Spesialundervisning

Kort fortalt

  • Retten til spesialundervisning er regulert i Opplæringslova kap. 5.
  • PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste) er kommunens sakkyndige instans for spesialundervisning.
  • Spesialundervisningen skal være tilpasset elevens behov.
  • Alle elever har krav på at skolen kartlegger deres utvikling og læring, og iverksetter nødvendige tilretteleggingstiltak.

Hva er spesialundervisning?

Hvis en elev ikke har tilstrekkelig utbytte av den ordinære opplæringen, kan eleven ha rett til spesialundervisning, for eksempel: 

  • Eleven jobber etter andre kompetansemål enn de andre elevene.
  • En spesialpedagog, lærer eller en ansatt hjelper eleven.
  • Eleven benytter spesielle hjelpemidler eller utstyr.

Hvis foreldrene eller skolen er bekymret for at barnet ikke har nok utbytte av opplæringen, skal skolen prøve tilpasset opplæring eller intensive opplæringstiltak. 

Saksgang

Hvis tilretteleggingen ikke er tilstrekkelig, må skolen og PPT gi råd om hva eleven trenger. Hvis PPT anbefaler at eleven har behov for spesialundervisning, må skolen fatte enkeltvedtak og lage en individuell opplæringsplan (IOP). Eleven, foreldrene, skolen og PPT må samarbeide om dette.

Hvis eleven eller foreldre er bekymret for elevens utvikling og læring må de ta dette opp med skolen. Skolen har faste kontaktpersoner i PPT og kan diskutere elevens utfordringer på regelmessige ressursteammøter. 

Foresatte og elever kan også ta direkte kontakt med PPT.

Klage på vedtak

Du kan klage på enkeltvedtak via skjemaet nedenfor.

Klage på enkeltvedtak

Klage på enkeltvedtak om spesialundervisning blir sendt til rektor på skolen. 

Mer informasjon

Spesialpedagogikk og tilrettelegging (Udir)

Kontaktinformasjon

Kontakt Nordre Follo PPT

Telefon 64 87 86 84  

Send e-post til Nordre Follo PPT 

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski 

Besøksadresse
Gamle Oppegård rådhus
Kolbotnveien 30
1410 Kolbotn