kattøyodden (E1) 
Prosjektet er ferdig. Anlegget mangler ferdigattest.

2. Sjøledninger (E2)
Prosjektet er ferdig. Anlegget mangler ferdigattest.

3. Ledningsnettet på Bålerud, del 1 (E3)
Prosjektet er ferdig. Anlegget mangler ferdigattest.

4. Høydebasseng (E4)
Prosjektet er ferdig og anlegget er i drift.

5. Ledningsnettet i Sandbukta og ved Strandskogen brygge (E5)
Anleggsarbeidene i Strandskogsveien er ferdig. Anleggsarbeidene i Sandbukta er ferdig før sommeren 2023.

6. Ledningsnettet på Bålerud, del 2 (E6) 
Gravearbeidene er ferdig. Anlegget er ikke i drift. Prosjektet skal ferdigstilles før sommeren 2023. Det blir utført privat anlegg ved Svartskog brygge i regi av kommunen. Oppstart er planlagt i uke 5.

7. Kommunal pumpestasjon og sanitæranlegg på Bekkensten (E7)
Prosjektet er ferdig og anlegget er i drift.

Sikkerhet i anleggsperioden

Entreprenøren er ansvarlig for å følge opp HMS (helse, miljø og sikkerhet). Vi ber likevel beboere være aktsomme i anleggsområdene.

Aktuelt

Januar 2023: Kommunen sender infoskriv til alle beboere og grunneiere når anlegget er ferdigstilt og har fått ferdigattest.

April/mai 2022: Informasjon fra Bålerud VA om aktuelle saker på Svartskog

Vanntrykk
Kommunen har hatt et par driftsstans på pumper i trykkøkningen ut fra vanntårnet. Det har ført til at flere innbyggere har opplevd å miste vannet, eller at det er dårlig vanntrykk i kranene.  

Det ser ut til at dette er forårsaket av at det er lite forbruk av vann, og at dette problemet vil forsvinne etter hvert som flere kobler seg til. Kommunen har i mellomtiden lagt opp til tettere manuell oppfølging. Dersom vanntrykket skulle bli borte er det meget viktig at kommunen raskt får beskjed, enten til vår vakttelefon 90 98 17 63 eller til Morten Andreassen på telefon 90 62 62 52.  

Vi har også fått melding fra enkelte om at det kommer møkkete vann når det kobles på eller når trykket går av og på. Dette kommer normalt sett ikke fra det nye anlegget som er spylt, kloret og tatt prøver av, men fra gamle rør og bereder som nå får et nytt og høyere trykk og dermed river med seg partikler som er i rørene fra før. Disse partiklene vil ofte samle seg i silene på blandebatteriene, og det vil være smart å ta av silene før nytt trykk settes på, eller ta av og rense dem dersom trykket allerede er satt på.  

Spyling av støv  
I forbindelse med støvplager i Rødstenveien er det bestilt spyling fra kommunens veiavdeling. Denne vil bli utført så snart veiavdelingen har kapasitet til det.  

Asfaltering og tilkobling VA
Når det gjelder Roald Amundsens vei vil kommunen foreta en delovertagelse for å kunne framskynde asfaltering og nye tilkoblinger, og forsøke å få asfaltert første laget i løpet av mai. Det vil da også bli mulig å koble seg til vann og avløp i løpet av mai.  

Ta kontakt med oss  
Vi ønsker at dere tar direkte kontakt med oss hvis dere skulle oppleve noen utfordringer eller problemer i forbindelse med kommunens arbeider i området. Ta kontakt med Morten Andreassen på telefon 90 62 62 52 slik at vi i størst mulig grad kan unngå feilinformasjon og misforståelser.

Vi har i tillegg åpen ettermiddag annenhver tirsdag, der kommunen og entreprenøren er til stede på Vestenga riggområde. Da kan alle som ønsker det komme innom og gi innspill eller gjøre avklaringer rundt situasjoner som har oppstått. Svartskog Vel deltar også på byggemøtene.

April:

Informasjon om arbeider i påskeuka: Prosjektet arbeider mandag-onsdag i uke 15. Arbeidene vil da foregå som vanlig i tidsrommet klokken 08.00-20.00 mandag og tirsdag, og klokken 08.00-13.00 onsdag.

Februar:

Kommunen varsler om endring i framdrift i Linnekastveien og Svartskogsveien. Etter innspill fra beboere i Linnekastveien vil kommunen fortsette arbeidet uavbrutt, istedenfor å pause arbeidet fra påske til høsten.

Januar:

Kommunen varsler om endring i framdrift i Linnekastveien og Svartskogsveien.

Arbeidene fra Svartskogsbakken måtte stoppe fordi det er funnet fjell oppover bakken. Kommunen får ikke lov av Elvia å sprenge i nærheten av høyspentkabel så lenge det er frost i bakken. Arbeidene der må utsettes til våren.  

Prosjektet snur framdriften ved å starte fra Kolonialen og nedover fra mandag 24 januar.   Etter innspill fra beboere i Linnekastveien vurderer kommunen å fortsette arbeidet uavbrutt, istedenfor å pause arbeidet fra påske til høsten. Vi kommer tilbake med ytterligere informasjon når det er avklart med beredskapsaktørene.

Vi starter også arbeidet i Framveien i uke 4.  

Tidligere planlagte møter med beboere i området er gjennomført.

Desember:

Arbeidene skrider fram, og framdriften i Roald Amundsens vei går raskere enn planlagt. Det vil medføre at vi kan starte noe arbeid i Framveien i løpet av januar.  

Det har blitt prøvegravd i Svartskogveien-Linnekastveien for kartlegging av fjell. Det er funnet mindre fjell enn forventet, så det er forventet oppstart av rørlegging i løpet av januar måned.  

Anleggsarbeidene som utføres i vei, og som er til hinder for beboere og trafikk, vil ta julefri fra og med onsdag 22. desember til mandag 3. januar. Alle veier og områder vil være tilgjengelig i denne tidsperioden.  

Kommunen vil sammen med Svartskog Vel invitere til infomøte tirsdag 4. januar kl. 18.00 for  å orientere foreldre og barn om hvordan de skal forholde seg til anleggsarbeidene og maskinene. Dette første møtet er kun for beboere i Svartskogveien, Linnekastveien og Sjødalstrand. Andre møte holdes tirsdag 18. januar kl. 18.00 for beboere i Framveien. Møtene holdes på Solheim.  

Kommunen ønsker å dempe anleggsaktiviteten i Svartskogveien og Linnekastveien for å ta hensyn til økt aktivitet for Kolonialen og turaktivitet etter påske. Arbeidene vil settes på pause gjennom sommeren for så å bli startet igjen høsten 2022.    

Kommunen ønsker alle sammen en riktig god jul og godt nytt år.

November:

Anleggsaktivitet i Linnekastveien og Svartskogveien har vært utsatt på grunn av nødvendige avklaringer rundt felling av trær. Disse avklaringene er nå gjort. Arbeidet med å felle trær ble startet i uke 45 uten stenging av veien. Mandag 22. november starter arbeidet med graving i veien, samt videre felling av trær. Da stenges veien for all biltrafikk. Informasjonsbrev ble sendt ut fredag 12. november.

Myke trafikanter skal kunne gå trygt forbi anlegget til enhver tid. Der det er mulig skal det etableres et trygt gangareal forbi anleggsområdet. Dersom dette ikke er mulig, skal arbeidene stanses, og trafikantene skal hjelpes/ledes forbi. Det skal alltid være kontakt mellom maskinfører og trafikanter når passering skjer.
Kommunen og entreprenør vil levere ut refleksvester og hodelykter for bruk i de mørke tidspunktene på døgnet.
Dersom det er særskilte behov må anleggsledelsen kontaktes, slik at det kan løses.

Det har vært gjennomført en befaring med Naturvernforbundet, kommunen og arborist (trespesialist) om hogst i forbindelse med prosjektet. Det er enighet om at trær som ikke må hogges på grunn av helse, miljø og sikkerhet i størst mulig grad skal bevares. I uke 45 starter arbeidet med å felle trær. Deretter skal vi starte sprenging og graving. Stenging av vei vil varsles en uke i forveien. 

Les referat fra befaringen med arborist.

Oktober: Graving pågår i Roald Amundsens vei. Tidligere varslet oppstart i Svartskogveien og Linnekastveien er utsatt til nødvendige avklaringer er gjort i forbindelse med trefelling i området. Berørte beboere får digitalt informasjonsskriv direkte fra kommunen.

Kontaktinformasjon

Hvis du lurer på noe, ta gjerne kontakt med kommunen eller entreprenøren:

Prosjektledere i Nordre Follo kommune:

Morten Andreassen 
Telefon: 90 62 62 52

Najoua Soual
Telefon: 93 48 85 53                             

Entreprenør:

Park&Anlegg AS (E3, E5 og E6)
Kjell Holmen
Telefon: 41 00 40 51

Sist endret: 27.01.2023