Råd og utvalg

Kort fortalt

Vi har ulike råd og utvalg for å ivareta brukermedvirkning på skolene.  

Elevråd

Alle skoler skal ha et elevråd med representanter for elevene. Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. Rådet kan også uttale seg til, og komme med forslag til saker som gjelder elevenes nærmiljø. 

Loven gir ikke rådet noen myndighet til å ta bindende avgjørelser. Fordi elevrådet representerer alle elever ved skolen, er vedtak her er et uttrykk for elevenes vilje. Rektor vil derfor ta hensyn til elevrådenes vedtak i de fleste tilfeller.

Foreldrenes arbeidsutvalg

Foreldrerådet er alle foreldrene ved skolen. Foreldrerådet ved den enkelte skole velger et styre til Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU).

FAU er foreldrenes talerør overfor skolen og behandler saker på vegne av foreldrerådet. FAU velger to representanter og to vararepresentanter til Samarbeidsutvalget.

Samarbeidsutvalg

Ved hver skole skal det være et samarbeidsutvalg (SU) der ansatte, foreldre, elever, rektor og politisk representant deltar.

SU er et rådgivende organ, som har rett til å uttale seg og gi råd i alle saker som gjelder skolen. SU har ikke beslutningsmyndighet etter lov eller forskrift. Alle medlemmer kan melde saker til utvalget. FAU, elevrådet og ansattes grupper kan melde saker gjennom sine representanter.

SU skal sikre et godt samarbeid mellom foreldreutvalget, lærerne, elevrådet, politisk representant og skoleledelsen. Medlemmene må ha god kontakt med organene de representerer så aktuelle problemstillinger kommer frem. De ulike må også få god informasjon om saker SU har behandlet.

SU skal konstitueres innen utgangen av september hvert år.

Skolemiljøutvalg

Alle grunnskoler skal ha et skolemiljøutvalg (SMU) med representanter fra elevene, foreldrene, skoleledelsen, de ansatte og kommunen. I Nordre Follo etableres SMU med utgangspunkt i representantene i Samarbeidsutvalget (SU). Elev- og foreldrerepresentantene skal være i flertall.

SMU skal bidra til at skolen, ansatte, elever og foreldrene deltar aktivt for å skape et godt skolemiljø. SMU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet, men kan ikke fatte bindende vedtak.

Rektor, eller en fra skolens ledelse skal løpende informere skolemiljøutvalget i saker som angår det fysiske eller psykososiale skolemiljøet. I tillegg til å gi råd om det fysiske og psykososiale miljøet, kan SMU foreslå tiltak for å bedre miljøet. 

Nordre Follo kommunale foreldreutvalg

Nordre Follo kommunale foreldreutvalg (NFKFU) er et fellesorgan for FAUene i kommunen. Utvalgets hovedoppgave er å jobbe med overordnede saker som gjelder alle skolene i kommunen.

Medlemmene i NFKFU velges av de lokale FAUene, en foreldrerepresentant fra hver skole. I utgangspunktet velges medlemmene for to år om gangen. Det nye kommunale foreldreutvalget utarbeidet egne vedtekter. 

Referater

Referater fra Nordre Follo kommunale foreldreutvalg finner du i en  åpen mappe i Google Drive. 

Referater fra NFKFU

Kontaktinformasjon til NFKFU

E-post: NFKFU

Verktøy for samarbeid hjem - skole

Innføring i FAU- og klassekontaktarbeid (PDF)