Leirskole og skoleturer

Kort fortalt

  • Kommunen tilbyr leirskole med fire overnattinger for elever på 6. eller 7. trinn.
  • I tillegg får elever på ungdomsskolen en overnattingstur i tråd med gjeldende læreplaner. 
  • Det gjennomføres ikke skoleturer til utlandet i kommunens regi.

Retningslinjer for leirskoleopphold

  • Alle elever skal ha mulighet til å delta, også elever med nedsatt funksjonsevne.
  • Turen må ha minst tre sammenhengende overnattinger.
  • Turene er faglig forankret i læreplanverket og arrangeres i skolens opplæringstid.
  • Det er alltid med lærere fra hjemskolen.

Gratis offentlig grunnskoleopplæring

I følge opplæringsloven har elevene rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Kommunen kan derfor ikke kreve at elevene eller foreldre dekker utgifter i forbindelse med grunnskoleopplæringen, for eksempell utgifter til undervisningsmateriell, transport i skoletiden, leirskoleopphold, ekskursjoner eller andre turer som er en del av grunnskoleopplæringen. 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om skoleturer må du ta kontakt med din skole. 

Oversikt over skolen i Nordre Follo kommune