Har du fått et nabovarsel?

Kort fortalt

  • Her finner du informasjon om hvordan du forholder deg til saker om deling eller arealoverføring på naboens eiendom.
  • Hvis du har fått et nabovarsel som du har merknader til, skal du sende dem til de som søker innen 14 dager.

Hva inneholder et nabovarsel?

Et nabovarsel inneholder en beskrivelse av hva en nabo planlegger å gjøre. I varselet får du en beskrivelse av hva som er planlagt og hvordan resultatet skal bli. Det skal være enkelt for deg å vurdere hvordan du blir berørt av planene.

Bekrefte nabovarsel

Har du fått nabovarselet rekommandert eller via Altinn?

Du trenger ikke bekrefte at du har fått varselet, fordi naboen allerede kan dokumentere at varselet er sendt til riktig mottaker.

Har du fått nabovarselet på døra, e-post eller sms?

Du må bekrefte skriftlig at du har mottatt varselet, slik at naboen kan dokumentere overfor kommunen at du fått det. En automatisk lesebekreftelse fra deg holder ikke. Hvis du ikke bekrefter skriftlig at du har mottatt varselet, må naboen varsle deg på annen måte.

Har du spørsmål om hva som skal gjøres?

Du kan spørre kontaktpersonen i nabovarselet hvis du har spørsmål til planene eller noe er uklart.

Har du merknader til hva som skal gjøres?

Du kan sende inn merknader hvis du mener at planlagt prosjekt påvirker deg negativt. Du kan for eksempel gi innspill til utforming og om noe skal bygges eller hvis det er ulemper omsøkt prosjekt gir deg som nabo.

Har du ingen merknader til planene?

Da trenger du ikke gjøre noe som helst, men det er til hjelp for naboen din om du bekrefter at du ikke har noen merknader til omsøkt prosjekt.

Fristen for merknader

Nabovarsel sendt rekommandert eller via Altinn

Fra datoen naboen har sendt varselet, har du 14 dager på å sende merknader til planene. Denne fristen gjelder uansett om du henter ut nabovarselet eller ikke.

Nabovarsel levert på døra, som e-post eller sms

Har du bekreftet skriftlig at du har mottatt nabovarselet? Da har du 14 dager på å sende merknader til planene fra tidspunktet nabovarselet ble overlevert eller sendt.

Hva skjer med merknadene dine?

Merknader til planer som er i tråd med regelverket og kommuneplanen, blir vanligvis ikke tatt til følge

Den som søker, skal sende inn merknadene dine og sine kommentarer til merknadene til kommunen sammen med søknaden. Kommunen vurderer om merknadene fra deg og andre naboer har betydning for søknaden. 

Naboen kan også velge å endre prosjektet på bakgrunn av merknadene

Da vil du få nytt nabovarsel. Har du sendt inn merknader til søker, vil du få kopi av kommunens vedtak i saken. Som nabo kan du klage på vedtaket.

Merknadene som sendes inn i forbindelse med en søknad er ikke unntatt offentlighet.

Har du fått nabomerknad til ditt nabovarsel?

Du skal inkludere merknadene dine i søknaden til kommunen, og gi en beskrivelse av hva som er gjort for å imøtekomme dem eller argumenter for hvorfor de ikke er imøtekommet.

Kontaktinformasjon

Hver tirsdag og torsdag klokken 08.30-11.00 og 12.00-15.15 er saksbehandler fra geodata og oppmåling tilgjengelig på telefon 46 95 33 24.

Postadresse:

Nordre Follo kommune
Geodata og oppmåling
Postboks 3010
1402 Ski

Send oss dokumenter digitalt her (logg inn med elektronisk ID)

Telefon sentralbord: 02178