Spesialundervisning

Kort fortalt

  • PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste) er kommunens sakkyndige instans når det gjelder spesialundervisning.
  • Spesialundervisningen skal være tilpasset elevens behov.
  • Alle elever har krav på at skolen kartlegger elevens utvikling og læring, og iverksetter nødvendige tilretteleggingstiltak.

Hva er spesialundervisning?

Hvis en elev ikke har tilstrekkelig utbytte av den ordinære opplæringen, kan han eller hun ha rett til å få spesialundervisning. 

Spesialundervisning kan for eksempel være:

  • at eleven jobber etter andre kompetansemål enn andre
  • at en spesialpedagog, lærer eller en ansatt hjelper eleven
  • at eleven benytter særskilte hjelpemidler eller utstyr

Hvis foreldrene eller skolen er bekymret for om barnet ikke har godt nok utbytte av opplæringen, skal skolen forsøke å tilpasse bedre for eleven med tilpasset opplæring eller intensive opplæringstiltak. 

Saksgang

Hvis det viser seg at tilretteleggingstiltakene ikke er tilstrekkelig, må skolen og PPT gi råd om hva eleven trenger. Hvis PPT etter utredning anbefaler at eleven har behov for spesialundervisning må skolen fatte enkeltvedtak og utarbeide individuell opplæringsplan (IOP). Dette må eleven, foreldrene, skolen og PPT samarbeide om.

Hvis eleven eller foreldre er bekymret for elevens utvikling og læring må de ta opp dette med skolen. Skolen har faste kontaktpersoner i PPT og vil kunne drøfte elevens utfordringer på regelmessige ressursteammøter. 

Foresatte og elever kan også ta direkte kontakt med PPT.

Klage på vedtak

Du kan klage på enkeltvedtak via skjemaet nedenfor.

Klage på enkeltvedtak

Klage på enkeltvedtak om spesialundervisning blir sendt til rektor på skolen.