Privat hjemmeundervisning

Kort fortalt

  • I Norge har alle barn opplæringsplikt.
  • Opplæringen kan skje i offentlig skole, privat skole, eller som privat hjemmeundervisning.
  • Privat hjemmeundervisning betyr at foreldrene underviser sine egne barn.

Ønsker du å undervise hjemme?

Ønsker du å undervise hjemme, må du sende skriftlig melding til kommunen ved rektor på skolen ditt barn tilhører. 

Undervisning av andres barn blir regnet som skolevirksomhet og må  godkjennes av departementet.

Krav til hjemmeundervisning

Det er ikke formelle krav om pedagogisk kompetanse for å drive hjemmeundervisning, men det er krav til omfang, innhold og kvalitet på opplæringen.

Kommunen har ikke plikt til å holde elevene med lærebøker eller annet undervisningsmateriell. 

Retten til hjemmeundervisning gir ikke rett til økonomisk kompensasjon og eleven har ikke rett til spesialundervisning eller særskilt språkopplæring mv. Elever som får privat hjemmeundervisning har ikke rett til ordinært vitnemål fra grunnskolen.

Tilsyn 

Kommunen ved rektor fører tilsyn med hjemmeundervisningen og kommunen kan også innkalle eleven til spesielle prøver.

Hvis tilsyn viser at hjemmeundervisningen ikke oppfyller lovens krav, skal det fattes enkeltvedtak om at barnet skal gå i ordinær skole. Enkeltvedtak kan påklages.

Opplæringsloven § 2-1, § 2-13 og § 14-3

Kontaktinformasjon

Oppvekst og læring

Telefon: 02178