Råd og utvalg

Kort fortalt

  • Skolene i Nordre Follo har flere arenaer for medvirkning.
  • For å ta vare på brukermedvirkning i skolene, har vi flere råd og utvalg som er knyttet til skolene. 

Følgende råd og utvalg er tilknyttet skolene i Nordre Follo:

Elevråd

Alle skoler skal ha et elevråd med representanter for elevene. Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. Elevrådet kan uttale seg i alle saker som angår skolen.

Loven gir ikke rådet noen myndighet til å ta bindende avgjørelser. Fordi elevrådet representerer alle elever ved skolen, er vedtak her er et uttrykk for elevenes vilje. Rektor vil derfor ta hensyn til elevrådenes vedtak i de fleste tilfeller.

Foreldrenes arbeidsutvalg

Foreldrerådet er alle foreldrene ved skolen. Foreldrerådet ved den enkelte skole velger et styre til Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU).

FAU er foreldrenes talerør overfor skolen og behandler saker på vegne av foreldrerådet. FAU velger to representanter og to vararepresentanter til Samarbeidsutvalget.

Samarbeidsutvalg

Ved hver skole skal det være et samarbeidsutvalg (SU) der ansatte, foreldre, elever, rektor og politisk representant deltar.

SU er et rådgivende organ om har rett til å uttale seg og gi råd i alle saker som gjelder skolen. SU har ikke beslutningsmyndighet etter lov eller forskrift. Alle medlemmer kan melde saker til utvalget. FAU, elevrådet og ansattes grupper kan melde saker gjennom sine representanter.

Samarbeidsutvalget skal sikre et godt samarbeidsforum mellom foreldreutvalget, lærerne, elevrådet, politisk representant og skoleledelsen. Medlemmene må ha god kontakt med organene de representerer slik at aktuelle problemstillinger kommer frem og de ulike organene får god informasjon om saker samarbeidsutvalget har behandlet.

SU skal konstitueres innen utgangen av september hvert år.

Skolemiljøutvalg

Alle grunnskoler skal ha et skolemiljøutvalg (SMU) med representanter fra elevene, foreldrene, skoleledelsen, de tilsatte og kommunen. I Nordre Follo etableres SMU med utgangspunkt i representantene i Samarbeidsutvalget (SU). Elev- og foreldrerepresentantene skal være i flertall.

SMU skal medvirke til at skolen, de tilsatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. SMU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak.

Rektor eller en fra skolens ledelse skal løpende informere skolemiljøutvalget i saker som angår det fysiske eller psykososiale skolemiljøet. I tillegg til å gi råd til skolen om det fysiske og psykososiale miljøet, kan SMU også komme med forslag til tiltak hvis de ønsker at forholdene skal bli bedre.

Nordre Follo kommunale foreldreutvalg

Nordre Follo kommunale foreldreutvalg (NFKFU) er et fellesorgan for FAU-ene i Nordre Follo. Hovedoppgaven til utvalget er å jobbe med overordnede saker som gjelder for alle skolene i kommunen.

Medlemmene i NFKFU velges av de lokale FAU-ene, en foreldrerepresentant fra hver skole. I utgangspunktet velges medlemmene for to år av gangen. Det blir utarbeidet egne vedtekter fra det nye kommunale foreldreutvalget.

Referat

Nordre Follo kommunale foreldreutvalg tilgjengeliggjør alle referatene i en åpen mappe i Google Drive. Her finner du referat fra NFKFU:

Referat fra NFKFU

Kontaktinformasjon til NFKFU

E-post: NFKFU

Styreleder for skoleåret 2020-2021:
Idunn Langbakk, telefon 93 08 44 92