Spesialundervisning

Kort fortalt

  • PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste) er kommunens sakkyndige instans for spesialundervisning.
  • Spesialundervisningen skal være tilpasset elevens behov.
  • Alle elever har krav på at skolen kartlegger egen utvikling og læring, og iverksetter nødvendige tilretteleggingstiltak.

Hva er spesialundervisning?

Hvis en elev ikke har tilstrekkelig utbytte av den ordinære opplæringen, kan eleven ha rett til spesialundervisning, for eksempel: 

  • Eleven jobber etter andre kompetansemål enn de andre elevene.
  • En spesialpedagog, lærer eller en ansatt hjelper eleven.
  • Eleven benytter spesielle hjelpemidler eller utstyr.

Hvis foreldrene eller skolen er bekymret for at barnet ikke har tilstrekkelig utbytte av opplæringen, skal skolen forsøke tilpasset opplæring eller intensive opplæringstiltak. 

Saksgang

Hvis det viser seg at tilretteleggingstiltakene ikke er tilstrekkelig, må skolen og PPT gi råd om hva eleven trenger. Hvis PPT etter utredning anbefaler at eleven har behov for spesialundervisning, må skolen fatte enkeltvedtak og lage en individuell opplæringsplan (IOP). Dette må eleven, foreldrene, skolen og PPT samarbeide om.

Hvis eleven eller foreldre er bekymret for elevens utvikling og læring må de ta dette opp med skolen. Skolen har faste kontaktpersoner i PPT og kan diskutere elevens utfordringer på regelmessige ressursteammøter. 

Foresatte og elever kan også ta direkte kontakt med PPT.

Klage på vedtak

Du kan klage på enkeltvedtak via skjemaet nedenfor.

Klage på enkeltvedtak

Klage på enkeltvedtak om spesialundervisning blir sendt til rektor på skolen. 

Mer informasjon

Spesialpedagogikk og tilrettelegging (Udir) 

Spesialpedagogikk og tilrettelegging

Kontaktinformasjon

Nordre Follo PPT 
Telefon: 64 87 86 84  
Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski 
Besøksadresse: Gamle Oppegård rådhus, Kolbotnveien 30, 1410 Kolbotn