Tilpasset opplæring

Kort fortalt

  • Alle elever har krav på tilpasset opplæring. 
  • Form og organisering kan variere noe fra skole til skole.  

Hva er tilpasset opplæring?

Alle elever har krav på tilpasset opplæring, jfr. overordnet del 3.2, Kunnskapsløftet. 

Læreplanene gir mulighet for tilpasninger. Elevene skal kunne nå kompetansemålene, men med ulik kvalitet og på ulikt nivå. Tilpasset opplæring innebærer å ta utgangspunkt i elevenes forkunnskaper og hvordan de lærer. 

Vurdering for læring

Underveisvurdering skal bidra til å fremme elevenes læring og utvikle kompetanse i tråd med læreplanen. Kjennskap til elevenes forkunnskaper og motivasjon er viktig for å gi konstruktive vurderinger, planlegge og justere opplæringen. 

Variert undervisning

Ved å bruke variert undervisning kan skolen gi elevene praktisk og livsnær erfaringer, som fremmer motivasjon og innsikt. Læring kan skje mange steder, for eksempel i klasserommet, i skolegården, i skogen og i nærmiljøet. Fysisk aktivitet og estetiske uttrykksformer kan være en metode i alle fag og på alle trinn.

Læreren skal legge opp til undervisning som gjør at alle elevene kan følge egen progresjon, delta aktivt i egen læringsprosess og oppleve motivasjon og mestring.

Tilpasset opplæring kan gi tid og rom for dybdelæring. Elevene skal delta aktivt i læringsprosessene og være med å velge metoder og læringsstrategier. 

Inkludering

Inkludering i skolen innebærer at alle elever skal ha tilhørighet til en klasse og ta del i fellesskapet. Dette er viktig for å anerkjenne og verdsette mangfold, og for å se dette som en ressurs. 

De yngste barna

Trivsel, trygghet, lek, utvikling, sosial og faglig læring danner en helhet for de yngste. Samtidig må skolen legge til rette for struktur og rutiner som bidrar til gode arbeidsvaner. 

Tidlig innsats

Tidlig innsats handler om å sette inn tiltak og tilpasse opplæringen med en gang en elev har behov for tilrettelegging. 

Behovet for tidlig innsats kan oppstå på alle nivåer. Læreren må derfor kartlegge elevenes behov løpende og systematisk og sette inn egnede tiltak. 

Elever med stort læringspotensial

Tilpasset opplæring innebærer også å tilrettelegge for elever med stort læringspotensial. Dette er elever som lærer raskere og kan tilegne seg mer kompleks kunnskap enn jevnaldrende. Begrepet omfatter både elever som presterer på et høyt og avansert nivå, og de som har potensial for å gjøre det.

Tilpasset opplæring (udir.no)

Kontaktinformasjon

Oppvekst og læring i Nordre Follo

Sentralbord  
Telefon 0217

Send e-post til Oppvekst og læring