Samisk

Kort fortalt

  • Opplæringsloven gir samiske elever rett på opplæring i samisk språk.
  • Elever kan også ha rett til opplæring på samisk.

Undervisning i samisk språk

Samiske elever som ønsker undervisning i samisk har rett til dette. Opplæringsloven § 6-1 definerer at en same er en person som kan skrives inn i samemanntallet, samt barn av denne. Undervisning i samisk vil si opplæring i ett av tre samiske språk. 

Undervisning i samisk tilbys kun som fjernundervisning. Undervisningen foregår på elevens skole via Skype eller lignende. 

Antall undervisningstimer for opplæring i samisk er avhengig av om det gis som 1. eller 2. språk. Antall timer varierer også ut i fra hvilket trinn eleven går på. 

Tidspunkt for undervisningen må tilpasses i samarbeid med de som tilbyr fjernundervisning. 

Ta kontakt med din skole hvis du har et barn som ønsker undervisning i samisk. 

Undervisning på samisk

Undervisning på samisk vil si at opplæringen i de ulike fagene foregår på samisk. Samiske elever har rett på dette hvis ti eller flere elever totalt i kommunen ønsker dette.

Undervisning på samisk kan gis som fjernundervisning, og må gjennomføres i en gruppe på tvers av alderstrinn.

Samisk opplæring (Fylkesmannen i Troms og Finnmark)

Ta kontakt med din skole hvis du har et barn som ønsker og har rett på undervisning på samisk. 

Kontaktinformasjon

Oppvekst og læring

Telefon: 02178