Fritak fra opplæring

Kort fortalt

Elever kan søke om fritak fra de deler av opplæringen som de opplever som utøvelse av annen religion eller tilslutning til et annet livssyn, eller som de på samme grunnlag opplever støtende eller krenkende.

Hvordan søke om fritak?

Foresatte sender skriftlig melding til rektor om fritak fra aktiviteter i opplæringen. Det er ikke nødvendig å begrunne meldingen.

Unntak fra fritak

Det kan ikke kreves fritak fra opplæring om kunnskapsinnholdet i de ulike emnene i læreplanene. Det vil si at alle elever skal lære om de ulike religionene og livssynene det er kompetansemål innenfor i læreplanverket.

Lover og regler

For fritak fra aktiviteter gjelder opplæringslovens §§ 2-3a og 2-4.